referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Motivácia žiakov vo vyučovaní
Dátum pridania: 09.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jumbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 643
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 
* je pravdepodobné, že konkrétny žiak môže byť motivovaný záujmom o učenie sa iba obmedzeného počtu predmetov, prípadne zaujímať sa iba o jednu oblasť, a preto je žiaduce brať do úvahy existenciu ďalších motivujúcich faktorov. Z uvedeného vyplýva, že je neadekvátne očakávať, že učiaci sa bude zaujímať o všetky predmety, ktoré sa na určitom type školy vyučujú a že vo vzťahu k všetkým vyučovacím predmetom bude prežívať prirodzený záujem o ich obsah, a to bez ohľadu na kvalitu prístupu vyučujúceho.

1.1.3 Postoje

T. Pardel (1977) uvádza, že postoj ako súčasť motivačnej štruktúry osobnosti predstavuje trvalé sústavy stanovísk osobnosti k veciam a javom, ktoré regulujú správanie.

Postoje však nie sú iba jednoduchou množinou myšlienok o nejakom objekte, ale sú spojené s činnosťou – ovplyvňujú správanie. Z týchto dvoch definícií vyplýva vzťah postojov k motivácii: možno predpokladať, že konkrétne postoje žiaka k učiteľovi môžu priamo vplývať na jeho ochotu vynakladať úsilie na jeho hodinách.

Pri postojochsa predpokladá existencia troch dimenzií:

* Kognitívna dimenzia postojov sa týka názorov a myšlienok, ktoré osoba o predmete postoja má.
* Emocionálna dimenzia sa týka toho, čo osoba vo vzťahu k predmetu postoja cíti.
* Konatívna dimenzia vyjadruje sklon konať vo vzťahu k predmetu postoja.

1.1.4 Ašpirácie

Autori pedagogickej psychológie definujú ašpiráciu ako subjektívnu snahu smerovať k určitým hodnotám, ktoré sú transformované vo vytýčených cieľoch. Je organickou súčasťou motivačného javu, najmä jeho cieľovej zložky. V nej sa odráža snaha jednotlivca realizovať sa v spoločenskom prostredí.

Ašpiračná úroveň určuje stupeň obtiažnosti, ktorého dosiahnutie je celkovým cieľom série budúcich úkonov. Pre výchovu je dôležitá voľba štruktúry cieľa. Existuje tzv. ideálny cieľ, ktorý predstavuje aj nereálne, vzdialené zámery, a tzv. akčný cieľ, keď jednotlivec je presvedčený, že určitý zámer môže pomerne ľahko dosiahnuť. Výskumy ukazujú, že všeobecne ľudia prejavujú tendenciu stanovovať si skôr vyššiu ako nižšiu ašpiračnú úroveň. Za cieľ sa obyčajne vyberá tá činnosť, pri ktorej suma atraktívnosti mínus suma neprítomnosti dosahuje jednotlivcom ešte akceptovanú hodnotu. Angažovanosť žiaka je tým výraznejšia, čím viac ašpiračná úroveň zodpovedá vnútorným a vonkajším podmienkam. Ašpiračnú úroveň si žiak môže korigovať podľa výsledkov hodnotenia minulej skúsenosti, či v danej oblasti dosiahol väčšie alebo menšie úspechy.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CEJPEKOVÁ,J.: Základy všeobecnej didaktiky. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,1999, ISBN80-8055-286-X, ĎURIČ,L. – BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava:Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN80-08-02498-4 , ĎURIČ,L.: Vybrané kapitoly z pedagogickejpsychológie. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1988, GAGE,N. L. – BERLINER, D.C.: EducationPsychology. Houghton Mifflin Comp, 1984, HRABAL,V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologickéotázky motivace ve škole. 2. vyd., SPN, Praha, 1989 , KAČÁNI,V.: Základy učiteľskej psychológie.Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1999, KALHOUS,Z. - OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, ISBN80-7178-253-X , KASÁČOVÁ,B.: Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica: Pedagogickáfakulta, Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-702-0 , KOSOVÁ,B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. BanskáBystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8041-111-5 , KOSOVÁ,B.:Humanizovať, ale ako? Pedagogické rozhľady, 1, 1992-93, č. 4-5, s. 7-9, LOKŠOVÁ,I. – LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN80-247-0374-2, MAREŠ,J.: Učitelovo pojetí výuky. 1. a 2. časť. Nezávislá revue provýchovu a vzdelání, 1, 1990-91, č. 2, MARŠÁLOVÁ,L. – MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológiaa metódy psychologického výskumu. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1990, MARUŠINCOVÁ, E.: Zmeny v motivácii učenia sa žiakov stredných škôl. Pedagogickárevue 7 - 8, ročník XLIX, 1997 , ZELINA,M.: Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Bratislava:Krajský pedagogický ústav, 1989. ISBN 80-85185-09-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.