referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Možnosti detekcie syndrómu CAN
Dátum pridania: 20.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mamat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 30 621
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 82.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 137m 50s
Pomalé čítanie: 206m 45s
 
b) dojčenský vek – vraždenie novorodencov ženského pohlavia; psychické a fyzické týranie; odlišné poskytovanie stravy a zdravotnej starostlivosti dievčatám,

c) detstvo dievčat – detské manželstvá; mrzačenie genitálií; sexuálne zneužívanie členmi rodiny a inými; detská prostitúcia,

d) dospievaním vynútené známosti a dvorenie - (napr. oblievanie kyselinou v Bangladéši, znásilnenie na schôdzke v Spojených štátoch); ekonomicky vynútený sex (africké stredoškoláčky, ktoré sa musia schádzať s „milými starčekmi“, aby mali na školné); znásilnenie; sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia; obchod so ženami.


Z dejín sa dozvedáme aj o iných praktikách týrania, zanedbávania a zneužívania dieťaťa, ktoré sa v niektorých krajinách praktizujú ešte aj dnes. Ide o tradície a zvyky. Tie sa však líšia od kultúry a civilizácie v jednotlivých krajinách.

Ide o tieto druhy:

a)mrzačenie genitálií – týka sa predovšetkým dievčat, ktoré väčšinou žijú v Afrike, menej v Ázií, ich počet sa zvyšuje aj v Európe a USA, kam ho importujú rodiny imigrantov a utečencov. Je častokrát nazývaný aj ženská obriezka, ktorá zahŕňa v sebe niekoľko úkonov, ako napríklad odstránenie celého klitorisu alebo jeho častí až po odstránenie ostatných vonkajších častí genitálií,

b)diskriminácia podľa pohlavia – ide o zvýhodňovanie chlapcov pri výžive a vzdelávaní, taktiež ide o vraždenie novonarodených dievčatiek, ale i potraty v prípade, že plod má ženské pohlavie,

c) sexuálne násilie – hovoríme o ňom vtedy, keď ide o znásilnenia, sexuálne zneužívanie, incest, detskej prostitúcie, pokusu o znásilnenie, pričom samozrejme existujú aj iné formy.


1.2 Ako rieši problémy týrania, zneužívania a zanedbávania detí rieši naša legislatíva

Ústava Slovenskej republiky v článku 12 ods. 1 ustanovuje, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Podľa ods. 2 tohto článku základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým, a to bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Tento článok Ústavy Slovenskej republiky je základom tých ustanovení iných právnych predpisov, ktoré poskytujú ochranu obetiam násilia, plnia povinnosť štátu zabezpečiť základné práva a slobody všetkým.

Násilie páchané na deťoch na Slovenku sa nelíši od ostatných krajín. Momentálne je na Slovensku taká situácia, že štatistické údaje sa nezhodujú s údajmi terénnych pracovníkov. Poznáme iba niektoré údaje rozptýlené po jednotlivých inštitúciách. V nich sú zachytené iba tie najzávažnejšie problémy.


1.3 Trestný zákon

Týraním, zneužívaním a zanedbávaním dieťaťa sa v súčasnosti nezaoberá dnešná slovenská legislatíva len v jednej právnej norme, ale zaoberá sa aj ňou Trestný zákon (z. č. 140/1961 Zb.), Trestný poriadok (z. č. 141/1961 Zb.) a Občiansky súdny poriadok (z. č. 99/1963 Zb.). Tieto zákony týkajúce sa násilia na deťoch boli novelizované v rokoch 2002 až 2003. Hovorí sa tu, že ak sa nikto dopustí týrania, zanedbávania a zneužívania voči blízkej osoby, vykonáva trestný čin. Za takúto blízku osobu sa pokladá aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nemu blízkou osobou ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Tento zákon sa zaoberá aj tým, ako bude potrestaná osoba, ktorá takýto trestný čin spácha. Podľa tohto zákona bude aj potrestaná osoba, ktorá takémuto činu nezabráni. Na spresnenie uvádzame niektoré paragrafy a z nich výňatky, ktoré sa týkajú tejto problematiky:

§215 Týranie blízkej a zverenej osoby

1.Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie najmä:
a)bitím, kopaním, údermi, spôsobovaním rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie, alebo obmedzuje jej bezpečnosť,
b)bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku, alebo odopieraním nevyhnutnej starostlivosti, ošetrenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,
c)nútením k žobrote alebo vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav, alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
d)vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie,
e)neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Bužek, A. 2002. Dieťa Zodpovedný užívateľ práv. In Vychovávateľ, č. 1, s. 9, Vlčková , M. 2005. Úloha sociálneho pracovníka. In Vychovávateľ, č. 3, s. 7-10, Vlčková, M. 2005. Úloha pedagóga pri identifikácii týraného dieťaťa. In Vychovávateľ, č. 10, s9 – 14, Henželová, M. 2000. analýza niektorých vybraných psychologických charakteristík detí, školiteľ: Natišová, E, Tranva: Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra psychológie, Slovák, P. 2000. Analýza klinických rodín z pohľadu sociálneho pracovníka so zameraním na vybrané rodiny okresu Hlohovec, školiteľ: Magulicová, Z, Tranva: Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce , Dunovský, J.: 1986, Dítě a poruchy rodiny, Praha, Avicenum, Dunovský, J. – Dytrych, Z. – Matějček, Z. a kolektív: 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha, Avicenum, Leitman, I. – Leitmanová, M.: 2004. Náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, Žilina – Zádubnie, Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze, Konárik, E.: 1998. Pedagogika emocionálne a sociálne narušených, Bratislava, UK Bratislava, Pedagogická Fakulta, Šoltés, L.: 1999 – 2000. Sociálna práca v zdravotníctve, vysokoškolské skriptá pre 2. ročník, Trnava, Trnavská Univerzita., Mečíř, M.: 1971. Péče o malé dítě, Praha, Štátne Pedagogické Nakladatelství , Brímusová, V. : 2003. Syndróm CAN (absolventská práca), konzultant: Mgr. Jančušková, D., Trnava: Stredná Odborná Škola blahoslavenej Laury, Hroncová, M. – Hrnčiarová, J. – Papp, E.: 2005. Syndróm CAN, Dostupné na internete http://www.mia.sk/DE_TL/SKOL/DT_200102/09-02_16htm, Domáce násilie voči ženám a deťom: 2002. Zhodnotenie využívanie prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám a deťom, Pikusová, I.:2007, Arteterapia, Algayrová, M: 2005, Arteterapia a mentálny postih, Capová, M. –Mráz, M. – Lovášová, D.: 2004. Syndróm CAN, in Sestra, Pediatrické ošetrovateľstvo, tematický zošit č. 62, s. 26, 27
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.