referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Motivácia žiakov vo vyučovaní
Dátum pridania: 09.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jumbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 643
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 
Myslíme si, že skutočná profesionalita učiteľa okrem kvalifikácie a vedomostí vyplýva z jeho lásky k deťom, z jeho lásky k práci, z jeho tvorivého prístupu k sebe, deťom, vyučovaniu a výchove. Práve motiváciou sa chceme zaoberať vtejto práci.


1 MOTIVÁCIA

Ak by sme mali motiváciu vysvetliť najjednoduchším spôsobom, povedali by sme, že motivácia odpovedá na otázky: "Prečo sa človek správa tak, ako sa správa? Aké sú pohnútky, motívy, hybné sily jeho správania?"

V širokom zmysle slova motivácia je podľa V. Hrabala a kol.(1984) súhrn činiteľov, ktoré podnecujú, smerujú a udržujú správanie človeka. Je to aktuálny stav, ktorý pozostáva z emocionálnych a kognitívnych procesov, ktoré podnecujú (energetizujú) a riadia správanie (dávajú mu smer).

K tomuto stavu patria aj vôľové procesy, predsavzatia a rozhodnutia, ktoré sú osobou uvedomované.

Okrem pojmu motivácia sa používa aj pojem motív. Je to činiteľ, ktorý zvyšuje intenzitu výkonu a správania vôbec, zásobuje subjekt dostatočným množstvom energie potrebnej na výkon. Motív môže byť všetko, čo človeka aktivizuje do činnosti, t. j. môžu to byť potreby, hodnoty, myšlienky, ciele, ktoré si človek uvedomuje. Za istých okolností sa motív činnosti nemusí vo všetkých vzťahoch uvedomiť a celkom sformulovať (Pardel, T., 1977).

1.1    Motivácia ako súčasť štruktúry osobnosti

Kačáni V. definuje motiváciu ako dôležitú súčasť štruktúry osobnosti. Nehovorí v tejto súvislosti priamo o pojme motivácia, ale o aktivačno-motivačných činiteľoch, čo je podľa neho "sústava hodnôt, na základe ktorých jednotlivec riadi a usmerňuje svoje správanie vo vzťahu k realite vonkajšieho sveta. Patria k nim pudy, potreby, záujmy, zvyky, ideály a životné plány". V nasledujúcich riadkoch ponúkame ich stručnú charakteristiku.

1.1.1 Potreby

T. Pardel (1982) považuje potrebu (ako synonymum pudu) za uzlový bod motivácie. Termínom potreba sa označuje nedostatok v organizme, odchýlka od biologických štandardov alebo noriem. Potreba predstavuje silu, ktorá organizuje percepciu, a percepciu, procesy myslenia, snaženia a konania tak, že premieňa existujúcu neuspokojivú situáciu na určité zamerania. Vymedzuje sa ako subjektom pociťovaný nedostatok niečoho, čo je pre život daného človeka dôležité, nevyhnutné.

Podľa viacerých autorov sú potreby základným východiskom aktivity človeka. Spôsob uspokojovania potreby je závislý od toho, ako človek pracuje, ale aj od spoločenských vzťahov.

Vo všeobecnosti sa potreby rozdeľujú do dvoch veľkých skupín:

1. Potreby primárne – prvotné, základné;
2. Potreby sekundárne – druhotné odvodené.

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CEJPEKOVÁ,J.: Základy všeobecnej didaktiky. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,1999, ISBN80-8055-286-X, ĎURIČ,L. – BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava:Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN80-08-02498-4 , ĎURIČ,L.: Vybrané kapitoly z pedagogickejpsychológie. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1988, GAGE,N. L. – BERLINER, D.C.: EducationPsychology. Houghton Mifflin Comp, 1984, HRABAL,V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologickéotázky motivace ve škole. 2. vyd., SPN, Praha, 1989 , KAČÁNI,V.: Základy učiteľskej psychológie.Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1999, KALHOUS,Z. - OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, ISBN80-7178-253-X , KASÁČOVÁ,B.: Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica: Pedagogickáfakulta, Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-702-0 , KOSOVÁ,B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. BanskáBystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8041-111-5 , KOSOVÁ,B.:Humanizovať, ale ako? Pedagogické rozhľady, 1, 1992-93, č. 4-5, s. 7-9, LOKŠOVÁ,I. – LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN80-247-0374-2, MAREŠ,J.: Učitelovo pojetí výuky. 1. a 2. časť. Nezávislá revue provýchovu a vzdelání, 1, 1990-91, č. 2, MARŠÁLOVÁ,L. – MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológiaa metódy psychologického výskumu. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1990, MARUŠINCOVÁ, E.: Zmeny v motivácii učenia sa žiakov stredných škôl. Pedagogickárevue 7 - 8, ročník XLIX, 1997 , ZELINA,M.: Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Bratislava:Krajský pedagogický ústav, 1989. ISBN 80-85185-09-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.