referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Didaktická technológia a didaktické prostriedky
Dátum pridania: 18.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zizou
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 320
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
Didaktická technológia a didaktické prostriedky

Didaktická technológia

Podľa Lánskeho je didaktická technológia veda o didaktických prostriedkoch a o ich optimálnom usporiadaní za účelom efektívneho navodenia učebného procesu. Do oblasti pojmovej štruktúry didaktickej technológie zaraďuje všetky metódy, mate-riály, vybavenie, logickú stavbu vo vyučovaní (napr. výklad, prednášku, dialóg, vyučovacie metódy, učebné pomôcky a didaktickú techniku, školský nábytok, učebňu, budovu, dvor, ale aj dĺžku vyučovacích hodín a školského roka, skúšky, klasifikačné známky a pod.). Didaktické prostriedky delíme na nemateriálne a materiálne. Pod pojmom materiálne didaktické prostriedky rozumieme nosiče informácií, na sprostredkovanie informácií slúži didaktická technika, a nakoniec školské zariadenia. K nemateriálnym patria: didaktické zásady, organizačné formy, vyučovacie metódy a nakoniec pedagogické majstrovstvo.

MATERIÁLNE DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY

Materiálne didaktické prostriedky sú predmety, zhmotnené prostriedky, ktoré má učiteľ k dispozícií vo výučbe. Riedel (1996) ich označuje ako operačné objekty s ktorými učiteľ alebo žiak operuje (manipuluje). V literatúre sa uvádzajú rôzne druhy materiálnych didaktických prostriedkov, ale my sa opierame o triedenie podľa Bohonya (1999).

Učebné pomôcky - vo vyučovacom procese učebné pomôcky väčšinou zastávajú funkciu znázorňovania učiva (Petlák, 1995). V podstate ide o nosiče informácií súvisiacich s učivom. Pod informáciou sa tu chápe dôležitý poznatok (učivo) alebo oznam (pokyny na spracovanie). Skupiny učebných pomôcok určených pre audiovizuálnu komunikáciu a zvlášť pre programovanú výučbu sú nasledovné:

Pôvodné predmety – sú materiály a predmety z nášho životného prostredia. Patria sem napr. rastliny, zvieratá, plodiny, minerálie a kamene, ľudské výrobky, náradie, stroje a pod. Vo výučbe sú najnázornejšie práve pôvodné, originálne predmety.
Modely – sú trojrozmerné pomôcky zväčšené, zmenšené, statické alebo dynamické, symbolické alebo aj fungujúce a pod.
Zobrazenia – sú plošné pomôcky. Patria sem fotografie, nástenné didaktické obrazy alebo mapy, ale aj záznam na školskej tabuli. Sem zaraďujeme aj pomôcky na premietaný spôsob zobrazení – diapozitívy, priesvitky, filmy a obrázky na episkopické premietanie.
Zvukové pomôcky – sú vlastne zvukové záznamy: gramoplatňa, CD-platňa, záznam na magnetofónovej páske alebo kazete a pod.
Videozáznamy – patria sem záznamy elektronického obrazu, väčšinou so záznamom sprievodného zvuku. V školách sa používajú videozáznamy na kazetách VHS (Video Home System) kvality.
Špeciálne pomôcky – slúžia na znázornenie prírodných javov. Napr. magnetkou a železnými pilinami zviditeľníme magnetické siločiary.
Literárne pomôcky – sú pomôcky s obsahujúce písaný text (ručne alebo tlačiarenskou technikou). Patria sem učebnice, metodické príručky, slovníky, encyklopédie, odborná literatúra, notové materiály, ale aj odborné časopisy, teda všetko, čo je písané alebo tlačené na papier a vyžíva sa vo výučbe.
Vyučovacie programy – sú učebné pomôcky, v ktorých učivo je spracované podľa všeobecných zásad programovanej výučby. Sú pomôckami programovanej výučby. Najjednoduchšie sú spracované knižnou formou, ako sú programované učebnice. Niekedy vyučovacie programy sú spracované audiovizuálnou formou, ktoré sa reprodukujú špeciálnymi vyučovacími strojmi. V poslednom období vyučovacie programy sa pripravujú v digitálnej forme a dodávajú sa ako počítačové programy – softvér.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.