referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Výchovné poradenstvo
Dátum pridania: 11.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: spy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 072
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 15.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 25m 30s
Pomalé čítanie: 38m 15s
 

1. História vzniku poradenských služieb a ich súčasný stav

Termín výchovné poradenstvo vznikol z anglického termínu „educational counselling“, čo znamená poradenstvo v procese V a V.
Starší je na Slovensku termín psychologická výchovná starostlivosť

Pre rozvoj odborných poradenských služieb boli dôležité dva dokumenty:

1. Doporučenie č. 25 o rozvoji psychologických služieb vo výchove- resp. o rozvoji školských psychologických služieb 

- prijaté na 11. medzinárodnej konferencii o výchove organizovanej UNESCOM v roku 1948 v Ženeve
- uplatňovanie hľadiska psychického vývoja
- poskytovanie rád učiteľom
- zriaďovanie špeciálnych odborných služieb

2. Doporučenie č. 56 o organizácii školského resp. výchovného a profesionálneho poradenstva

- prijaté na 26. medzinárodnej knferencii UNESCO v Ženeve v roku 1963
- objektívna potreba existencie odborných poradenských služieb
- poradenské služby typu profesionálneho poradenstva
- funkcia školského poradenstva

50. roky 20. storočia sú známe vznikom psychologických výchovných kliník: Bratislava 1957, Brno 1958, Košice 1959

1962– Smernica na vybudovanie sústavy VP, zriadenie funkcie výchovného poradcu na všetkých základných deväťročných školách

Preambula smernice: „K prehĺbeniu výchovy k voľbe povolania a starostlivosti o nadaných i zaostávajúcich žiakov a o mládež s výchovnými ťažkosťami má prispieť sústava výchovného poradenstva.“

- širšie chápanie, nie iba voľba povolania

1963 – smernica MŠ a kultúry o výchove k voľbe povolania na stredných všeobecnovzdelávacích školách

1964 – MŠ ČSSR zriadilo Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) - išlo o inštitúciu, ktorá mala vedecky riešiť otázku vývinu dieťaťa a metodicky usmerňovať celkový rozvoj poradenských zariadení

1967 – MŠ ČSSR vydalo pokyn na zriaďovanie krajských odborných psychologicko-výchovných pracovísk

- poskytovanie odborných informácií a pomoci pri riešení psychologických problémov a voľba povolania
- dve oblasti podľa obsahu činnosti:

1. oblasť psychodidaktických a psychologicko-výchovných problémov

- skúmanie životného prostredia detí
- odstraňovanie porúch v učení
- riadenie práce špeciálnych tried

2. oblasť voľby povolania

- skúmanie činiteľov pracovného uplatnenia
- skúmať rozvoj pracovných záujmov a schopnosť
- spracúvanie informácií o povolaniach pre vých. poradcov
- poskytovanie rád na základe odborného vyšetrenia

DVOJKOĽAJNOSŤ, napriek tomu zdôrazňovaná jednotnosť a komplexnosť

Tieto pracoviská boli známe pod názvom psychologicko-výchovná klinika a stredisko pre voľbu povolania neskôr premenované na pedagogicko-psychologické poradne na Slovensku v 70. rokoch

1976 – dôležitý dokument Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy

- pomoc pri predškolskej príprave
- vyhľadávanie problémových žiakov
- žiakov s poruchami učenia
- postihnutých žiakov

Okresné PPP – viedol ich okresný národný výbor a metodicky usmerňovali činnosť vých. poradcov na ZŠ
Krajské PPP – odborne ich viedol krajský národný výbor, metodicky usmerňovali činnosť okresných PPP, činnosť VP na stredných školách a psychológov v školských výchovných zariadeniach

1979 –oddelenie výchovného poradenstva a zriadenie Komisie vlády pre VP

1984 – zriaďovanie mestských pedagogicko-psychologických poradní v rámci mestských národných výborov - funkciu vedecko-výskumného a vedecko-metodického centra pre VP plnil v ČR Ústav sociálneho výskumu mládeže a výchovného poradenstva UK v Prahe, v SR Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

1989 – negácia predchádzajúceho stavu

Spoločenská funkcia sústavy VP je dnes kodifikovaná všeobecne záväznou právnou normou, ktorou je zákon NR SR č. 350/1994 o sústave základných a stredných škôl.

Druhy zariadení VP a ich úlohy sú zakotvené v zákone NR SR č. 279/1993 Z.z o školských zariadeniach v znení zmien zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Podrobnejší výklad činnosti zariadení VP je vymedzený vo vyhláške MŠ SR č. 43/1996 o podrobnostiach, o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach.

Zariadenia výchovného poradenstva

1. VP na ZŠ, školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, na SŠ
2. PPP

Užívatelia poradenských služieb

-deti a mládež
-ich zákonní zástupcovia
-pracovníci škôl a školských zariadení
-odbory sociálnej starostlivosti okr. a kraj. Úradov
-organizácie, ktoré o služby vo vzťahu k deťom požiadali

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.