referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Pedagogika
Dátum pridania: 02.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emiceha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 18 212
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 55.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 92m 30s
Pomalé čítanie: 138m 45s
 
K súčasným prameňom patrí pedagogický výskum a pedagogická prax:
-Pedagogický výskum – je vedecké skúmanie v oblasti výchovy s cieľom dopracovať sa hlbšieho, objektívneho, verifikovaného poznania. Uskutočnňuje sa vo vedeckých inštitútoch na katedrách pedagogiky vysokých škôl a v metodických centrách.
-Pedagogická prax – je zdrojom pedagogických skúseností, je aj dôležitým kritériom verifikácie pedagogickéj teórie.


1.5 Systém pedagogických vied

Samotné pedagogické vedy sa členia na celý rad koštituovaných, alebo len teraz vznikajúcich disciplín, ako je špeciálna pedagogika so svojimi disciplínami, teória mravnej výchovy, teória estetickej výchovy atď. Špecifickými problémami výchovy v určitom vekovom období sa zaoberá predškolská pedagogika, pedagogika predpubertálneho, pubertálneho a adolescentného veku, pedagogika dospelých. Otázkami výchovy a vzdelávania na určitom type školy sa zoberá predškolská pedagogika, pedagogika základnej školy, stredoškolská pedagogika, vysokoškolská pedagogika. Podľa charakteru uplatnenia vedeckej metódy sa rozlišuje komparatívna (porovnávacia) pedagogika, experimentálna pedagogika, systematická pedagogika.

1) Základné pedagogické vedy (všeobecné) -

Všeobecná pedagogika študuje spoločné črty a súvislosti výchovy, prebiehajúce v rôznych podmienkach, všeobecné zákony výchovy, definuje základné pojmy a kategórie pedagogiky, skúma činitele formovania osobnosti a všeobecné metodológické problémy pedagogiky. Dejiny školstva a pedagogiky skúmajú vznik a vývoj výchovno-vzdelávacích a najmä školských inštitúcií a názorov na výchovu a vzdelávanie, objasňujú zákonitosti vývoja výchovy ako dôležitého javu života spoločnosti, a to v rozličných historických etapách vývoja spoločnosti.

Porovnávacia pedagogika je novšia pedagogická disciplína, ktorá skúma výchovno-vzdelávacie sústavy ako konkrétne modely výchovy a vzdelávania v urje novšia pedagogická disciplína, ktorá skúma výchovno-vzdelávacie sústavy ako konkrétne modely výchovy a vzdelávania v určitej spoločnosti a vzájomne ich porovnáva v celku ako aj v jednotlivých čiastkových ukazovateľoch.
Metodológia pedagogiky je veda o princípoch, stratégiách, procedúrach, nástrojoch a normách fungovania a rozvoja objaktívneho poznávania a praktického pretvárania v oblasti výchovy – školstva. Všeobecná didaktika skúma javy a procesy súvisiace s procesom vzdelávania, zákonitostí, podstatu a priebeh vzdelávacieho procesu, obsah vzdelávania a prostriedky ovplyvňujúce výsledky procesu vzdelávania. Teória výchovy skúma podstatu, zákonitosti a priebeh výchovného procesu, funkcie výchovného cieľa, obsah, metódy a formy výchovy.


2) Aplikované pedagogické vedy (špeciálne) –

Školská pedagogika (predškolská ped., ped. Základnej školy, stredoškolská ped., vysokoškolská ped.) zaoberá sa organízáciou výchovy a vzdelávania v špecifických podmienkach jednotlivých stupňov a typov škôl. Pedagogika voľného času (teória výchovy mimo vyučovania) sa zaoberá teoretickými, metodologickými a praktickými otázkami organizovaného a neorganizovaného voľného času. Objasňuje základné otázky a zákonitosti výchovného pôsobenia vo voľnom čase detí a mládeže. Teória rodinnej výchovy zaoberá sa otázkami výchovného pôsobenia v rodine a výchovnými vplyvmi rodinného prostredia. Zameriava sa na základné otázky cieľa, úloh obsahu, metód, foriem výchovy v rodine. Pedagogika diagnostika sa zaoberá teoretickými a metodologickými otázkami objektívneho zisťovania, posudzovania a hodnotenia vonkajších a vnútorných podmienok, priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu. Špeciálna pedagogika sa zoberá teóriou a praxou edukácie zdravotne  nevýhodnených, narušených osôb alebo jednotlivcov so špeciálnymi potrebami. Podľa druhu postihnutia, narušenia alebo špeciálnej potreby sa delí:

-ped. mentálne postihnutých,
-ped. zrakovo postihnutých,
-ped. sluchovo postihnutých,
-ped. telesne podtihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
-ped. detí s narušenou komunikačnou schopnosťou,
-ped. detí s viacnásobným postihnutím,
-ped. detí s poruchou učenia,
-ped. detí s poruchami správania,
-ped. výnimočne nadaných a talentovaných.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedagogika 2.9711 677 slov
Pedagogika 2.9753 2505 slov
Pedagogika SOŠ 2.9895 585 slov
Pedagogika SOŠ 2.9879 684 slov
Pedagogika GYM 2.9792 723 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.