Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Školské kluby detí

Voľnému času detí sa venujú mnohé organizácie. Či už sú to umelecké, jazykové školy, centrá voľného času alebo rôzne náboženské spoločenstvá všetky majú jeden spoločný cieľ. Deti disponujú veľkým množstvom voľného času, preto by sa mali ich rodičia zamyslieť ako sa ho budú po dohode so svojím deťmi snažiť vyplniť. Pretože ak je dieťa v nejakom školskom klube alebo centre voľného času proti svojej vôli neprináša to ten správny efekt a dieťa tento čas ktorý v klube strávi nepovažuje za svoj voľný čas.

Školské kluby detí boli v nedávnej minulosti známe ako školské družiny. Pod pojmom školský klub môžeme rozumieť rôzne organizácie, ktorých hlavnou náplňou je pracovať a pôsobiť na deti a mládež. Ich úlohou je poskytovanie výchovy a vzdelávania pre deti ktoré ešte vykonávajú povinnú školskú dochádzku. V mnohých vyspelých krajinách sa školské kluby považujú za úplnú samozrejmosť, pretože spoločnosť si uvedomuje potrebu zamestnať svoje deti a nejakým spôsobom regulovať voľný čas svojich detí.

PREVÁDZKA KLUBU DETÍ

 1. Klub detí je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6.00 h do 18.00 h, pritom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky zriaďovateľov.
 2. O prerušení prevádzky klubu detí počas školských prázdnin a o rozsahu jeho dennej prevádzky rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ samostatného klubu detí, pritom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky zriaďovateľov.
 3. V miestach, kde je viac klubov detí zriadených orgánom štátnej správy v školstve, určí tento orgán po dohode s riaditeľmi príslušných škôl a samostatných klubov detí, ak nie je zriaďovateľom obec, ktorý z klubov detí ostáva v prevádzke aj počas školských prázdnin.

Pre školské kluby sú určení kvalifikovaní vychovávatelia, ktorí sa deťom venujú v čase po skončení ich vyučovania ale aj mimo školského roka (čiže počas prázdnin). Vykonávajú s nimi mnohé aktivity pri ktorých deti môžu rozvíjať svoje zručnosti a učia sa poznávaniu rôznych ľudských hodnôt.

Medzi najdôležitejšiu súčasť práce zo žiakmi v ich voľnom čase (čiže čase mimo vyučovania) je snaha vychovávať ich k tomu aby vedeli účelne využívať svoj voľný čas. Tento proces sa dosahuje pomocou rôznych záujmových aktivít, ktoré zabezpečujú rôzne výchovné zariadenia. Tie môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

 • školské družiny - tie sú určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ
 • školské kluby – tie sú určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ

ZARAĎOVANIE ŽIAKOV

 1. Žiaci sa do klubu detí zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonnými zástupcami najneskôr do 30. júna príslušného školského roku. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje tento termín odovzdania prihlášok do 15. septembra príslušného školského roku. Do klubu možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú z činností dennej prevádzky klubu detí. Zaradením týchto žiakov nevzniká nárok na zvýšenie počtu oddelení alebo záujmových útvarov klubu detí.
 2. O zaradení žiaka do klubu detí rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ samostatného klubu detí.
 3. Žiaci sa zaraďujú do oddelení klubu detí podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.
 4. Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
 5. Do klubu detí zriadeného pre žiakov základnej školy sa môžu zaradiť aj žiaci špeciálnej základnej školy alebo špeciálnej triedy, do špeciálnej triedy možno zaradiť aj žiakov základnej školy.


Obsah výchovy mimo vyučovania tvoria:

 • odpočinkové činnosti
 • rekreačné činnosti
 • záujmové činnosti
 • spoločensko - prospešné činnosti
 • sebaobslužno výchovno-vzdelávacie činnosti
 • príprava na vyučovanie

Túto skupinu činností môžeme rozdeliť na dobrovoľné a povinné činnosti. Medzi dobrovoľné činnosti patria odpočinkové činnosti, rekreačné činnosti, záujmové činnosti, spoločensko - prospešné činnosti. A medzi povinne vykonávané činnosti patria sebaobslužno výchovno-vzdelávacie činnosti a príprava na vyučovanie.


VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Počas školského roku prevažujú a v období školských prázdnin na uskutočňujú výlučne činnosti oddychového, rekreačného alebo záujmového charakteru.
 2. Príprava žiakov na vyučovanie a činnosti oddychového a rekreačného charakteru sa uskutočňujú v oddeleniach klubu detí, záujmová činnosť žiakov sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch klubu detí, ale môže sa uskutočňovať aj v záujmových útvaroch školy a v iných výchovných zariade-niach.
 3. Klub detí svoju činnosť organizuje tak, aby sa žiakom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.
 4. Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí vykonávajú vychovávatelia. Vychovávateľ klubu detí je spravidla vedúcim záujmového útvaru klubu detí. Vedúcim záujmového útvaru môže byť aj učiteľ.

Odpočinkové činnosti predstavujú dôležitú časť náplne voľného času a musí pre ne platiť princíp dobrovoľnosti. Mali by byť psychicky a fyzicky nenáročné a majú slúžiť na odstránenie únavy. Do základného režimu dňa ich vychovávatelia zaraďujú najčastejšie poobede, ale podľa potreby môžu byť zaradené i kedykoľvek v priebehu dňa. Podľa situácie a podľa veku žiakov môžu mať základný charakter voľných rozhovorov pri starších žiakoch, pri tých menších odpočinku na lôžku alebo prechádzky.

Pre rekreačné činnosti taktiež platí princíp dobrovoľnosti. Mali by slúžiť na odstránenie únavy žiakov z vyučovania a na ich odreagovanie sa. Majú však už náročnejší charakter pretože ide o telovýchovné činnosti ako napríklad turizmus, šport a podobne. Môžeme sem zahrnúť taktiež aj istý typ jednoduchej manuálnej činnosti. Pokiaľ to situácia dovoľuje mali by sa vykonávať v prírode a nie niekde v uzavretom priestore.

Záujmové činnosti sú najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy žiakov mimo vyučovania. Pri vytváraní hodnotovej orientácii človeka majú nezastupiteľnú úlohu. Slúžia na uspokojovanie špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov žiakov. Vychovávateľ by sa mal hneď od začiatku snažiť podchytiť záujem žiaka a snažiť sa ho i naďalej rozvíjať.

Pre spoločensko - prospešné činnosti platí základný princíp dobrovoľnosti. Tieto činnosti majú viesť deti k dobrovoľnej a prospešnej práci pre ich okolie a vo vykonávaní práce prospešnej pre jednotlivcov alebo celé skupiny. Takéto činnosti majú potom kladný vplyv na vývin charakterových vlastností detí.

V čase, ktorý žiaci strávia v školskom klube, sa majú za po-vinnosť venovať taktiež aj sebaobslužným výchovno-vzdelávacím činnostiam. Tieto majú však na rozdiel od predchádzajúcich činností charakter povinností. Tieto aktivity sa zameriavajú najmä na vedenie detí k samostatnosti. Táto samostatnosť ich má naučiť dokázať sa postarať o svoju osobu a tiež ich vedie ku kladným návykom slušného správania sa, základným hygienickým návykom, návykom starostlivosti o poriadok a podobne.

No asi medzi najdôležitejšie činnosti ktoré sa vykonávajú v školských kluboch a zariadeniach patrí príprava na vyučovanie na ďalší deň. Túto činnosť zaraďujeme medzi povinné činnosti a môžeme si pod ňou vysvetliť všetky činnosti ktoré súvisia s plnením školských povinností. Okrem písania úloh a získavaní nových poznatkov pre ďalšie štúdium by mali byť spôsoby podania výkladu látky dieťaťu úplne odlišné od formy podanej na vyučovaní. Táto forma výkladu by mala byť pre dieťa niečím zaujímavá.

V konečnom dôsledku však môžeme zhodnotiť, že školské kluby plnia len akúsi sociálnu funkciu. Kluby fungujú väčšinou pre menších žiakov, ktoré čas strávený v nich využívajú na svoju prípravu na vyučovanie a na oddych. Pre starších žiakov sa záujmové činnosti realizujú len v malej miere. Školské kluby sa už v súčasnosti nepovažujú za také rovnocenné s vyučovaním ako tomu bolo v minulosti. To sa však odráža aj na ich riadení a financovaní.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk