referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Plán práce triedneho učiteľa
Dátum pridania: 20.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: uka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 993
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Hlavné úlohy: -zaujímať sa o úspechy, neúspechy, problémy a záujmy žiakov v triede-venovať pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia-pomáhať riešiť možné konflikty v triede-podporovať kohéziu triedy, formovať sociálne vzťahy v triede tak, aby sa vytvárali neformálne vzťahy a spolupatričnosť medzi žiakmi v triede-organizovať aktivity mimo vyučovania – výlety, vychádzky, exkurzie, školské večierky-pomáhať rozvíjaniu samoštúdia žiakov využitím školskej knižnice, čitárne a internetového klubu. -pomáhať rozvoju sebapoznania a sebahodnotenia žiakov. Pomáhať žiakom prostredníctvom výchovných postupov uvedomiť si seba, kontrolovať sa a formovať potrebu sebazdokonaľovania -poskytnúť žiakovi spektrum vedomostí a zručností a stupeň vzdelania podľa jeho schopností a záujmov.-formovať osobnosť pripravenú pre život a prácu, v humánne a sociálne spravodlivej spoločnosti. -podporovať nadanie a špeciálne sociálne schopnosti detí-pomáhať žiakom uvedomovať si svoje schopnosti, zručnosti a viesť ich k zodpovednosti k sebe-prehlbovanie a rozvíjanie estetického vkusu a citu žiakov, potrebu žiť v kultúrnom a vkusnom prostredí zvýraznením aktuálnou výzdobou školy, ktorá musí odzrkadľovať charakter školy a dianie v nej.

Zvýšenú pozornosť venovať estetickej úprave tried, viesť žiakov k vlastnému vytváraniu estetického mikroprostredia -motivovanie žiakov k tvorivej práci -zabezpečiť výchovu k ochrane životného prostredia-rozvíjať racionálny vzťah k technike. Podľa možností dopĺňať vyučovanie v dielni vyučovaním s počítačmi (Internet, Word, Excel, Power Point, konštrukčné programy).-formovať a upevňovať aktívny vzťah k telesnej kultúre, k zdraviu a športu hlavne prostredníctvom hodín TV, formou rôznych športových súťažíČasovo- tematický plánSeptember-Zápis žiakov do triednej knihy na prvej hodine-Evidencia žiakov čiastočne / úplne oslobodených od Tv, prípadne iných predmetov -Oboznámiť žiakov s vnútorný poriadkom školy a bezpečnosťou - pomocou Výkladovo-ilustratívnej metódy vo forme tzv. Triednickej hodiny -Úprava tried + hlasovaním určiť predsedu a podpredsedu triedy - formou samostatnej práce žiakovOktóber-Konzultácie pre rodičov – len v prípade záujmu - v individuálnej forme (V tejto súvislosti osobitú pozornosť venovať kvalite vyučovania predmetu)-

Vo vyučovacom procese na základe vhodného charakteru učiva zamerať výchovu a vzdelávanie na problematiku ochrany a pomoci starším občanom - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM) - vo forme dialógu – besedy-Rozvoj schopností a zručností žiakov v mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť - metódou reprodukcie, vo forme záujmovej činnosti príp. školského krúžkuNovember-Sledovanie procesu aktívneho učenia sa žiakov (prípadné konzultácie triedneho učiteľa s výchovným poradcom) -Moja rodina – kreslím svoju predstavu - metódou tvorivej činnosti, vo forme samostatnej práce študentov-Vyhodnotenie správania, dochádzky, prospechu za 1.štvrťrok - formou Triednickej hodinyDecember-Príprava programu na Slávnosti pod jedličkou, vianočná výzdoba - pomocou Heuristickej metódy a v skupinovej forme-Pravidlá slušného správania - pomocou Výkladovo-ilustratívnej metódy formou výkladuJanuár-Príprava na športové súťaže, výtvarné súťaže atď. - príprava pomocou metódy výkladu prípadne vo forme odborného výcviku, cvičenia...

Ako som prežil vianočné prázdniny - rozhovor vo forme besedy-Príprava na polročné písomné skúšky - v individuálnej forme pomocou samoštúdia-Konzultácie rodičov – na vyriešenie otázok dochádzky, prípadne prospechu – oboznámiť rodičov so situáciou ich dieťaťa - vo forme skupinového rodičovské združenia-V prípade záujmu hodnotenie prospechu a správania za I. polrok - motivácia, hodnotenie a klasifikácia žiakov. Spôsoby hodnotenia žiaka, sebahodnotenia (prípadne v spolupráci s výchovným poradcom) - vo forme individuálneho rozhovoru-Zhodnotenie správania, dochádzky a prospechu za 2. štvrťrok - vo forme výkladuFebruár-Sánkovačka, lyžovačka - vo forme výletu-Celkové zhrnutie 1. polroka, prípadné zvládnutie zameškaného učiva - pomocou výkladovo-ilustratívnej metódy a vo forme Triednickej hodinyMarec-Ochrana prírody– zberová činnosť - v individuálnej forme-usporiadať tradičné besedy o knihách s cieľom vzbudiť u žiakov záujem o mimo čítankové čítanie - pomocou výkladovo-ilustratívnej metódy spojenej s rozhovorom - vo forme besedy-

Podpora zážitkového a skúsenostného učenia na laboratórnych prácach - pomocou výskumnej metódy a formou laboratórnych prác-Príprava žiakov na súťaže a olympiády - pomocou výkladovej metódy, formou konzultácie-Konzultácie pre rodičov – len v prípade záujmu - v individuálnej formeApríl-Príprava programu ku dňu matiek výkladovo-ilustratívnou metódou a formou pomocou heuristickej metódy -Olympiády z jazykov - vo forme záujmovej činnosti-Zber papiera od 10.4. do 10.5.2006 príprava pomocou reproduktívnej metódy, individuálnou formou, prípadne formou konzultácie-Vyhodnotenie správania, dochádzky a prospechu za 3. štvrťrok - individuálnou formou Triednickej hodinyMáj-Vyhodnotenie súťaží vo Vv, Hv, Tchv, Tv - formou pochvaly a odmeny-protidrogové aktivity na škole - metódou riešenia úloh formou cvičení-Deň matiek - dialogickou formou - beseda-Príprava školského výletu - formou výkladu-Vyhodnotenie zberu papiera do 17.5.2006 - formou pochvaly a odmenyJún-Výsledky súťaží- formou oznamu- Výstavka žiackych prác vo forme povinnej záujmovej činnosti v období mimo vyučovania-Konzultácie s rodičmi – oboznámiť rodičov so situáciou ich dieťaťa – otázky dochádzky a prospechu - vo forme skupinového rodičovského združenia-Deň detí – hry v prírode vo forme Školského výletu-Vyhodnotenie správania, dochádzky a prospechu za 4. štvrťrok vo forme individuálneho rozhovoru-Klasifikácia za 2. polrok - vo forme výkladu
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.