referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Projektové vyučovanie (didaktický problém)
Dátum pridania: 03.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alicicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 679
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

Projektové vyučovanie ako moderná vyučovacia metóda sa najčastejšie využíva vo vyučovaní jednotlivých predmetov najmä na osemročných gymnáziách. Postupne však preniká aj na základné a stredné školy, pretože je to nesporne efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré progresívne didaktické metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia. Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny. Prírodovedné predmety sú priam „stvorené“ k využívaniu projektového vyučovania a projektovej formy práce na hodinách. Nesmieme však zabúdať, že jednou zo základných charakteristických čŕt tejto formy práce je využívanie medzipredmetových vzťahov, stieranie hraníc medzi jednotlivými predmetmi. A to nielen prírodovednými, ale aj prírodovednými a humanitnými.

Začiatky projektového vyučovania siahajú do začiatku 20. storočia, keď prední predstavitelia americkej pragmatickej pedagogiky J. Dewey a W. H. Kilpatrick rozpracovali problémové a projektové vyučovanie ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby a školy. Teória i prax projektového vyučovania sa napriek mnohým zjednodušeniam a deformáciám rozvíjala v rámci reformného hnutia v pedagogike a v ostatných dvoch desaťročiach sa projektové vyučovanie dostalo do popredia inovačných snáh najmä v školstve USA a západnej Európy.

Stručnou ukážkou realizácie projektového vyučovania na Základnej škole v Obříství v Stredných Čechách, v ktorej sa overuje projektové vyučovanie od roku 1992, sa pokúsim priblížiť problematiku projektového vyučovania.

Téma projektu: Desatoro domácej ekológie.

Projekt zahŕňal vyučovacie predmety matematiku, prírodopis, ekológiu a občiansku výchovu. Realizoval sa v rámci záujmového vyučovania, jeho časová dĺžka bola 10 vyučovacích hodín a riešili ho vekovo zmiešané skupiny žiakov 5.-8. ročníka ZŠ, pričom počet žiakov v skupinách bol 3-5.

Cieľom projektu bolo: vypracovať ″ekologický nápadník″ – ekologické rady pre domácnosť a v spolupráci s obecným úradom navrhnúť podklady pre obecné a mestské vyhlášky o životnom prostredí. Učiteľka navrhla 10 tém, ktoré rozdelila do dvoch častí, pričom každú časť žiaci riešili jeden deň.

1. časť obsahovala témy: voda, energia, obchod, ovzdušie, odpady,
2.časť: doprava, záhrada, strava, zdravie, spolupatričnosť.

Riešenie projektu sa začalo frontálnou prácou všetkých žiakov, ktorých učiteľka oboznámila s históriou a významom Dňa Zeme, aktualitami o ekológii z dennej tlače, po ktorej nasledovala beseda so zástupcom Obecného úradu o ekologických problémoch obce. Potom sa žiaci rozdelili do skupín. Svoje témy a úlohy sa jednotlivé skupiny dozvedeli vyriešením matematickej šifry (28 matematických úloh) a krížovky. Každá skupina dostala vstupné informácie získané z ekologických časopisov, napr. spotreba vody v domácnosti na osobu a deň, obsah fosfátov v bežných pracích práškoch.

Skupiny žiakov riešili takéto a podobné úlohy:

- Z diagramu spotreby vody zistite, koľko vody denne spotrebujete doma na pitie, varenie, umývanie riadu, sprchovanie, pranie, splachovanie WC. Ako by sa dala spotreba vody u vás doma znížiť?
- Zistite, akú spotrebu ukazuje merač vody na obrázku a na školskom vodomere.
- Navrhnite praktické rady, odporúčania, nápady ako znížiť spotrebu vody v domácnosti. Svoje nápady spracujte aj výtvarne.
- Vyhľadajte v obchode tie výrobky, ktorých balenie môžete z ekologického hľadiska zákazníkom odporúčať.
- Vyhľadajte v ponuke kníh a časopisov tie, ktoré sú tlačené na recyklovateľnom papieri. Ako sa odlišujú od bieleného papiera?
- Preštudujte tabuľku pracích práškov. Vyberte 2 druhy ekologicky najhorších a dva druhy ekologicky najlepších pracích práškov.
- Čo obsahuje odpadkový kôš u vás doma a v škole tento deň? Odpadky roztrieďte, vážením zistite ich hmotnosť a vypočítajte množstvo odpadu v škole i doma za mesiac.
- Čo je to recyklovanie materiálov?
- Ako sa má triediť odpad?
- Preštudujte si diagram spotreby energie v domácnosti za rok. Určite, kde sa jej spotrebuje najviac a navrhnite spôsoby jej zníženia.

Na riešenie jednotlivých úloh používali žiaci nielen školské, ale aj mimoškolské priestory (záhrada, blízke obchody). Riešenie projektu kládlo preto nároky na organizáciu práce skupín žiakov, určenie a prediskutovanie pravidiel práce, stanovenie časového limitu. Učiteľka prácu žiakov kontrolovala, usmerňovala, radila pri ťažkostiach. Hodnotenie projektu bolo slovné. Učiteľka hodnotila, ako sa žiakom podarilo zrealizovať vlastné nápady, ako organizovali svoju prácu, v čom sú jednotliví žiaci dobrí, čo im nejde a prečo. Toto hodnotenie porovnávala so sebahodnotením žiakov a s hodnotením spolužiakov.

Na spomínanej ZŠ realizujú aj ďalšie projekty, napr. tvorbu publikácie o histórii školy, vydávajú školský časopis, žiaci ako projekt zostavujú školský poriadok, učia sa podnikať, simulujú cestovnú kanceláriu a pod.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: Združenie pre vzdelávanie EDUKÁCIA, 1998., Turek, I.: Tvorivé riešenie problémov. Bratislava. Metodické centrum, 2000., Zelina, M.: Alternatívne školstvo. Bratislava. IRIS, 2000.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.