referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Neverbálna komunikáca
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jodva
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 655
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 

Úvod

Komunikácia je súčasťou nášho každodenného života. Prichádzame s ňou do kontaktu každý deň, dokonca aj v spánku. Vecný obsah informácie zdieľame slovami – verbálne. City, postoje, vzťah medzi partnermi komunikácie si odovzdávame prevažne neverbálne. Dôležitý je pritom nielen neverbálny prejav hovoriaceho, ale aj počúvajúceho. Iná je komunikácia v rodine, medzi priateľmi, v zamestnaní, v škole.
Dnes si povieme niečo o druhoch neverbálnej komunikácie a to interakciami medzi skupinami: proxemike, haptike, posturike, kinezike, pohľad.

Znaky neverbálnej komunikácie:

 • spojená s našimi emóciami, prezrádza naše postoje a názory
 • starší tip komunikácie
 • ťažšie sa ňou dá oklamať
 • môžu sa tu používať aj také prostriedky, ktoré sa dajú vnímať aj
 • inými orgánmi, a to hlavne zrakom

Proxemika (komunikácia vzdialením a priblížením)

Pojem proxemika označuje náuku, ktorá sa zaoberá priestorom a vzdialenosťou v priebehu komunikácie. Pojem proxemika pochádza z latinského proximus, čo znamenáblízkosť. Každý človek má a vytvára okolo seba určitý priestor, osobnú zónu, pričom jednotlivých ľudí vpúšťa rôzne hlboko do osobného priestoru. Ja dôležité pri komunikácii rešpektovať osobný priestor človeka. Človek, ktorého osobný priestor bol narušený, sa cíti byť ohrozený, hlavou a telom robí vyhýbavé pohyby, sedí alebo stojí nepokojne... Každý človek má rozdielne chápanie proxemiky a v komunikácii zaujíma vzdialenosť podľa toho, s kým hovorí.

Proxemika rozlišuje štyri druhy zón:

 • a)intímna sféra je určená vzdialenosťou do 40 cm. Uplatňuje sa tu len intímna komunikácia napr. medzi rodičmi a deťmi, dôvernými priateľmi, manželmi... Hovorí sa tu dotykom, pohľadmi, mimikou...
 • b)osobná sféra je vymedzená v rozsahu od 40 do 120 cm. Táto sféra je typická pri komunikácii príbuzných, priateľov, známych, spolupracovníkov...Rozhovory v tejto sfére sú neformálne a uvoľnené.
 • c)sociálnu sféru určuje vzdialenosť od 120 cm do 360 cm. Táto vzdialenosť sa vyskytuje pri spoločenských a obchodných kontaktoch.. Predpokladá sa starostlivý výber slov a neosobný jazykový prejav.
 • d)oficiálna sféra je daná vzdialenosťou od 360 cm. Ide napr. o komunikáciu pri prednáškach, besedách, diskusiách. Jazyk je vecný a zrozumiteľný a neuplatňuje sa tu mimika a dotyky ale skôr gestika a pohyb celým telom.
  Haptika (komunikácia dotykom)

Zaoberá sa dorozumievaním pomocou dotykov. Haptika sa uplatňuje iba pri intímnej alebo osobnej vzdialenosti, keď sú komunikanti bezprostredne pri sebe. Rozlišujeme niekoľko foriem dotykov. No tie najzákladnejšie sú priateľské (podávanie rúk, pohladenie, objatie, bozk, potľapkanie) a nepriateľské (odstrčenie, facka, kopnutie, zápasenie).
Špecifickým haptickým prostriedkom je aj dotyk a hladkanie intímnych miest a erotogénnych zón. Tieto prostriedky patria do sexuálnej komunikácii.

Posturika (komunikácia postojom)

Pojem posturika pochádza z francúzskeho posture, čo znamená držanie tela, postava. Posturika sa teda zaoberá prenášaním informácií vyjadrených polohou tela alebo jeho častí. Z postoja a držania tela sa dá vyčítať aj stupeň sebavedomia, pocity menejcennosti, hnev, nervozita, radosť... Človek zaujíma nejakú polohu vzhľadom na prostredie, v ktorom sa nachádza, vzhľadom na partnera a svoj psychosomatický vzťah. Základné postoje, ktoré môžeme vyjadriť držaním svojho tela je zhoda resp. nezhoda a prijatie resp. neprijatie do spoločnosti. O zhodnej hovoríme vtedy, ak sú roviny ramien rovnobežné a tváre komunikujúcich sú oproti sebe, chodidlá sú otočené smerom k partnerovi. Nesúhlas s hovoriacim dávame najavo posunutím ramien z rovnobežnej polohy tak, že zvierajú s ramenami partnera určitý uhol a to isté platí aj o chodidlách. Ľudia svojou polohou tela naznačujú nielen zhodu a nezhodu, ale aj vylúčenie či prijatie do konverzácie. Dvaja otočení ľudia oproti sebe, prekrížené ruky a nohy svedčia o uzavretí spoločnosti.

Kinezika (komunikácia pohybom)

Slovo kinezika súvisí s gréckym kinein čo znamená pohybovať sa.
Pohyby rúk, nôh, hlavy, celého tela, sú neuvedomenou rečou a veľakrát prezradia viac ako slová. Charakter a sily pohybov závisia od temperamentu človeka, emocionálneho rozpoloženia, zamestnania, veku... Pohyby sangvinika a cholerika sú živšie ako u flegmatika alebo melancholika.

Emblematika

Reč módnych doplnkov, ak nie som zvyknutý nosiť kravatu a musím si ju dať, som z nej nervózny.

Olfaktorika (čuchové vnemy )

Slovo olfacio znamená v latinčine ňuchať, čuchať. Z toho je aj odvodené slovo olfaktorika čiže náuka o čuchu a čuchových orgánoch. Človek má 20 miliónov čuchových receptorov, čo je oproti živočíchom málo. Vône a pachy môžu stimulovať alebo utlmovať ľudský výkon a tiež pôsobiť na zmeny nálady človeka. Vône pôsobia na človeka rôzne napr. citrónová vôňa povzbudzuje do práce, naopak levanduľová tlmí pracovné nadšenie, vône pepermintu, kvetu, čokolády pôsobia uspokojivo; dieťa rozoznáva tiež podľa vône. Môžeme teda povedať, že vôňa vie niekedy vypovedať viac ako slová, gesto či pohľad, pretože podvedome ovplyvňuje správanie sa ľudí aj v procese komunikácie.

Gestikulácia (komunikácia prostredníctvom gest)
Slovo gestika súvisí s latinským gero, gerere, čo znamená viesť, ale aj správať sa. Slovo gestus v lastinčine znamená skutok, čin, posunok. Z toho sú odvodené slová gestikulovať, gestikulácia, gestika. Znamená pohyby tela, najčastejšie rúk a prstov (posunková reč pre dorozumievanie hluchonemých).

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Mistrík, J. 1999. Vektory komunikácie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. ISBN , Mistrík, J. 1988. Variácie reči. Bratislava: SMENA, 1988. , Škvareninová, O. 1994. Rečová komunikácia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-02228-0, Kudláčová, B.: Integrovaný predmet etická výchova /základné témy/. Trnava: PDF TU, 1997.152 s ISBN 80-8774-23-3, Wage, J.L.: Řeč těla. Praha: Management Press, 2002. 5.vydanie, ISBN 80-7261-023-6
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.