referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Práca triedneho učiteľa
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mjork
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 662
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 

Úvod

Touto prácou by som chcela poukázať na špecifiká práce triedneho učiteľa. Triednictvo je práca, ktorá je psychicky a niekedy aj fyzicky náročná. Je síce „lepšie“ ohodnotená (príplatky za triednictvo), ale veľa učiteľov by si rozmyslelo odpoveď na otázku triednictva.

Pri tejto práci sa učiteľ nesmie špecifikovať len na to, že odučí svoj predmet podľa svojho rozvrhu, ale táto práca obnáša aj príjemné ale aj nepríjemné okamihy. Medzi tie príjemnejšie patrí, ak je Vaša trieda chválená a na vidíte, že žiaci v triede sú spokojní, majú dobré kolektívne vzťahy a výsledky v učení. Medzi tie nepríjemné patria sťažnosti ostatných vyučujúcich a niekedy vedia byť veľmi nepríjemný aj rodičia a ich prístup a vystupovanie voči Vám. Triedny učiteľ má na veľmi veľký vplyv na svojich žiakov ale aj na ich rodičov.

Samozrejme triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré sa môžu pri jeho práci prihodiť, aby vedel reagovať adekvátne v danej situácii.

Triedny učiteľ

Je dušou triedy. Podstata práce triedneho učiteľa je výsostne výchovná. Jej úspech je závislý od toho aký vzťah vznikne medzi učiteľom a žiakom. Priamo pri vytváraní ovzdušia vzájomnej dôvery, úcty, rešpektovania sa musí sa triedny učiteľ spoľahnúť hlavne na svoju intuíciu a skúsenosti

V sústave činiteľov má pri určení správnej diagnózy osobnosti žiaka rozhodujúcu úlohu. Triedny učiteľ získava a zhromažďuje informácie o žiakoch a vypracúva ich komplexné hodnotenie. Sleduje správanie žiakov v triede, ich prospech, dochádzku do školy, oboznamuje sa s ich rodinným prostredím. Z uvedeného vyplýva, že triedny učiteľ potrebuje okrem vedomostí z pedagogiky dobré vedomosti zo psychológie osobnosti, vývinovej a sociálnej psychológie. (K. Horváthová, 2003).

Úspech a neúspech výchovného pôsobenia závisí do značnej miery na učiteľovi. Z toho hľadiska je dôležitá otázka: aký má byť učiteľ, ktoré vlastnosti osobnosti sú priaznivé a ktoré naopak nepriaznivé?

Úlohy a požiadavky kladené na učiteľov sú tieto:

 1. vyučovať a vzdelávať, riadiť osvojovanie vedomostí, schopností a návykov a rozvoj schopností žiaka
 2. vychovávať celú triedu (ak je potrebné aj každého jednotlivca), formovať ich záujmy, postoje a presvedčenie
 3. byť v styku so svojimi žiakmi, vytvoriť si špecifické vzťahy s kolektívom i s jeho jednotlivými členmi, sústavne spoznávať žiakov a ich vývoj a podľa toho riadiť ďalší výchovne vzdelávací proces
 4. osvojiť si potrebné pedagogické a psychologické poznatky, metódy a spôsoby myslenia, ďalej sa v nich vzdelávať a používať ich k zdokonaľovaniu vlastnej práce
 5. dávať žiakom pozitívny príklad v spôsobe života

Práca triedneho učiteľa

Kritické pripomienky k práci a osobnosti učiteľa sa týkajú hlavne výchovného pôsobenia. Právom sú práve výchovné úlohy uvádzané ako základne z práce triedneho učiteľa. V každodennom zhone však výchovné úlohy môžu ustupovať do pozadia za samotné vyučovanie alebo administratívu a organizovanie práce.

Na jednej strane povolanie triedneho učiteľa súvisí s určitou profesiou, podľa druhu učebných predmetov a predpokladá určité vedomosti a schopnosti, záujmy a niektoré povahové črty. Na druhej strane povolanie učiteľa súvisí zároveň s profesiami, v ktorých je podstatný styk s ľuďmi, hlavne deťmi a mladými ľuďmi. Z prax však dokazuje, že je ťažké skĺbiť obe hľadiská práce triedneho učiteľa.

Hlavné úlohy v práci triedneho učiteľa sú aj:

 • zaujímať sa o úspechy, neúspechy, problémy a záujmy žiakov v triede
 • venovať pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia
 • pomáhať riešiť možné konflikty v triede
 • podporovať kohéziu triedy, formovať sociálne vzťahy v triede tak, aby sa vytvárali neformálne vzťahy a spolupatričnosť medzi žiakmi v triede
 • organizovať aktivity mimo vyučovania – výlety, vychádzky, exkurzie, školské večierky
 • pomáhať rozvíjaniu samoštúdia žiakov využitím školskej knižnice, čitárne a internetového klubu
 • pomáhať rozvoju sebapoznania a sebahodnotenia žiakov
 • pomáhať žiakom prostredníctvom výchovných postupov uvedomiť si seba, kontrolovať sa a formovať potrebu sebazdokonaľovania
 • poskytnúť žiakovi spektrum vedomostí a zručností a stupeň vzdelania podľa jeho schopností a záujmov
 • formovať osobnosť pripravenú pre život a prácu, v humánne a sociálne spravodlivej spoločnosti
 • podporovať nadanie a špeciálne sociálne schopnosti detí
 • pomáhať žiakom uvedomovať si svoje schopnosti, zručnosti a viesť ich k zodpovednosti
 • prehlbovanie a rozvíjanie estetického vkusu a citu žiakov, potrebu žiť v kultúrnom a vkusnom prostredí zvýraznením aktuálnou výzdobou školy, ktorá musí odzrkadľovať charakter školy a dianie v nej.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: ČÁP JAN: Psychológie pro učitele, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1980, DANILOVA M. A., SKATKINA M. N.: Didaktika strednej školy, Bratislava SPN 1979, N. GRIGORIEVIČ KAZANSKIJ, T. SERGEJENVA NAZAROVOVÁ: Didaktika základnej školy, Bratislava, SPN 1982, HORVÁTHOVÁ KINGA: Metodické riadenie uplatňované v systéme výchovného poradenstva, Bratislava 2003
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.