referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Obsah vzdelánia
Dátum pridania: 10.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 434
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 

OBSAH  VZDELANIA

1. KONKRETIZÁCIA OBSAHU VZDELANIA

2. VÝBER UČIVA

3. USPORIADANIE UČIVA

Obsah vzdelania a s ním súvisiace otázky sú predmetom skúmania didaktiky. Odborníci zaoberajúci sa touto problematikou sa snažia neustále rozširujúce sa ľudské poznanie premietnuť do vzdelania. Ide o úlohu veľmi náročnú, pretože vzdelanie nie je len
množstvo vedomostí určených na osvojenie vo vyučovacom procese.

Vzdelanie je prvotným dôvodom vstupu dvoch významných činiteľov do vyučovacieho procesu:

 1. subjekt vyučovania: predstavuje ho učiteľ, ktorý zámerne, plánovito, sústavne a cieľavedome pôsobí na žiaka, aby
  ho systematicky vzdelával a vychovával
 2. objekt vzdelávania: predstavuje ho  žiak,  ktorý si vo vyučovacom procese osvojuje vedomosti, zručnosti, návyky, rozvíja poznávacie procesy a formuje svoju osobnosť

Výsledkom vyučovacieho procesu je vzdelanie získané vo vyučovacom procese. Z tohto hľadiska vzdelanie môžeme považovať za relatívne ukončený proces. Na vyučovací proces však pôsobia ďalšie činitele, z ktorých za najvýznamnejšie považujeme:

 • vyučovacie metódy - cesty, spôsoby ako dosiahnuť cieľ vyučovacieho procesu
 • vyučovacie zásady - požiadavky na priebeh vyučovacieho procesu
 • organizačné formy - organizácia vyučovacieho procesu
 • materiálne prostriedky - predmety, pomocou ktorých sa realizuje činnosť vyučovacieho procesu

Ciele vyučovacieho procesu tvoria istú hierarchiu. Ich usporiadanie opisuje Turek v Didaktike odborných predmetov (TUREK, 1990)

1. spoločenské ciele - stoja v hierarchii cieľov najvyššie, pričom sú najvšeobecnejšie a najabstraktnejšie. Informujú širokú verejnosť o vyučovacom procese a zároveň umožňujú, aby spoločnosť mohla klásť požiadavky na školstvo

2. inštitucionálne ciele - reprezentujú požiadavky na jednotlivé typy škôl, ciele vyučovacích predmetov a ich tematických celkov

3. špecifické ciele - stoja najnižšie a predstavujú vyučovacie ciele jednotlivých tém učiva a vyučovacích jednotiek. Špecifické
ciele ďalej rozdeľujeme na:

 • a. vzdelávacie
 • b. výchovnovzdelávacie
 • c. rozvíjajúce

Vzdelávacie ciele sú zamerané na kognitívne procesy a musia byť:

 • a. konzistentné - nižšie ciele podriaďujeme vyšším
 • b. primerané - zosúlaďujeme požiadavky cieľov s možnosťami a schopnosťami žiakov, učiteľov a reálnymi požiadavkami vyučovacieho procesu
 • c. vyjadrené v pojmoch žiackych výkonov - konečný stav, ktorý sa má u žiaka dosiahnuť, musíme vopred stanoviť
 • d. jednoznačné - nesmieme pripúšťať viacznačný význam cieľov, či už pedagógom alebo žiakom
 • e. kontrolovateľné - dosiahnutý stav u žiakov môžeme porovnávať so stanovenými cieľmi
 • f. rešpektujúce taxonómiu kognitívnych cieľov - musíme mať na zreteli úrovne osvojenia učiva, ktorými sú: zapamätanie, porozumenie, použitie poznatkov v typických situáciách a problémových situáciách

Výchovnovzdelávacie ciele sú zamerané na formovanie vzťahu k svetu. Učiteľ vo vyučovacom procese vedie žiakov k tomu, aby stanovené hodnoty prijímali, reagovali na ne, akceptovali ich, integrovali a zvnútornili sa s nimi.

Vzdelávacie ciele sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti ako predpoklad sebavýchovy sebavzdelávania. Zabezpečujú predovšetkým rozvoj záujmov a potrieb žiaka, jeho pamäti, reproduktívneho a tvorivého myslenia, racionálneho učenia.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.