Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozvoj reči, myslenia a vnímania u detí v 3. - 6. roku života

Predškolák

Trojročné až päťročné deti bývajú plné energie, zvedavosti a nadšenia. Sú neustále v pohybe a do všetkého, čo ich zaujme, sa púšťajú naplno. Behom tejto doby sa rozvíjajú motorické schopnosti. Vo všetkom, čo robia, sa prejavuje fantázia a kreativita. Výrazne sa rozširuje slovná zásoba a rozvíja sa intelekt.

Tieto deti sú veľmi pevne presvedčené o pravdivosti svojich názorov. Zároveň si ale začínajú uvedomovať aj potreby ostatných a do určitej miery získavajú kontrolu nad svojím správaním. Túžia po vlastnej nezávislosti, ale pritom sa potrebujú stále uisťovať, že im niekto dospelý pomôže, že ich podporí, uteší, alebo zachráni, keď to budú potrebovať.

Trojročné dieťa

-pozorne počúva rozprávky
-rado sa díva do knižiek a predstiera, že „číta“ a vysvetľuje, čo je na obrázkoch
-bavia ho napínavé príbehy s hádankami a tajomstvami
-darí sa mu rozlíšiť podobne znejúce slová, a ukáže na správny obrázok
-hrá sa realisticky
-kŕmi bábiku, ukladá ju spať, prikrýva perinou
-nakladá na nákladné autíčko, odchádza a napodobňuje pritom zvuk motora
-pokúša sa kresliť, nedokonale napodobňuje kruhy, štvorce a niektoré písmená
-chápe rozdiel medzi trojuholníkom, štvorcom a kruhom, ukáže na správny tvar
-dokáže triediť predmety podľa jedného logického kritéria, napr. farba, tvar, veľkosť
-dokáže pomenovať a určiť prinajmenšom červenú, žltú a modrú farbu
-nahlas počíta predmety
-ukáže na obrázok, kde je namaľovaných „viac“ áut, alebo psov
-čiastočne začína chápať pojem času a trvania
-bráni si hračky a majetok, niekedy sa pritom chová násilnícky, vytrháva hračky druhým deťom z rúk a bije ich, schováva hračky.
-používa predmety symbolicky, kocka môže predstavovať auto, či zviera
-pri hrách zapája predstavivosť, napr. hry na tatinka a maminku apod.
-máva obľúbenú hračku, u ktorej hľadá útechu

Vývoj reči a jazyka

-rozpráva o neprítomných ľuďoch a udalostiach, ktoré sa neodohrávajú bezprostredne: „Tato kosí trávu.“
-správne odpovedá na jednoduché otázky, otázky typu „ Čo robíš?“ „Čo je to?“ a „Kde?“, pokiaľ sa týkajú známych činností, predmetov a udalostí
-kladie stále viac otázok, týkajúcich sa miesta a totožnosti ľudí a objektov
-používa viacero slovných zvratov, ktoré ďalej rozvíjajú konverzáciu: „A čo urobil potom? Ako to urobil?“
-privoláva k sebe pozornosť, k určitým predmetom alebo situáciám: „Pozri, ako tá moja helikoptéra letí!“
-organizuje chovanie ostatných: „Budeme skákať do vody. Ty prvý.“
-pripája sa k ritualizovanej sociálnej interakcii: „ahoj“ a „prosím“
-komentuje predmety a práve prebiehajúce udalosti: „Tam stojí dom.“, „Auto vezie bicykel.“
-slovná zásoba sa stále rozširuje, aktívne používa tristo až tisíc slov
-recituje, spieva
-väčšinou rozpráva už zrozumiteľne
-používa aj niekoľko prívlastkov za sebou: „veľký čierny pes“
-rozlišuje medzi jednotným a množným číslom, ale občas sa mu nepodarí správny tvar: pes – pesy, psík – pesíci, vtáčik – vtáčikovia
-často si rozpráva samo pre sebaŠtvorročné dieťa

Pre štvorročné dieťa je typické, že prekypuje energiou a nápadmi. Skúša hranice, kam až môže zájsť, verí si a má silnejšiu potrebu nezávislosti. Deti bývajú hlučné, búrlivo veselé, niekedy i útočné a agresívne. Hlúpymi rečami, vtípkami a neustálym rozprávaním skúšajú trpezlivosť dospelých.

