referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcel
Sobota, 20. apríla 2024
Motivačné metódy
Dátum pridania: 24.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: brisid
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 258
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Motívov pôsobiacich v učebnej činnosti je viacero. Môžu mať povahu vnútorného motívu (záujem o učivo, túžba po poznaní, želanie uspokojiť zvedavosť a pod.), alebo vonkajšieho motívu (učenie vyvolané vonkajšími podnetmi – učenie sa pre zlepšenie prospechu, učenie sa pod nátlakom, hrozbou, ale aj pre pochvalu atď). Je nesprávne chápať motiváciu len ako vzbudenie či udržiavanie záujmu žiaka o učebnú činnosť. Treba vidieť úzky vzťah medzi motiváciou a aktivitou. Správna motivácia je základom aktívnej činnosti žiaka vo vyučovaní, má sa prelínať celým vyučovacím procesom.
Pod motiváciou rozumieme istý stav vnútornej aktivizácie jednotlivca, vyplývajúcej z jeho potrieb a upriamenej na uspokojenie týchto potrieb. Jednotlivé motívy sa javia ako vnútorné pohnútky aktivity sledujúce dosiahnutie istého cieľa.

V jazykovej zložke ide o dosiahnutie vedomostí o jazyku a zručností kultúrne ho používať.
Každý žiak sa k svojej činnosti stavia svojím špecifickým spôsobom. Buď má, alebo nemá motiváciu učenia. Aby ju mal, učiteľ sa usiluje žiaka na činnosť motivovať.
Motivovanie – je zámerné a špecifické pôsobenie na žiaka pomocou didaktických prostriedkov, podmienok a situácií, pričom sa využívajú aj žiakove vnútorné a povzbudzujúce činitele. To znamená, že učiteľ musí hlbšie poznať žiakovu osobnosť.
Rozlišujeme vstupnú a priebežnú motiváciu.
Vstupná motivácia – učiteľ podáva žiakom učebnú látku až vtedy, keď navodí situáciu, aby žiaci chceli poznať to, čo sa im bude vysvetľovať, aby boli presvedčení o potrebe nového poznatku. Záujem o učivo môže učiteľ vzbudiť tým, že žiakom oznámi využitie učiva v praxi, napr. „ Dnes sa naučíte písať vlastné mená osôb, obcí a miest, aby ste pri písaní listov a pohľadníc neurobili nijakú chybu v adrese.“
Pri vstupnej motivácii sa využívajú aj skúsenosti žiakov zo spoločenského života, práce rodičov, poznatky z médií, ale i individuálne záujmy žiakov, napr. o šport, rybárstvo, fotografovanie a i.

Priebežná motivácia – učiteľ by mal zabezpečiť, aby bolo celé vyučovanie prestúpené motivačnými prvkami, aby sa motivačné metódy vyskytovali v priebehu celého vyučovania, v každej jeho fáze.
Všeobecne môžeme poznamenať, že čím je ročník nižší, tým častejšie je treba uplatňovať priebežnú motiváciu. Vyplýva to z úrovne psychických procesov v jednotlivých vekových obdobiach, z úrovne vôľových vlastností, z uvedomenia si významu učiva a učenia. Úlohou učiteľa je pomocou priebežných motivačných metód rôznymi vstupmi udržiavať pozornosť a záujem žiakov.

Do vstupnej motivácie patrí:
Motivačné rozprávanie
Hlavnou vlastnosťou motivačného rozprávania je pútavosť. Pútavosť je podmienená nielen zaujímavosťou obsahu rozprávania, ale aj moduláciou hlasu, gestikou a mimikou. Učiteľ musí vedieť rozprávať tak, aby jeho rozprávanie bolo sugestívne. Motivačné rozprávanie môže byť uskutočnené aj motivačným čítaním textu, ale aj rozprávaním príhody (môže byť aj vymyslenej) zo skutočného života.

Motivačný rozhovor
Používa sa ako vstupná i priebežná motivácia. Je to dialóg medzi učiteľom a žiakmi, pričom učiteľ aktivizuje ich poznatky, skúsenosti, zážitky. Rozhovorom prebúdza záujem o nové učivo. Motivačný rozhovor sa uskutočňuje aj medzi samými žiakmi, ale vždy pod učiteľovým vedením. Téma rozhovoru musí vždy súvisieť s učebnou látkou. Motivačným rozhovorom učiteľ navodzuje problémovú situáciu a povzbudzuje žiakov rozmýšľať o danom probléme.

