referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Nedeľa, 2. apríla 2023
Diagnostikovanie kresby, grafomotoriky a čítania
Dátum pridania: 11.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ixina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 038
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 20m 20s
Pomalé čítanie: 30m 30s
 
Chyby v čítaní

Chyby v čítaní definujeme ako nesprávne kvalitatívne odchýlky od predlohy textu. Môžu sa týkať hlásky, slabiky i celého slova či vety. Klasifikácia chýb sa u jednotlivých autorov odlišuje:

Brťka (1980(b)) sa vo svojom výskume zaoberal chybami žiakov pri čítaní a zistil tieto nedostatky:

1.tiché hláskovanie textu s nasledovným prečítaním po slabikách – dvojité čítanie,
2.slabikovanie,
3.vynechanie písmena v slove,
4.správne prečítanie po hláskach, ale vyslovenie inej slabiky, slova,
5.správne prečítanie prvej slabiky, druhá slabika nesprávne, odhadom,
6.správne prečítanie textu, ale neschopnosť jeho reprodukcie,

Čižmarovič (1983) klasifikuje chyby pri čítaní takto:

Podľa kvality zmien vo forme slova:

1.zámeny kvantity samohlások,
2.zámeny písmena alebo slabiky,
3.zámeny slova,
4.vynechávanie písmena alebo slabiky,
5.vynechanie slova,
6.pridanie písmena, slabiky alebo slova,
7.prehodenie slabiky alebo písmena.

Podľa spôsobu čítania:

1.slabikovanie,
2.pauza medzi slovami,
3.opakovanie slabiky,
4.opakovanie slova,
5.chyby v intonácii pri rôznych typoch viet.

Poruchy čítania

Príčiny neúspechov v počiatočnom čítaní môžu spočívať i vo vývinových poruchách čítania. Tieto sa len málokedy vyskytujú izolovane, často sú spojené s vývinovými poruchami písania. Jednou z najviac frekventovaných porúch je špecifická porucha čítania – dyslexia. Matějček definuje vývinovú dyslexiu ako ,,špeciálny defekt čítania, podmienený nedostatkom alebo poruchou niektorých primárnych schopností, ktoré skladajú komplexnú schopnosť pre učenie čítania pomocou určitej metódy. Objavuje sa u detí obyčajne od samého začiatku vyučovania a spôsobuje, že úroveň čítania je v trvalom nápadnom rozpore so zistenou intelektovou úrovňou dieťaťa” (1995, s. 27).

Medzi najčastejšie príznaky dyslexie patrí: zamieňanie písmen a slov na útvary zrkadlovo podobné, smerová alebo zraková zámena písmen, slov a slabík, vynechávanie časti slov, písmen, zamieňanie hlások alebo slabík, vynechanie predložky, prehltnutie koncovky, chybné čítanie viacslabičných slov a pod.

Medzi ďalšie problémy dyslektikov zaraďujeme neschopnosť sluchovej a zrakovej analýzy a syntézy, nepresnú sluchovú diferenciáciu a diskrimináciu, ťažkosti pri vnímaní a reprodukcii rytmu, poruchy orientácie v priestore, poruchy pravoľavej orientácie. Poruchu, ktorej prejavy sú rovnaké ako prejavy dyslexie, ale problémy v čítaní sú spôsobené vonkajšími podmienkami, napr. nevhodným sociálnym prostredím, nedostatkom podnetov a pod., nazývame pseudodyslexia. Takéto ťažkosti môžu zapríčiňovať i nedostatočný kontakt dieťaťa s predčítaním textu, chýbajúce skúsenosti s vyjadrovaním obsahu prečítaného a pod.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Zdroje: Brťka, J. (1980): Úvod do pedagogiky 1. ročníka ZŠ. 2. vyd. Bratislava : SPN., Čižmarovič, Š. (1983): Chyby žiakov v čítaní a spôsob ich odstraňovania. Bratislava : SPN, Čižmarovič, Š. – Kalná, V. (1991): Pedagogická diagnostika čítania mladších žiakov. 1. vyd. Bratislava : SPN. ISBN 80-08-00419-3., Frühauhová, V. – Miňhová, J. – Mrázová, E. (1991): Vybrané pedagogické a psychologické problémy výuky elementárního čtení a psaní. Ústí nad Labem : PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 80-7044-027-9., Gavora, P. (1992): Žiak a text. Bratislava : SPN. ISBN 80-08-00333-2., Gavora, P. (1998): Žiak a porozumenie textu. In: Komunikácia písanou rečou. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského.ISBN 80-88868-43-2., Kikušová, S. – Lobotková, E. (1998): Podporný program pre deti s poruchami učenia. Naša škola, 1997/98, 1, č. 8, s. 5 – 7., Kurincová, V.–Seidler, P. (1993): Vybrané kapitoly z didaktiky začiatočného čítania a písania. Nitra : Vysoká škola pedagogická. ISBN 80-85183-53-6., Matějček, Z. (1995): Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha: H & H. ISBN 80-85787-27-X., Mistrík, J. (1998): Kurz grafológie. Šamorín: Kiadó.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.