referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Motivácia žiakov vo vyučovaní
Dátum pridania: 09.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jumbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 643
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 

PREDHOVOR

Príprava žiaka na život a prácu sa uskutočňuje v procese cieľavedomého vyučovania a výchovy. Našou povinnosťou je myslieť na to, akého človeka vychováme. Čím lepšie pripravíme mladých ľudí na plnenie požiadaviek, ktoré budú musieť spĺňať, tým to bude pre nich a pre spoločnosť, v ktorej budú žiť lepšie.

Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese zohráva cieľavedomá a náročná práca učiteľa, ktorá podnecuje, navodzuje a usmerňuje tvorivú činnosť mladých ľudí.

Nemenej dôležitým činiteľom vplývajúcim na kvalitu edukačného procesu je motivácia. Každodenný stereotyp, jednotvárnosť a jednosmerné odovzdávanie informácií spôsobujú u žiaka pasivitu pri nadobúdaní poznatkov a vyučovací proces sa stáva neefektívnym.

Práve preto chceme v našej práci vyzdvihnúť motiváciu ako jeden z najdôležitejších faktorov edukačného procesu. Nazistenie motivácie sme použili prieskumnú metódu dotazníka.


ÚVOD

Všetkým sú nám dobre známe metódy pre "zlepšenie vysvedčenia" typu za každú jednotku jednu korunku alebo siahodlhé príhovory rodičov na tému súvislosti medzi učením sa a vlastnou budúcnosťou alebo domáce väzenie na povzbudenie detí do učenia. Týchto príkladov by sme mohli vymenovať obrovské množstvo, a predsa majú všetky spoločného menovateľa. Týmto menovateľom je motivácia.

Motivácia je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Uľahčuje nielen učiteľovi prácu so žiakom, ale aj žiakovi osvojovanie si nových vedomostí. Čím máme mladších žiakov, tým je motivácia na vyučovaní potrebnejšia. Hlavnými prostriedkami motivácie v učebnej činnosti žiaka, sú učebné úlohy a učiteľ, ktorý žiakov neustále motivuje k samostatnej, aktívnej a tvorivej činnosti. Najdôležitejším činiteľomv učebnom procese je teda osobnosť učiteľa. 

„Jeho charakteristickou črtou musí byť neustála myšlienková aktivita a sledovanie vzťahu žiakov k učeniu, k práci a k škole. Musí hľadať spôsoby, ako preniknúť do psychiky žiaka tak, aby spoznal skutočné príčiny a pohnútky jeho správania a postojov“ (Lokšová, I., Lokša, J. 1996, s. 90).

Dobrý učiteľ musí poznať veľa spôsobov motivácie. Nemenej dôležitá v učebnom procese sa javí aj kvalifikácia učiteľa, jeho povaha, charakter, vlastnosti, temperament, štýl práce a jeho vzťah k deťom. Vhodná motivácia môže vyvolávať a udržiavať záujem žiaka o učenie, o daný predmet, o určitú učebnú činnosť. Naopak, používanie nevhodných motivačných činiteľov môže u žiaka brzdiť rozvíjanie vzťahu k učeniu, dokonca priamo vyvolávať nezáujem, či odpor k učeniu. Učiteľ si musí uvedomiť, že rozvoj motivácie sa vždy napája na konkrétnu učebnú činnosť. Rozvoj motivácie bez činnosti neexistuje.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CEJPEKOVÁ,J.: Základy všeobecnej didaktiky. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,1999, ISBN80-8055-286-X, ĎURIČ,L. – BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava:Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN80-08-02498-4 , ĎURIČ,L.: Vybrané kapitoly z pedagogickejpsychológie. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1988, GAGE,N. L. – BERLINER, D.C.: EducationPsychology. Houghton Mifflin Comp, 1984, HRABAL,V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologickéotázky motivace ve škole. 2. vyd., SPN, Praha, 1989 , KAČÁNI,V.: Základy učiteľskej psychológie.Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1999, KALHOUS,Z. - OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, ISBN80-7178-253-X , KASÁČOVÁ,B.: Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica: Pedagogickáfakulta, Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-702-0 , KOSOVÁ,B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. BanskáBystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8041-111-5 , KOSOVÁ,B.:Humanizovať, ale ako? Pedagogické rozhľady, 1, 1992-93, č. 4-5, s. 7-9, LOKŠOVÁ,I. – LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN80-247-0374-2, MAREŠ,J.: Učitelovo pojetí výuky. 1. a 2. časť. Nezávislá revue provýchovu a vzdelání, 1, 1990-91, č. 2, MARŠÁLOVÁ,L. – MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológiaa metódy psychologického výskumu. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1990, MARUŠINCOVÁ, E.: Zmeny v motivácii učenia sa žiakov stredných škôl. Pedagogickárevue 7 - 8, ročník XLIX, 1997 , ZELINA,M.: Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Bratislava:Krajský pedagogický ústav, 1989. ISBN 80-85185-09-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.