referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Nedeľa, 26. januára 2020
Obsah vzdelánia
Dátum pridania: 10.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 434
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 
Obsah vzdelania je konkretizovaný v učive, ktoré pozostáva podľa Lernera zo štyroch prvkov (TUREK, 1990):

1. Poznatky o prírode, spoločnosti, technike, človeku a o spôsoboch činnosti. Existuje viacero druhov poznatkov a sú nimi: fakty, termíny, pojmy, zákony, teórie, metodologické a hodnotiace vedomosti. Osvojené poznatky nazývame vedomosti, ktoré sú základom predstáv o skutočnosti, plnia úlohu pravidiel, pokynov, algoritmov pri realizácii praktickej a duševnej činnosti, majú hodnotiacu funkciu a slúžia ako základ pre utvorenie vzťahov k objektom skutočnosti.

2. Zručnosti a návyky, ktoré sa podľa Lernera nazývajú skúsenosťami z realizácie už známych spôsobov činnosti, intelektuálneho a praktického charakteru. Vedomosti samy o sebe nezabezpečujú zručnosť ich aj využívať, aplikovať v praxi. Ak chceme, aby si žiaci osvojili nejakú činnosť, je nevyhnutné, aby túto činnosť samy realizovali.

3.  Skúsenosti z tvorivej činnosti, ktoré sú dôležité pre rozvoj žiaka, aby vedel riešiť nielen opakujúce sa problémy, ale i problémy nové, s ktorými sa ešte nestretol, tak ľudstvo musí neustále riešiť problémy, ktoré dosiaľ neriešilo a tým sa môže
zdokonaľovať a vylepšovať. Predpokladom pre riešenie nových problémov je kreativita.

4. Emocionálno - citové skúsenosti, ktoré predpokladajú vedomosti o normách vzťahov a zručnosti i návyky tieto normy dodržiavať. Zahŕňajú aj emocionálne citové zážitky, ktoré zodpovedajú potrebám a systému hodnôt určitej spoločnosti. Ich funkciou je podmieňovať mravné, estetické a emocionálne stimuly, potreby a ideály, čiže všetky prejavy vzťahov k svetu, k činnosti a jej produktom.

Všetky štyri prvky učiva majú tvoriť obsah učiva a majú byť zahrnuté v učebných osnovách. Potom učivo môžeme chápať ako rozpracovanie a konkretizáciu cieľov vyučovacieho procesu.

Obsah vzdelania je konkretizovaný v učive, ktoré si žiak osvojuje vo vyučovacom procese a v tomto smere sú najdôležitejšou učebnou pomôckou učebnice. Majú organizujúcu a usmerňujúcu úlohu. Poznatky uvedené v učebniciach sú normou pre žiakov a mali by žiakov motivovať. Učebnice majú tiež formulovať ciele, dávať priestor k aktualizácii učiva, jeho prehĺbeniu a osvojeniu, umožniť spätnú väzbu a tiež by mali byť v primeranom optimálnom rozsahu.

Podľa didaktickej funkcie učebnice rozdeľujeme na:

 • vlastné učebnice, obsahujú výklad učiva, poučky, pravidlá, námety na samostatnú prácu a podobne.
 • cvičebnice, popri výklade učiva je v nich najmä sústava úloh a cvičení
 • čítanky, v nižších ročníkoch majú funkciu cvičebnice čítania, neskôr plnia funkciu vlastnej čítanky - umelecké texty,
  príhody a podobne.
 • osobitné druhy školských kníh, ako sú atlasy, slovníky, matematicko - fyzikálne tabuľky, zbierky príkladov, antológie a podobne.

Učebnice majú v prvom rade vzdelávaciu funkciu, ale i ďalšie funkcie učebníc majú vplyv na priebeh a výsledky učebnej činnosti:

 • motivačná funkcia, aby u žiaka vzbudil záujem
 • komunikačná funkcia, aby sa u žiaka rozvíjala slovná zásoba, aby si žiak text v knihe mohol podčiarknuť, dotvárať si ho a prispôsobovať si ho
 • regulačná funkcia, časti učiva členené do častí, logicky na seba nadväzujú
 • aplikačná funkcia, obsahujúce námety podnecujú žiakov, aby chápali využitie učiva v praxi
 • integračná funkcia, aby sa žiak neobmedzoval len na daný predmet, ale bol upozornený aj na poznatky iných predmetov, čiže učebnica by mala odkazovať aj na iné predmety, tým sa vytvárajú medzipredmetové vzťahy, aby žiak komplexnejšie poznal predmety a javy
 • inovačná funkcia, aby žiak prijímal najnovšie poznatky vedy a techniky
 • kontrolná a usmerňujúca funkcia, aby žiak mohol kontrolné otázky a úlohy z učebnice využiť pre vlastnú kontrolu, aby mohol sám zistiť, či učivo pochopil.

Učebnice majú svoju istú štruktúru a táto obsahuje (PETLÁK, 1997):

 • základný text - pojmy, fakty, teórie, zovšeobecnenia, metódy poznania
 • doplňujúci text - informačný materiál slúžiaci k prehĺbeniu základného textu a k jeho upevneniu
 • vysvetľujúci text - objasňuje základný text, obsahuje vysvetlenia, poznámky, porovnania a podobne.
 • mimotextové komponenty - ktoré sa ďalej členia na:
  - aparát pre organizáciu osvojenia učiva (otázky, úlohy, tabuľky)
  - ilustračný materiál (obrázky, ilustrácie, schémy, náčrty)
  - orientačný aparát (úvody, obsahy, typy písma, menné a vecné registre)

K učebniciam sa vydávajú metodické príručky, v ktorých učiteľ nájde odporúčania na správne metodické postupy, aby si žiaci učivo osvojili a môžu tiež obsah učebníc aktualizovať.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.