referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Motivácia žiakov vo vyučovaní
Dátum pridania: 09.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jumbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 643
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 
Prvotnými potrebami

sú tie, ktoré majú vzťah k organizmu a sú spoločné človeku i zvieratám. Do tejto skupiny zaraďujeme potrebu potravy, vody, vzduchu, teploty, slobody, bezpečia, vylučovania, sexu, absencie bolesti, odpočinku, spánku, materinskej starostlivosti. K prvotným (fyziologickým) potrebám sa zaraďuje aj potreba aktivity, regulácie, senzorickej stimulácie, vyhýbania sa nepríjemnostiam, ale aj potreba zvedavosti, pohybu, istoty, strachu, hnevu a pod.

Primárne potreby sa prejavujú od narodenia a sprevádzajú nás celým životom. Ich pravidelné uspokojovanie je nevyhnutné pre udržanie života

Druhotnými potrebami sú tie, ktoré vznikajú v procese socializácie človeka ako akási nadstavba primárnych potrieb a preto sa označujú aj ako potreby sociálne, duchovné či kultúrne. Môžeme ich považovať za rovnako významné motivačné sily ako primárne potreby.

Uspokojovanie primárnych a sekundárnych potrieb spolu úzko súvisí a motivačná dynamika obidvoch oblastí sa pritom nestráca. Možno to ilustrovať nasledujúcim príkladom. Žiak sa zo začiatku môže učiť len preto, že má strach z trestu– to je primárna potreba (motív). Neskôr sa učí preto, že chce získať uznanie spolužiakov, učiteľa, rodičov – to je už sociálna potreba. Ešte neskôr sa môže učiť z túžby po poznaní nového, neznámeho – to je ideálna potreba.

So vzdelávacími potrebami najbezprostrednejšie súvisia kognitívne potreby, tendencia poznávať, učiť sa. V tejto oblasti sú príbuzné výkonové potreby v užšom zmysle, ktoré sa charakterizujú ako pracovná ctižiadostivosť so zvýšeným dôrazom na úspech, výkon, snahu dosiahnuť cieľ.

1.1.2 Záujmy

Podobne ako potreby, aj záujmy patria k motivačným komponentom ľudskej psychiky. Mohliby sme ich definovať ako relatívne stabilné, kognitívne, emocionálne a hodnotovo v osobnosti zakotvené tendencie konania, ktoré sa navzájom líšia na základe druhu, smeru, generalizovateľnosti a intenzity. Prejavujú sa v pozornosti, v myšlienkach,v úmysloch, potrebách, túžbach, prianiach a vo vôli človeka.

Záujmy sú také motivačné sily, ktoré nútia človeka vyhľadávať vo svojom okolí predmety a dosahovať uspokojovanie s nimi spojenej činnosti.

Záujmy možno klasifikovať z hľadiska ich druhu (umenie, pomáhať iným atď.) a z hľadiska ich vlastností:stabilita, generalizovateľnosť a intenzita. Druh záujmu viacerí autori interpretujú ako spôsob konania, ktorý je osobou uprednostňovaný. Existuje 6 základných spôsobov konania: praktické, intelektuálne, sociálne, podnikateľské, konvenčné aumelecké. Uvedené spôsoby konania reprezentujú 6 základných druhov záujmov.

V súvislosti so školským vyučovaním je dôležité, aby učiteľ poznal nasledovné vlastnosti záujmov:

* záujmy sa vyvíjajú, a až s určitým vekom nadobúdajú vlastnosti stálych (zrelých) záujmov;
* záujmy indivídua sa môžu stať dôležitým motivujúcim činiteľom (energetizujú a smerujú správanie) učenia sa;
* jedinci sa od seba navzájom líšia v druhoch záujmov a nie všetky záujmy korešpondujú so školským učením (podnikateľské); 
* je nepravdepodobná taká šírka individuálnych záujmov, aby mohol byť záujem jediným motivujúcim činiteľom školského učenia;

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CEJPEKOVÁ,J.: Základy všeobecnej didaktiky. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,1999, ISBN80-8055-286-X, ĎURIČ,L. – BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava:Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN80-08-02498-4 , ĎURIČ,L.: Vybrané kapitoly z pedagogickejpsychológie. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1988, GAGE,N. L. – BERLINER, D.C.: EducationPsychology. Houghton Mifflin Comp, 1984, HRABAL,V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologickéotázky motivace ve škole. 2. vyd., SPN, Praha, 1989 , KAČÁNI,V.: Základy učiteľskej psychológie.Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1999, KALHOUS,Z. - OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, ISBN80-7178-253-X , KASÁČOVÁ,B.: Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica: Pedagogickáfakulta, Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-702-0 , KOSOVÁ,B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. BanskáBystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8041-111-5 , KOSOVÁ,B.:Humanizovať, ale ako? Pedagogické rozhľady, 1, 1992-93, č. 4-5, s. 7-9, LOKŠOVÁ,I. – LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN80-247-0374-2, MAREŠ,J.: Učitelovo pojetí výuky. 1. a 2. časť. Nezávislá revue provýchovu a vzdelání, 1, 1990-91, č. 2, MARŠÁLOVÁ,L. – MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológiaa metódy psychologického výskumu. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1990, MARUŠINCOVÁ, E.: Zmeny v motivácii učenia sa žiakov stredných škôl. Pedagogickárevue 7 - 8, ročník XLIX, 1997 , ZELINA,M.: Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Bratislava:Krajský pedagogický ústav, 1989. ISBN 80-85185-09-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.