referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lenka
Štvrtok, 4. júna 2020
Špeciálna pedagogika - štátnicové otázky
Dátum pridania: 22.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ja3k
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 39 802
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 119.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 199m 30s
Pomalé čítanie: 299m 15s
 
Žiak so špeciálnopedagogickými potrebami- dieťa s akýmkoľvek postihnutím alebo narušením, navštevujúce materskú, základnú, strednú školu alebo inú školu. Vyžaduje systematickú odb. starostlivosť špec. pedagóga (prípadne aj spoluprácu so psychológom, odb. lekármi a inými odbornými pracovníkmi).

OSOBY SO ŠPEC. POTREBAMI  - relatívne heterogénna skupina osôb, ktoré z nejakého dôvodu sa výrazne odlišujú od bežnej populácie. Sem patria deti s poruchami správania al. učenia, ale i deti talentované a nadané.

HANDICAP - záporný dôsledok defektu na činnosť postihnutého jedinca, znevýhodnenie. Zasahuje kvalitu a kvantitu samotnej činnosti jedinca, jeho sociálne postavenie a vzťahy.

HAND. JEDINEC
- na základe svojho defektu je znevýhodnený v škol. práci, vo výkonnosti a v soc. vzťahoch

DEFEKT - /z lat. defectus = chyba, porucha, nedostatok/ - nedostatok v integrite organizmu, ktorý môže mať formu orgánovú, alebo funkčnú a vyskytuje sa v oblasti psychickej, senzorickej či somatickej, dôsledkom čoho jedinec vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Synonymom defektu je termín p o s t i h n u t i e, viac používané v školskej terminológií. Defekt z hľadiska veľkosti odchýlky od normy znamená najväčší odklon.

DEFEKTIVITA - porucha integrity človeka, t.j. jednoty organizmu a prostredia, ktorá sa prejavuje poruchou spoločenských vzťahov medzi defektným jedincom a jeho spoločenským prostredím. Znakmi defektivity sú: vzájomné pôsobenie medzi postihnutým a prostredím, relatívne dlhodobé trvanie, ktoré sa môže zlepšovať, zhoršovať, ale i vymiznúť. Ide tu v podstate o poruchu spoločenských vzťahov.

CHYBA - vyjadruje miernejšiu odchýlku od normy ako defekt. Spravidla je vývinovo podmienená.

PORUCHA /NARUŠENIE/
- vyjadruje tiež odchýlku od normy. Získava sa počas života a má reparabilný charakter, vyskytuje sa v pestrejšej škále (poruchy učenia, poruchy správania, narušenie kom. schopnosti).

ANOMÁLIA
- /z gréck. a=ne, zápor, nomos=zákon, pravidlo/. Je to relatívne trvalá negatívna odchýlka od normy v oblasti somatickej či psychickej, alebo v ich kombinácií. Nepovažuje sa za patologický stav.

DEVIÁCIA
- /z lat. via=cesta, deviatio=odbočenie z cesty/. Týka sa správania, čím sa jedinec stáva nápadným, odkloňujúcim od normy. Napr. sexuálne deviácie.

DEFORMITY - /z lat.deformitas=znetvorenie, zohavenie/ sú to somatické deviácie.

REHABILITÁCIA - /z lat. re=znovu, opäť, habilitas= spôsobilosť, schopnosť/ znovupôsobenie, opätovné dosiahnutie spôsobilosti. Označuje súbor aktivít zameraných na socializáciu postihnutého jedinca.

RESOCIALIZÁCIA - od vodený od slova socializácia /z lat. socialis=družný, spoločenský/, znamená zapájanie do pracovného a spoločenského života. Ide o jedinca, ktorého správanie vybočilo z rámca právnických a etických noriem a treba ho opäť do nich vtesnať.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.