referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Štvrtok, 9. decembra 2021
Práva dieťaťa
Dátum pridania: 22.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Yfka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 707
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 

3. Výchova a práva dieťaťa

Hlavné myšlienky na dobrý vývoj dieťaťa možno zhrnúť do týchto okruhov:
  1. Dieťa má mať dobré detstvo, lebo len tak sa môže rozvinúť do slobodnej a zodpovednej, plnohodnotnej osobnosti.
  2. Matka a otec by mali dozerať na starostlivosť o dieťa a vhodne ju prepojiť so zárobkovou činnosťou – nevenovať sa pri vychovávaní dieťaťa len práci, ale snažiť sa využiť voľný čas na spoločné chvíle s dieťaťom.
  3. Rodiny by mali mať zodpovedajúcu životnú úroveň.
  4. Deti by sa mali podieľať na chode rodinných záležitostí, mali by byť oboznamované so situáciou rodiny a rozhodovať o sebe s ohľadom na ich vekový a intelektuálny stupeň vyspelosti.

Ako vo všetkých moderných spoločnostiach, tak aj u nás sa zvyšuje hodnota dieťaťa, pretože pôrodnosť na Slovensku klesá. Dieťa na Slovensku je jednoznačne najvyššie deklarovaná hodnota. Mnoho ľudí pripisuje dieťaťu najvyššiu hodnotu. Zvýrazňuje sa hlavne emocionálny význam dieťaťa. Rodičia v ňom hľadajú prameň šťastia, uspokojenie citových potrieb a zmysel svojho života. Na druhej strane rastú očakávania a požiadavky rodičov na deti, kvôli uspokojovaniu vlastných nenaplnených ambícií, nároky na ich vzdelanie, jazykové a iné znalosti, ktoré by deťom pomohli lepšie sa uplatniť na konkurenčnom trhu práce.

Z práv a povinností dieťaťa by mali vychádzať prvotné princípy pre výchovu. Deti vychovávame v dobe rozmanitých ideálov a hodnotových postojov. Ideál výchovy nepravdivo predpokladá, že každá výchova je dobrá výchova a že všetci vychovávatelia vychovávajú v tom istom štýle. Dnešná výchova je výchovou s veľkou slobodou voľby a s nedostatkom oporných bodov pri orientácii, s malou cudzou kontrolou, ale s veľkou zodpovednosťou a s mnohými životnými šancami. Vychovať v týchto podmienkach je obtiažne, ale dobrá výchova zostáva nutná pokiaľ prichádzajú na svet deti.

Deti sa potrebujú učiť a sú schopné vnímať a podliehať dobrým alebo zlým vplyvom. Na výchove, ktorú dostanú počas života, závisí, ako budú žiť a ďalej vplývať na okolie, či neskôr na svoje vlastné deti. Výchovu v zmysle morálky a zákonnej povinnosti chápeme ako snahy ovplyvňovať deti a mladých tak, aby sa stali morálne a duchovne, spoločensky a profesionálne, telesne i duševne zdatnými.

Preto majú deti právo na výchovu a existujú rôzne zákony, ktoré zabezpečujú ich ochranu pred ohrozením a zanedbávaním.
Už od nepamäti hlavná zodpovednosť za výchovu bola na rodičoch, ale rodinnú výchovu podporujú a dopĺňajú aj školské inštitúcie. Rodina je základnou istotou, kde by mali byť dieťaťu uznané jeho práva. Rodičia by mali dieťaťu pre dobrý rozvoj poskytnúť plnohodnotné prostredie s dostatočným množstvom podnetov a dostatočných materiálnych prostriedkov pre ich vývin. Deti by mali mať doma svoj vlastný kútik (izbu) na vykonávanie záujmov a učenie.

Vznikom osemročných gymnázií a rozvoja súkromného a cirkevného školstva sa začali vytvárať lepšie podmienky pre uplatňovanie niektorých základných práv dieťaťa. Napr. právo na výber školy a typu školy, právo na takú výchovu a vzdelanie, ktoré najviac zodpovedá individuálnym schopnostiam a záujmom detí. K tomuto prispelo aj uvoľnenejší prístup na stredné a vysoké školy i možnosť uchádzať sa o štúdium na viacerých stredných alebo vysokých školách súčasne. Prijímanie žiakov je umožnené aj bez vykonania prijímacích skúšok za splnenia určitých podmienok.

V rámci dôslednej realizácie Deklarácie práv dieťaťa v školských zariadeniach v oblasti aktívnej ochrany detí pred negatívnymi spoločenskými javmi boli položené požiadavky na súčasné školstvo, že:

  • a)učiteľ je povinný monitorovať zmeny v správaní, fyzickom i psychickom stave dieťaťa a byť indikátorom ohrozenia dieťaťa
  • b)v prípade odôvodneného podozrenia na fyzické alebo psychické týrania, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie alebo v prípade účasti žiaka na šikanovaní, užívaní drog škola bezodkladne písomne požiada o spoluprácu príslušný odbor starostlivosti o rodinu a dieťa
  • c)v prípade žiaka s výraznými poruchami správania škola môže byť navrhovateľom diagnostického pobytu žiaka v diagnostickom centre
  • d)prípad, keď je dieťa v škole alebo v školskom zariadení intoxikované drogami sa považuje za ohrozenie života dieťaťa a škola je povinná bezodkladne zabezpečiť zdravotnícke ošetrenie

Problémom naďalej zostáva nadväznosť a prepojenie výchovy k právam detí v škole s výchovou k právam detí v samotnej rodine. S výchovou k právam detí by mala zároveň prichádzať aj výchova k plneniu si povinností. Pri takejto výchove sa často zabúda na paralelné, systematické ovplyvňovanie nielen ich postojov, ale najmä ich hodnotového systému.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.