referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Prokop
Sobota, 4. júla 2020
Špeciálna pedagogika - štátnicové otázky
Dátum pridania: 22.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ja3k
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 39 802
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 119.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 199m 30s
Pomalé čítanie: 299m 15s
 
1.kresťanskú
2. materialistickú
3.antropozofistickú
4. psychoanalyticky orientovanú
5.behavioristickú
6. kognitivistickú
7.konštruktivistickú
8. humanistickú
9.pragmatickú
10. ŠP vychádzajúce z iných východísk

Etopédia zaoberá sa výchovou a vzdel. soc. narušených alebo ťažkovychovávateľných detí a mládeže. Sleduje príčiny a prejavy správania človeka mimo spoločen. normy a hľadá možnosti reeduk. a primeranú starostlivosť. Somatopédia /gr.sóma-telo/ sa zaoberá výchovnými, vzdelávacími a všeobecne spoločenskými súvislosťami telesne postihnutých, s chorými deťmi a mládežou, telesne oslabenými, jedincami s obmedzenou pohyblivosťou alebo neschopnosťou pohybu vôbec. Táto neschopnosť pohybov môže byť primárna, ako následok handicapu alebo sekundárna, ktorá zhoršuje celkový zdravotný stav.

Všetky dielčie špeciálnopedagogické disciplíny sledujú jednotlivé handicapy a poruchy, jednak z hľadiska ich prejavov a rozsahu, jednak z hľadiska dopadu na osobnostný a sociálny rozvoj človeka. Nie vždy je ťažké postihnutie tou najväčšou záťažou pre život jedinca. Vlastne rozsah handicapu nie vždy znamená väčšiu mieru defektivity /postihnutie sociálnych vzťahov a poruchu integrity osobnosti/. Mnoho závisí od typu osobnosti handicapovaného, na jeho schopnosti vyrovnať sa s náročnou a krízovou situáciou / ktorou handicap je/, a na postoji blízkeho i širšieho prostredia. Ľahké znevýhodnenie človeka môže so sebou niesť ťažkú defektivitu a naopak významné poškodenie môže byť aj formou normality. Špeciálnu pedagogiku chápeme, ako pedagogický odbor, ktorý sleduje komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa s ohľadom na jeho špeciálne výchovné a vzdelávacie potreby v oblasti fyzickej, psychickej i sociálnej.


4. Terminológia, základné princípy v špeciálnej pedagogike

Postihnutie - relatívne trvalý výrazný nedostatok integrity alebo funkcionovania ľudského organizmu alebo jeho významnej časti. Podľa rozsahu a dôsledkov poškodenia sa rozoznáva :

•postihnutie - relatívne ireparabilné poškodenie
•narušenie - relatívne reparabilné poškodenie
•ohrozenie - prípady, pri ktorých ak sa neposkytne špec. výchovná starostlivosť, môže nastať narušenie.

Postihnutie alebo defekt sa môže vyskytovať v oblasti:

•somatickej (deformity, malformácie, chronické choroby, zdravotné oslabenie, poúrazové stavy)
•senzoriky - zraku (slepota, slabozrakosť, tupozrakosť, strabizmus)
- sluchu (hluchota, zvyšky sluchu, nedoslýchavosť)
•reči (NKS, ktorá sa môže prejaviť ako vrodená chyba reči alebo získaná porucha reči)
•mentálnych funkcií (mentálna retardácia rôzneho druhu a stupňa, demencia)
•psychosociálnej (psychopatia, sociopatia)

Zdravotne postihnutá osoba- ktorákoľvek osoba, ktorá si nie je schopná zaistiť, úplne alebo čiastočne, potreby bežného spoločenského života v dôsledku vrodeného či získaného nedostatku fyzických alebo duševných schopností. Zdravotne postihnuté osoby majú okrem iných práv právo na lekárske, psychologické a funkčné ošetrenie, vrátane protetických a ortopedických pomôcok, na liečebnú a sociálnu rehabilitáciu, vzdelanie, pracovnú rehabilitáciu, poradenstvo, pomoc pri pracovnom umiestnení a ďalšie služby, ktoré im umožnia max. rozvinúť ich schopnosti a zručnosti a urýchlia proces ich začlenenia al. návratu do spoločnosti.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.