referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Návrh sociálneho projektu pre hmotne a sociálne znevýhodnené osoby
Dátum pridania: 15.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zusha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 630
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
Ciele rozvoja kultúrnych potrieb hmotne a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva

A. Uľahčiť znevýhodneným skupinám obyvateľstva prístup ku kultúre a napomáhať napĺňaniu ich kultúrnych potrieb
-zabezpečiť rovnosť príležitostí v oblasti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
-podporovať a vytvárať vhodné práva, inštitucionálne a finančné prostredie na ochranu a rozvoj kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva
-prostredníctvom kultúrnych mechanizmov prispievať k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených skupín obyvateľstva

B. Zabezpečiť prístup znevýhodnených skupín obyvateľstva k informáciám týkajúcich sa napĺňania kultúrnych potrieb a vyrovnávania šancí a tiež prístup verejnosti k informáciám o znevýhodnených skupinách obyvateľstva
-zabezpečiť dostupnosť internetu pre znevýhodnené skupiny a hľadať tiež iné formy sprístupňovania informácií
-vytvárať podmienky na vznik rôznych informačných databáz o znevýhodnených skupinách obyvateľstva a ich kultúrnych potrebách s cieľom informovať verejnosť a hlavne mladých ľudí o dôležitosti tejto problematiky so zameraním sa na solidaritu a sociálnu súdržnosť

C. Pomáhať prostredníctvom kultúry znižovať riziká vylúčenia, dať im šancu dostať sa z marginalizácie a umožniť ich začlenenie do spoločnosti, zapájať ich do procesu sociálneho začleňovania prostredníctvom kultúrnych mechanizmov
-umožniť ľuďom patriacim k marginalizovaným skupinám obyvateľstva potvrdenie ich kultúrnej identity
-vytvárať podmienky na reprezentáciu kultúrnych hodnôt vytvorených znevýhodnenými skupinami obyvateľstva
-vytvárať podmienky na obhajobu ich kultúrnych záujmov prostredníctvom vlastných zástupcov na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach spoločenského života
-posilniť spoluprácu rezortu kultúry s orgánmi štátnej správy a samosprávy

D. Pripravovať majoritnú spoločnosť na prijatie inakosti, mnohosti kultúrnych prejavov, na spoločenskú akceptáciu odlišnosti a upevňovať v nej otvorenosť voči paralelnej existencii iných
-scitlivovať majoritnú spoločnosť voči marginalizovaným skupinám a nabúravať stereotypy a predsudky majority, narúšať ich názorové konštrukty
-sprístupňovať ešte stále tabuizované informácie o marginalizovaných skupinách – občania so zdravotným postihnutím, rodová problematika, seniori, rómske komunity žijúce v rómskych osadách, nezamestnaní, bezdomovci a pod. a otvoriť celospoločenskú diskusiu na tému znevýhodnené skupiny obyvateľstva, prispievať prostredníctvom starostlivosti o rozvoj kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva k rozvoju multikulturálnej, pluralitnej a tolerantnej spoločnosti bez diskriminačných prejavov, intolerancie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie atď.


3. ZÁVER

Napriek výrazným snahám štátu o systematickú starostlivosť je situácia v oblasti kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva veľmi zložitá. Stále existujú rezervy na vytvorenie mechanizmov zefektívňujúcich integračné snahy znevýhodnených. Z mnohých národných akčných plánov, ktoré prijala vláda SR v oblasti znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako je napr. Národný akčný plán rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, Národný akčný plán pre ženy, vyplýva rezortu kultúry aj úloha rozvíjať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a podporovať ich kultúrne aktivity prostredníctvom grantového systému. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa však tieto plány často plnia len veľmi obtiažne. Z týchto dôvodov je potrebné rozvinúť konkrétnejšiu stratégiu starostlivosti o kultúrne potreby znevýhodnených skupín obyvateľstva a doplniť ju o opatrenia zabezpečujúce trvaloudržateľný rozvoj ich kultúrnych a umeleckých organizácií.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Strieženec, Š.: Úvod do sociálnej práce, Stanek, V.: Sociálna politika, Tokárová, A.: Sociálna práca
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.