-rado počúva o tom, ako čo funguje
-pri pohľade na obrázok-skladačku rozpozná, ktoré časti chýbajú.
-Je spoločenské, otvorené, prekypuje nadšením
-rýchlo a nepredvídateľne sa uňho striedajú nálady
-dostáva záchvaty hnevu kvôli maličkostiam
-trucuje, keď nedostane to, čo chce
-často má vymyslených kamarátov
-vychvaľuje sa, prekrúca pravdu a vymýšľa si rôzne príbehy
-je hrdé na dosiahnuté úspechy, túži po pochvale
-všetko chce tvrdohlavo robiť samo, bez pomoci
-často sa posmievajú iným, aby ich vyradili z hry
-začína mať „najlepších“ kamarátov

Vývoj reči a jazyka

-niektoré deti poznajú osemnásť až dvadsať tlačených písmen a niekoľko ich vie aj napísať
-vie sa podpísať a poznajú niektoré slová (predovšetkým tie, ktoré pre nich majú nejaký význam)
-niektoré deti už začínajú čítať jednoduché knižky, kde býva len niekoľko slov na stránke, ale veľa obrázkov
-baví ich hra so slovami, vytvárajú rôzne slovné nezmysly
-chápe význam pojmov „najvyšší“, „najväčší“, „rovnako“ a „viac“
-napočíta do dvadsať i viac
-používa predložky „na“, „v“ a „pod“ , privlastňovacie tvary zámen „jej“, „ich“, „mamine“
-odpovedá na otázky typu „Čí?“, „Kto?“ , „Prečo?“ a „Koľko?“
-vytvára zložité súvetia
-rozpráva skoro celkom zrozumiteľne
-začína správne používať minulý čas
-dokáže povedať, ako sa volá, či je chlapec alebo dievča, ako sa volajú súrodenci
-skúša, či mu prejde, keď bude rozprávať neslušne
-uchyluje sa väčšinou k slovným, nie fyzickým výpadom, zo zlosti sa dá skôr do kriku, než aby niekoho udrelo. Používa vyhrážky typu „Nebudeš môcť na oslavu mojich narodenín!“Päťročné dieťa

Päťročné deti sa vedia lepšie ovládať a prechádzajú obdobím relatívneho kľudu. Dieťa v tomto veku býva väčšinou priateľské a spoločenské, začína byť na nich spoľahnutie. Svet sa mu rozširuje za hranice domova a materskej školy. Veľký význam má pre nich priateľstvo a činnosť v skupine.

-dobre zaobchádza s ceruzkou, podľa vzoru napíše rôzne písmená, mnoho detí pozná celú abecedu
-strihá nožnicami podľa naznačenej linky, nepresne
-z rôznych predmetov vyberie tie, ktoré majú jeden spoločný rys (klasifikačná schopnosť: dané predmety sú napr. potraviny, lode, zvieratá)
-chápe pojmy najmenší, najkratší, dokáže vyrovnať predmety od najkratšieho k najdlhšiemu, od najmenšieho po najväčšie
-dokáže označiť premety, ktoré majú v rade zvláštne postavenie: posledný, prvý, druhý
-napočíta do dvadsať i ďalej, často i do sto
-niektoré deti poznajú čas na hodinách, keď ukazujú celú, rozumejú vzťahu medzi hodinami a denným programom
-vedia, na čo slúži kalendár
-pozná hodnotu mincí, začína ich počítať a šetriť
-chápe pojem polovica
-má veľa otázok „ Kde?“, „Prečo?“, Kedy?“, „Čo?“
-rado sa hrá v skupine, zapája sa do zložitých rolových hier – založených na predstieraní „akože sme“
-voči menším deťom, tým ktorým sa niečo stalo, a zvieratám pociťuje veľkú náklonnosť a chová sa k nim ochraniteľsky
-lepšie sa ovláda a už neprežíva tak časté emočné výkyvy

Vývoj reči a jazyka

-slovná zásoba má 1500 a viac slov
-podľa obrázkov v knihe prerozpráva známy príbeh
-funkčne definuje jednoduché slová: lopta je na hádzanie, posteľ na spanie
-pozná štyri až osem farieb
-chápe jednoduché vtipy, samo vymýšľa vtipy a rôzne hádanky
-vie povedať, v akom meste býva, kedy má narodeniny a ako sa volajú jeho rodičia
-vie sa správne ohlásiť do telefónu, zavolať požadovanú osobu, alebo odovzdať krátky odkaz
-rozpráva zrozumiteľne, a skoro gramaticky správne
-správne používa podmieňovací spôsob slovies „mohol by“

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk