referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Motivácia žiakov vo vyučovaní
Dátum pridania: 09.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jumbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 643
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 
1.2 

Druhy motivácie

1.2.1 Vnútorná motivácia

O vnútornej motivácii, hovoríme, keď žiak sa učí preto, že ho zaujíma daná téma alebo činnosť. Žiak aktívne pracuje, bez toho aby potreboval sľub odmeny alebo hrozbu trestu. McCombsová (1997) zdôrazňuje, že vnútorná motivácia k učeniu je závislá na tom, či žiak:   

* vníma učebnú činnosť alebo skúsenosť ako zmysluplnú; 
* má možnosť aktívne sa podieľať na výbere cieľov, metód a hodnotenia učenia.

Motiváciu preto zvyšuje to, keď učiteľ vyberá učivo tak aby odpovedalo žiakovym potrebám a záujmom, alebo ukazuje spojenie učiva s reálnym svetom, hlavne so žiakovou kultúrou. Učiteľ môže vnútornú motiváciu žiakov vzbudiť aj tým, že nastolí zaujímavú problematiku, ktorá aktivuje u žiakov poznávaciu potrebu a navodí pocit rozporu medzi doterajším poňatím a tým, čo sa žiak dozvedá. Pri snahe o vzbudenie motivácie je treba rešpektovať mnohé faktory (odlišnosť záujmov chlapcov a dievčat, kultúrne a etnické faktory atď). Vnútorná motivácia sa môže prejaviť len vtedy, ak žiak má priestor pre výbera riadenie toho, čo, kde a kedy bude robiť.

1.2.2 Vonkajšia motivácia

Žiaci s vonkajšou motiváciou sa učia predovšetkým preto, že sa usilujú o získanie nejakej vonkajšej odmeny, alebo preto, aby sa vyhli trestu. Výskumy ukazujú, že v takomto prípade žiaci volia pragmatickú stratégiu, ktorá pri minimálnom úsilí vedie k maximálnemu školskému úspechu. O porozumenie usilujú len toľko, koľko je treba k zvládnutiu skúšky. Na základe výskumov u nás niektorí pedagógovia kritizujú, alebo úplne odmietajú užívanie prostriedkov vonkajšej motivácie. Crowl, Kaminská a Podell (1997) podávajú prehľad výskumov, podľa ktorých:

* používanie odmien v triede nemusí viesť k podlomeniu vnútornej motivácie; 
* ústne podávaná chvála môže pomôcť k zvýšeniu vnútornej motivácie;
* deštruktívny účinok z hľadiska motivácie má chválenie žiaka len za to, že sa zapojí do činnosti bez ohľadu na jeho výsledok.

Lokša, Lokšová (1999) zastávajú názor, že stavať proti sebe vnútornú a vonkajšiu motiváciu nie je vhodné a poukazujú na to, že aj vonkajšia motivácia sa môže postupne meniť na potrebnú vnútornú motiváciu.            


2 MOTIVÁCIA ŽIAKOV VO VYUČOVACOM PROCESE

O tom, akú podobu bude mať vyučovací proces, či bude pre žiaka nepríjemnou súčasťou života, alebo sa stane zábavou a hrou, rozhoduje najmä učiteľ. Pre lepšie pochopenie problematiky motivácie vo vyučovacom procese si priblížime osobnosť učiteľa.

2.1 Osobnosť učiteľa

V inštitucionálnej výchove a vzdelávaní je rozhodujúcim činiteľom práve osobnosť učiteľa. Svojim pedagogickým prístupom pôsobí na žiakov a vychováva z nich plnohodnotné osobnosti. V prvom rade však on sám musí byť plnohodnotnou osobnosťou. Preto je žiadúce, aby učiteľ bol zrelou, teda autentickou, tvorivou, slobodnou, zodpovednou, všestrannou a celistvou osobnosťou (Kosová, B., 1998).

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CEJPEKOVÁ,J.: Základy všeobecnej didaktiky. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,1999, ISBN80-8055-286-X, ĎURIČ,L. – BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava:Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN80-08-02498-4 , ĎURIČ,L.: Vybrané kapitoly z pedagogickejpsychológie. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1988, GAGE,N. L. – BERLINER, D.C.: EducationPsychology. Houghton Mifflin Comp, 1984, HRABAL,V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologickéotázky motivace ve škole. 2. vyd., SPN, Praha, 1989 , KAČÁNI,V.: Základy učiteľskej psychológie.Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1999, KALHOUS,Z. - OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, ISBN80-7178-253-X , KASÁČOVÁ,B.: Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica: Pedagogickáfakulta, Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-702-0 , KOSOVÁ,B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. BanskáBystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8041-111-5 , KOSOVÁ,B.:Humanizovať, ale ako? Pedagogické rozhľady, 1, 1992-93, č. 4-5, s. 7-9, LOKŠOVÁ,I. – LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN80-247-0374-2, MAREŠ,J.: Učitelovo pojetí výuky. 1. a 2. časť. Nezávislá revue provýchovu a vzdelání, 1, 1990-91, č. 2, MARŠÁLOVÁ,L. – MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológiaa metódy psychologického výskumu. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1990, MARUŠINCOVÁ, E.: Zmeny v motivácii učenia sa žiakov stredných škôl. Pedagogickárevue 7 - 8, ročník XLIX, 1997 , ZELINA,M.: Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Bratislava:Krajský pedagogický ústav, 1989. ISBN 80-85185-09-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.