referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Pondelok, 28. novembra 2022
Didaktická technológia a didaktické prostriedky
Dátum pridania: 18.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zizou
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 320
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
NEMATERIÁLNE DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY

Okrem materiálnych didaktických prostriedkov učiteľ má k dispozícií aj také, ktoré vyjadrujú určité vzťahy, okolnosti, súvislosti a v súčinnosti s ostatnými prostriedkami zabezpečia úspešnosť výučby.
Špeciálne vedomosti učiteľa – to sú skúsenosti, zručnosť, šikovnosť, talent učiteľa, jednoducho vlastnosti majstra pedagogiky, ktoré umožnia úspešne zvládnuť interakčné vzťahy smerom k žiakom. Medzi želateľné špeciálne vedomosti učiteľa sa dnes počíta ovládanie cudzích jazykov ako i druhá, tzv. elektronická gramotnosť – vedieť komunikovať pomocou elektronických prístrojov a zariadení.
Vyučovacie metódy – sú nám známe z didaktiky. S učebnými pomôckami a didaktickou technikou pracujeme v rámci použitia názornej metódy, metódy zmyslového poznávania.
Organizačné formy – popri klasickej vyučovacej hodine sa výučba organizuje aj formou cvičení, laboratórnych prác, exkurzií, súťaží, individuálnej, skupinovej, alebo frontálnej práce. Dôležité je samoštúdium - individuálne vyhľadávanie vhodných informačných zdrojov a samostatné riešenie zadanej úlohy. (Bohony, 1999)

Didaktická technika

Vo výučbe didaktická technika slúži na sprostredkovanie informácií z učebných pomôcok alebo z iných zdrojov. Skupiny didaktickej techniky slúžiacej na audiovizuálnu komunikáciu:
Prístroje na záznam obrazu – klasická fototechnika, fotoaparát, filmová kamera, reprodukčná súprava a pod.
Zobrazovacie plochy – klasické zobrazovanie na školských tabuliach (drevené kriedové, keramické, biele, magnetické, flanelové, hobrové, priesvitné a pod.), premietacie plochy na prednú projekciu (premietacie plátna, premietacie tabule) a na zadnú projekciu (matnica z premietacej fólie, plexiskla, pauzovacieho papiera).
Projektory – slúžia na premietanie obrazu z diapozitívov (diaprojektor), z priesvitiek (spätný projektor), z filmu (filmový projektor) alebo z nepriesvitných pomôcok, fotografií, časopisov a pod. (epiprojektor).
Zvuková technika – sú to elektroakustické prístroje, ktoré menia akustický zvukový signál na elektrický a po spracovaní (záznamu, zosilnení alebo frekvenčnej úprave) vrátia do počuteľnej akustickej formy. Patrí sem gramofón, magnetofón, CD-prehrávač, snímače a mikrofóny, zosilňovač, reproduktory, rozhlasový prijímač, zvuková súprava alebo veža, jazykové laboratórium, školská rozhlasová ústredňa a ďalšie.

Televízna technika – k otvorenému televíznemu okruhu zaraďujeme televízny prijímač, k uzavretému televíznemu okruhu zaraďujeme videokameru, videomagnetofón, videomonitor a videoprojektor.
Špeciálne prístroje – laboratórne prístroje, ktoré umožnia sledovať a merať tie prírodné javy, na ktoré naše zmysly nestačia. Takým prístrojom je napr. mikroskop, ďalekohľad, merač elektrického napätia, laboratórna váha, posuvné meradlo, mikro-meter, kalkulačka a pod.
Vyučovacie stroje – patria medzi technické prostriedky, ktorých programy sú spracované audiovizuálnou formou. Sú technickými prostriedkami programovanej výučby.
Automatizovaná učebňa – učebňa didaktickej techniky, v ktorej jednotlivé prístroje didaktickej techniky sú riadené (prípadne automaticky) z centrálneho pultu. V týchto učebniach jednotlivé vyučovacie stroje, prípadne študentské jednotky spätnoväzbového zariadenia, sú kontrolované od riadiaceho pultu.
Počítače vo výučbe – sú programovateľné, a preto sú univerzálnou didaktickou technikou. Pedagóg ich využíva na pomoc pri organizovaní výučby (evidencia, počítanie priemerov a pod.), pri tvorbe učebných pomôcok (priesvitiek, pracovných listov a pod.), na demonštráciu multimediálnych programov, na samostatnú prácu študentov, na prácu v lokálnej počítačovej sieti (intranet) alebo v medzinárodnej sieti (Internet).

Zariadenia

K vysvetleniu učebnej látky sú potrebné učebné pomôcky a didaktická technika, ale k uskutočneniu výučby sú potrebné aj učebne a ďalšie školské priestory – architektonické mikro a makropriestory. Bohony (1984) k architektonickým mikropriestorom zaraďuje učebne, laboratória, kabinety, herné priestory a ďalšie. K makropriestorom patrí školská budova, športové ihriská, oddychový areál, školská záhrada a pod.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.