Motivačná demonštrácia
Za motivačnú demonštráciu sa v slovenskom jazyku považuje napr. zaujímavá ukážka, text z literatúry, pieseň, príslovie alebo iný materiál viažuci sa k preberanej učebnej téme.
Na motivačnú demonštráciu sa v súčasnosti používa moderná technika (audiovizuálne sprostredkovače – rádio, video) s nahrávkou textu, piesne, básne, alebo filmu od známeho spisovateľa. Tieto sprostredkovače vedia motivačne ovplyvniť žiakov, emocionálne ich pripraviť na príjmanie nových poznatkov (napr. na nácvik vyslovovania dlhých samohlások môžeme využiť dve nahrávky – jednu so
správnou výslovnosťou, druhú s nesprávnou – tieto žiaci porovnajú).

Motivačný nadpis
V niektorých učebniciach sa učebná látka nepomenúva priamo, napr. Jazyková komunikácia, alebo Dorozumievanie, ale nepriamo, pomocou nadpisu, ktorý u žiakov vyvolá zvedavosť Napr. pri téme Dorozumievanie sa použije motivačný nadpis Jedna druhej riekla, prevzatý z ľudovej piesne. Motivácia sa umocní tým, že si žiaci pieseň zaspievajú.

Do priebežnej motivácie patrí:
Aktualizácia obsahu
Učebný obsah sa aktualizuje najčastejšie tak, že učiteľ približuje a spája učivo s príkladmi zo života, s tým, čo žiaka zaujíma. Umožňuje žiakom tvorivo dopĺňať obsah preberaného učiva, spestruje učivo zaujímavými príkladmi, hádankami, a pod.

Motivačná výzva
Motivačnými výzvami povzbudzujeme žiakov počas celej vyučovacej hodiny, teda priebežne. Často sa treba na žiakov obracať výzvami typu: „ Nože si pozrite tento obrázok…“; „Azda sa rozpamätáte…“.
Osobitú funkciu tu majú častice, ktoré zosilňujú výzvu.

Anotácia
1. Motívy pôsobiace v učebnej činnosti:
-vnútorné motívy ( záujem o učivo, túžba po poznaní, želanie uspokojiť zvedavosť apod. )
-vonkajšie motívy (učenie vyvolané vonkajšími podnetmi – učenie sa pre zlepšenie prospechu, učenie sa pod nátlakom, hrozbou, ale aj pre pochvalu atď. )
2. Motivácia - istý stav vnútornej aktivizácie jednotlivca, vyplývajúcej z jeho potrieb a upriamenej na uspokojenie týchto potrieb. Jednotlivé motívy sa javia ako vnútorné pohnútky aktivity sledujúce dosiahnutie istého cieľa.
3. Motivovanie - je zámerné a špecifické pôsobenie na žiaka pomocou didaktických prostriedkov, podmienok a situácií, pričom sa využívajú aj žiakove vnútorné a povzbudzujúce činitele.

4. Motivácia:
a)vstupná - učiteľ podáva žiakom učebnú látku až vtedy, keď navodí situáciu, aby žiaci chceli poznať to, čo sa im bude vysvetľovať, aby boli presvedčení o potrebe nového poznatku. Využívajú sa skúsenosti žiakov zo spoločenského života, práce rodičov, poznatky z médií, ale i individuálne záujmy žiakov.
b)priebežná – úlohou učiteľa je pomocou priebežných motivačných metód rôznymi vstupmi udržiavať pozornosť a záujem žiakov, motivačné metódy by sa mali vyskytovať v celom priebehu vyučovania.
5. Vstupná motivácia:
-motivačné rozprávanie
-motivačný rozhovor
-motivačná demonštrácia
-motivačný nadpis
6. Priebežná motivácia:
-aktualizácia obsahu
-motivačná výzva
-pochvala, povzbudenie, kritika
-didaktické hry – doplňovačka, rébus
-inscenačné metódy
-poznanie výsledkov vlastnej práce
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.