Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Didaktická technológia a didaktické prostriedky

Didaktická technológia a didaktické prostriedky

Didaktická technológia

Podľa Lánskeho je didaktická technológia veda o didaktických prostriedkoch a o ich optimálnom usporiadaní za účelom efektívneho navodenia učebného procesu. Do oblasti pojmovej štruktúry didaktickej technológie zaraďuje všetky metódy, mate-riály, vybavenie, logickú stavbu vo vyučovaní (napr. výklad, prednášku, dialóg, vyučovacie metódy, učebné pomôcky a didaktickú techniku, školský nábytok, učebňu, budovu, dvor, ale aj dĺžku vyučovacích hodín a školského roka, skúšky, klasifikačné známky a pod.). Didaktické prostriedky delíme na nemateriálne a materiálne. Pod pojmom materiálne didaktické prostriedky rozumieme nosiče informácií, na sprostredkovanie informácií slúži didaktická technika, a nakoniec školské zariadenia. K nemateriálnym patria: didaktické zásady, organizačné formy, vyučovacie metódy a nakoniec pedagogické majstrovstvo.

MATERIÁLNE DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY

Materiálne didaktické prostriedky sú predmety, zhmotnené prostriedky, ktoré má učiteľ k dispozícií vo výučbe. Riedel (1996) ich označuje ako operačné objekty s ktorými učiteľ alebo žiak operuje (manipuluje). V literatúre sa uvádzajú rôzne druhy materiálnych didaktických prostriedkov, ale my sa opierame o triedenie podľa Bohonya (1999).

Učebné pomôcky - vo vyučovacom procese učebné pomôcky väčšinou zastávajú funkciu znázorňovania učiva (Petlák, 1995). V podstate ide o nosiče informácií súvisiacich s učivom. Pod informáciou sa tu chápe dôležitý poznatok (učivo) alebo oznam (pokyny na spracovanie). Skupiny učebných pomôcok určených pre audiovizuálnu komunikáciu a zvlášť pre programovanú výučbu sú nasledovné:

Pôvodné predmety – sú materiály a predmety z nášho životného prostredia. Patria sem napr. rastliny, zvieratá, plodiny, minerálie a kamene, ľudské výrobky, náradie, stroje a pod. Vo výučbe sú najnázornejšie práve pôvodné, originálne predmety.
Modely – sú trojrozmerné pomôcky zväčšené, zmenšené, statické alebo dynamické, symbolické alebo aj fungujúce a pod.
Zobrazenia – sú plošné pomôcky. Patria sem fotografie, nástenné didaktické obrazy alebo mapy, ale aj záznam na školskej tabuli. Sem zaraďujeme aj pomôcky na premietaný spôsob zobrazení – diapozitívy, priesvitky, filmy a obrázky na episkopické premietanie.
Zvukové pomôcky – sú vlastne zvukové záznamy: gramoplatňa, CD-platňa, záznam na magnetofónovej páske alebo kazete a pod.
Videozáznamy – patria sem záznamy elektronického obrazu, väčšinou so záznamom sprievodného zvuku. V školách sa používajú videozáznamy na kazetách VHS (Video Home System) kvality.
Špeciálne pomôcky – slúžia na znázornenie prírodných javov. Napr. magnetkou a železnými pilinami zviditeľníme magnetické siločiary.
Literárne pomôcky – sú pomôcky s obsahujúce písaný text (ručne alebo tlačiarenskou technikou). Patria sem učebnice, metodické príručky, slovníky, encyklopédie, odborná literatúra, notové materiály, ale aj odborné časopisy, teda všetko, čo je písané alebo tlačené na papier a vyžíva sa vo výučbe.
Vyučovacie programy – sú učebné pomôcky, v ktorých učivo je spracované podľa všeobecných zásad programovanej výučby. Sú pomôckami programovanej výučby. Najjednoduchšie sú spracované knižnou formou, ako sú programované učebnice. Niekedy vyučovacie programy sú spracované audiovizuálnou formou, ktoré sa reprodukujú špeciálnymi vyučovacími strojmi. V poslednom období vyučovacie programy sa pripravujú v digitálnej forme a dodávajú sa ako počítačové programy – softvér.
NEMATERIÁLNE DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY

