referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vieroslava
Štvrtok, 30. marca 2023
Rozvoj osobnosti žiaka a technická výchova
Dátum pridania: 15.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 458
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 27m 50s
Pomalé čítanie: 41m 45s
 
d.) metódy výchovnej komunikácie: komunikácia je
najprirodzenejší spôsob a prostriedok, ktorý učiteľ používa na rozvoj
osobnosti žiaka. Vo vedení rozhovoru má byť učiteľ profesionálom, čo
predstavuje:
 • dobré rétorické schopnosti (využíva nonverbálny prejav, uvedomuje si či chce pôsobiť na kognitívnu stránku osobnosti žiaka alebo jej citovú zložku, má svoju filozofiu výchovy a tá sa odráža v komunikácii, rozhovorom vedie žiaka k objavovaniu sveta, neustále sa v komunikácii zdokonaľuje)
 • príprava na rozhovor (plán rozhovoru, poznanie osoby, čas miesto rozhovoru)
 • pozitívny začiatok rozhovoru (záleží na dobrom a pozitívnom začiatku, vytvára prvý dojem)
 • vymedzenie problému (treba definovať tri veci: tému rozhovoru, očakávania, organizovanie rozhovoru - jeho dynamiku)
 • nerobiť predčasné závery
 • stavať na potencionalitách žiaka (byť optimistom, aby sme žiaka mohli pochváliť, v niečom povzbudiť, tak jeho potencionality môžeme nachádzať v troch oblastiach: 1. múdrosti, schopnosti, inteligencie; 2. prijímania a produkovania krásna; 3. konania dobra, oblasti etickej a hodnotovej)
 • rozhovor usmerňovať k cieľom, pričom treba byť ofenzívny
 • formulovanie otázok rozhovoru (otázky rozhovor dynamizujú, majú byť stručné a jasné)
 • umenie počúvať (sústreďujeme sa na žiaka, ktorého počúvame, všímame si jeho znenie hlasu, mimiku, obsah, formu komunikácie, prečo to hovorí s akým citovým podtónom, treba mu dať najavo, že mu rozumieme)
 • reč tela (sledovanie reči tváre a tela nám slúži ako : 1. diagnostický nástroj a 2. prostriedok na zmenu osobnosti
  prostredníctvom jej pohybových mimických prejavov)

e.) metódy na zmenu klímy v skupine: zmenu klímy v skupine alebo triede môžeme dosiahnuť mnohými metódami, ktoré môžu mať podobu:

 • empatie (vidieť očami iných, hovoriť iným ako ich chápeme)
 • srdečnosti (ohľaduplnosť, priateľské vzťahy, máme radi každého, dokážeme akceptovať každého aj keď sním nesúhlasíme)
 • autentickosti (úprimnosť vo vzťahoch)
 • konkrétnosti (nepoužívame všeobecné, mnohoznačné výrazy, hmlisté charakteristiky)
 • iniciatívy (iniciujeme riešenia - ako ďalej)
 • bezprostrednosti (hovoríme jasne bez okľúk)
 • otvorenosti ( aby boli žiaci otvorenejší, musíme tak urobiť i my, žiadame od žiakom, aby hovorili čo si myslia a cítia a tak isto sa chováme i my)
 • akceptácie citov (dovoľujeme city žiakov naplno prežívať, nenútime ich aby sa cítili za naše city zodpovední)
 • konfrontácie (žiakom sa nevyhrážame, nezdôrazňujeme svoju autoritu)
 • sebapoznaní (skúmame svoje konanie, podnety iných prijímame, rady druhých sú príležitosťou k sebapoznaniu a sebakorekcii).

Učiteľ technickej výchovy navodzuje určitú atmosféru, či už vedome alebo nevedome, svojim postojom žiakov aktivizuje, alebo naopak. Keď sa vyjadruje odmietavo, vážne, ironicky alebo humorne, žiakom sprostredkúva svoje hodnotiace súdy a postoje nielen slovami, ale i mimikou. Môže tak vzniknúť prenos názorov a postojov, podoba intelektuálnych i motorických zručností a hlavne neuvedomelé odpozorovávanie mimiky. Žiak napodobňuje učiteľa, jeho reč a výrazové prostriedky jeho slovníka. Napodobňuje jednanie s ľuďmi, vystupovanie, zachádzanie s technikou, spôsob práce s materiálom, plánovitosť a pracovitosť učiteľa. Absorbuje tak do rysov svojej osobnosti charakterové rysy, intelektuálne úkony, často i spoločenské, kultúrne a iné vzťahy.

Axiologizácia v technickej výchove

Axiologizácia znamená hodnotovú výchovu, alebo výchovu k hodnotám. Vo výchove budujeme hodnotiaci proces osobnosti žiaka, v ktorom žiak zvažuje každý prvok, ktorý zažíva, volí ho alebo odmieta. Rozvíjanie hodnotenia sa môže diať v troch oblastiach:

 1. racionálne hodnotenie: kde sú základné otázky, či je niečo dobre vyriešené, napísané, povedané, či je formulácia alebo riešenie správne alebo nie
 2. etické hodnotenie: odpovedá na niečo, čo je dobré a čo nie
 3. estetické hodnotenie: hodnotíme estetický rozmer deja, veci, produktu

Rozvíjanie hodnotiaceho myslenia má štyri vývojové etapy (ZELINA, 1996):

 1. reflexívne, globálne hodnotenie: žiadame, aby žiaci reflexívne hodnotili, aby povedali svoj dojem v termínoch dobrý - zlý, pekný - škaredý, správny - nesprávny; takéto hodnotenie sa rozvíja v predškolskom veku
 2. hodnotenie na báze kritérií: nepýtame sa len na celkové hodnotenie, ale aj posúdenie, pričom kritériá môžu mať rôznu podobu od exaktne verifikovaných dôkazov až po kritériá založené na subjektívnej mienke
 3. hodnotenie na báze kritérií s ich váhou: škálovanie - ako hodnotíš výrobok spolužiaka - koľkými bodmi na stupnici 1 - 10, alebo, čo je cennejšie, pekný výrobok bez účelnosti alebo naopak nie celkom pekný, ale účelný a podobne
 4. hodnotenie spojené s diskusiou, argumentáciou: kde si žiaci preskúšajú svoje schopnosti komunikácie a vedenia dialógu, argumentácie a dokazovania, sebaovládania, schopnosti argumentácie a podobne.

Vo výchove má významné miesto aj výchova k ľudským právam, mieru a právam dieťaťa. Z hľadiska technickej výchovy je napríklad dôležité právo na zdravé životné prostredie, čo môžeme dosiahnuť rôznymi inscenačnými, situačnými metódami, rozhovormi, besedami z hosťami, literárnymi textami a podobne. Ďalej môžeme zahrnúť právo na prácu, rovnoprávnosť ľudí, boj proti chudobe, právo na štrajk, sloboda tlače, právo na patentovanie, taktiež pozitívny vzťah k práci a úctu k jej výsledkom a podobne.

 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.