Okrem materiálnych didaktických prostriedkov učiteľ má k dispozícií aj také, ktoré vyjadrujú určité vzťahy, okolnosti, súvislosti a v súčinnosti s ostatnými prostriedkami zabezpečia úspešnosť výučby.
Špeciálne vedomosti učiteľa – to sú skúsenosti, zručnosť, šikovnosť, talent učiteľa, jednoducho vlastnosti majstra pedagogiky, ktoré umožnia úspešne zvládnuť interakčné vzťahy smerom k žiakom. Medzi želateľné špeciálne vedomosti učiteľa sa dnes počíta ovládanie cudzích jazykov ako i druhá, tzv. elektronická gramotnosť – vedieť komunikovať pomocou elektronických prístrojov a zariadení.
Vyučovacie metódy – sú nám známe z didaktiky. S učebnými pomôckami a didaktickou technikou pracujeme v rámci použitia názornej metódy, metódy zmyslového poznávania.
Organizačné formy – popri klasickej vyučovacej hodine sa výučba organizuje aj formou cvičení, laboratórnych prác, exkurzií, súťaží, individuálnej, skupinovej, alebo frontálnej práce. Dôležité je samoštúdium - individuálne vyhľadávanie vhodných informačných zdrojov a samostatné riešenie zadanej úlohy. (Bohony, 1999)

Didaktická technika

Vo výučbe didaktická technika slúži na sprostredkovanie informácií z učebných pomôcok alebo z iných zdrojov. Skupiny didaktickej techniky slúžiacej na audiovizuálnu komunikáciu:
Prístroje na záznam obrazu – klasická fototechnika, fotoaparát, filmová kamera, reprodukčná súprava a pod.
Zobrazovacie plochy – klasické zobrazovanie na školských tabuliach (drevené kriedové, keramické, biele, magnetické, flanelové, hobrové, priesvitné a pod.), premietacie plochy na prednú projekciu (premietacie plátna, premietacie tabule) a na zadnú projekciu (matnica z premietacej fólie, plexiskla, pauzovacieho papiera).
Projektory – slúžia na premietanie obrazu z diapozitívov (diaprojektor), z priesvitiek (spätný projektor), z filmu (filmový projektor) alebo z nepriesvitných pomôcok, fotografií, časopisov a pod. (epiprojektor).
Zvuková technika – sú to elektroakustické prístroje, ktoré menia akustický zvukový signál na elektrický a po spracovaní (záznamu, zosilnení alebo frekvenčnej úprave) vrátia do počuteľnej akustickej formy. Patrí sem gramofón, magnetofón, CD-prehrávač, snímače a mikrofóny, zosilňovač, reproduktory, rozhlasový prijímač, zvuková súprava alebo veža, jazykové laboratórium, školská rozhlasová ústredňa a ďalšie.

Televízna technika – k otvorenému televíznemu okruhu zaraďujeme televízny prijímač, k uzavretému televíznemu okruhu zaraďujeme videokameru, videomagnetofón, videomonitor a videoprojektor.
Špeciálne prístroje – laboratórne prístroje, ktoré umožnia sledovať a merať tie prírodné javy, na ktoré naše zmysly nestačia. Takým prístrojom je napr. mikroskop, ďalekohľad, merač elektrického napätia, laboratórna váha, posuvné meradlo, mikro-meter, kalkulačka a pod.
Vyučovacie stroje – patria medzi technické prostriedky, ktorých programy sú spracované audiovizuálnou formou. Sú technickými prostriedkami programovanej výučby.
Automatizovaná učebňa – učebňa didaktickej techniky, v ktorej jednotlivé prístroje didaktickej techniky sú riadené (prípadne automaticky) z centrálneho pultu. V týchto učebniach jednotlivé vyučovacie stroje, prípadne študentské jednotky spätnoväzbového zariadenia, sú kontrolované od riadiaceho pultu.
Počítače vo výučbe – sú programovateľné, a preto sú univerzálnou didaktickou technikou. Pedagóg ich využíva na pomoc pri organizovaní výučby (evidencia, počítanie priemerov a pod.), pri tvorbe učebných pomôcok (priesvitiek, pracovných listov a pod.), na demonštráciu multimediálnych programov, na samostatnú prácu študentov, na prácu v lokálnej počítačovej sieti (intranet) alebo v medzinárodnej sieti (Internet).

Zariadenia

K vysvetleniu učebnej látky sú potrebné učebné pomôcky a didaktická technika, ale k uskutočneniu výučby sú potrebné aj učebne a ďalšie školské priestory – architektonické mikro a makropriestory. Bohony (1984) k architektonickým mikropriestorom zaraďuje učebne, laboratória, kabinety, herné priestory a ďalšie. K makropriestorom patrí školská budova, športové ihriská, oddychový areál, školská záhrada a pod.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk