referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Možnosti detekcie syndrómu CAN
Dátum pridania: 20.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mamat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 30 621
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 82.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 137m 50s
Pomalé čítanie: 206m 45s
 
potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo zákazom činnosti.

§241a Sexuálne násilie

1.Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám, alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
2.Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce:
a)ak spácha taký čin na osobe mladšej ako pätnásť rokov,
b) ak spácha taký čin na blízkej osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove.

§242 Sexuálne zneužívanie

1.Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takúto osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až osem rokov.
2.Odňatím slobody na dva až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v bode 1 na blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, alebo na osobe zverenej mu na dozor, zneužívajúc jej závislosť.

§212 Opustenie dieťaťa

1.Kto opustí dieťa, o ktoré má povinnosť sa starať a ktoré si samo nemôže zadovážiť pomoc, a vystaví ho tým nebezpečenstvu smrti alebo ublíženiu na zdraví, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§213 Zanedbanie povinnej výživy

1.Kto neplní čo aj z nedbanlivosti po dobu najmenej troch mesiacov svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
2.Kto sa po dobu najmenej troch mesiacov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
3.Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak vydá činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 oprávnenú osobu nebezpečenstvu núdze.

§167 Neprekazenie trestného činu

1.Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha trestný čin ...týrania blízkej osoby a zverenej osoby (§215), znásilnenia (§241), sexuálneho zneužívania podľa §242 ... a spáchanie alebo dokončenie takého trestného činu neprekazí, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
2.Prekaziť trestný čin možno i jeho včasným oznámením prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu.

§168 Neoznámenie trestného činu

1.Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal trestný čin týrania či týrania blízkej osoby a zverenej osoby (§215)... a taký trestný čin neoznámil bez odkladu prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu, potresce sa odňatím slobody na tri roky.

Trestný poriadok stanovuje postup orgánov činných v trestnom konaní.

§102 Výsluch svedka

1.Ak je ako svedok vyslúchaná osoba mladšia ako 15 rokov, o okolnostiach, ktorých oživovanie pamäti by vzhľadom na vek malo nepriaznivo ovplyvňovať jej duševný a mravný vývoj, treba výsluch vykonávať obzvlášť ohľaduplne a po obsahovej stránke tak, aby výsluch v ďalšom konaní spravidla sa už nemusel opakovať.
2.Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 15 rokov a ak ide o trestný čin spáchaný voči blízkej osobe alebo zverenej osobe , alebo je zrejmé z okolností prípadu, že opätovná výpoveď osoby mladšej ako pätnásť rokov môže byť ovplyvnená alebo je odôvodnený predpoklad, že výsluch by mohol ovplyvňovať jej duševný a mravný vývoj, výsluch sa vykoná s využitím technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu tak, aby osoba mladšia ako 15 rokov mohla byť v ďalšom konaní vyslúchaná len výnimočne.

Trestné konanie môže byť podľa zákona vykonané dvoma formami:
a) fyzické týranie - pri ktorom páchateľ uplatňuje hrubé neľudské zaobchádzanie, napríklad u detí používanie fyzických trestov (napríklad bitie hadicou, kopanie), obmedzenie osobnej slobody pohybu (napríklad priväzovanie k radiátoru), zámerné vystavovanie detí chladu, neposkytovanie osobnej hygieny,
b)psychické týranie - pri ktorom páchateľ zámerne pôsobí na psychiku týranej osoby, napríklad rôznymi formami ponižovania ľudskej dôstojnosti, vyvolávaním strachu, šikanovaním. To sa u deti prejavuje napríklad v rôznych poruchách správania v škole i na verejnosti a môže to zanechať i trvalé následky na psychike.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Bužek, A. 2002. Dieťa Zodpovedný užívateľ práv. In Vychovávateľ, č. 1, s. 9, Vlčková , M. 2005. Úloha sociálneho pracovníka. In Vychovávateľ, č. 3, s. 7-10, Vlčková, M. 2005. Úloha pedagóga pri identifikácii týraného dieťaťa. In Vychovávateľ, č. 10, s9 – 14, Henželová, M. 2000. analýza niektorých vybraných psychologických charakteristík detí, školiteľ: Natišová, E, Tranva: Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra psychológie, Slovák, P. 2000. Analýza klinických rodín z pohľadu sociálneho pracovníka so zameraním na vybrané rodiny okresu Hlohovec, školiteľ: Magulicová, Z, Tranva: Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce , Dunovský, J.: 1986, Dítě a poruchy rodiny, Praha, Avicenum, Dunovský, J. – Dytrych, Z. – Matějček, Z. a kolektív: 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha, Avicenum, Leitman, I. – Leitmanová, M.: 2004. Náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, Žilina – Zádubnie, Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze, Konárik, E.: 1998. Pedagogika emocionálne a sociálne narušených, Bratislava, UK Bratislava, Pedagogická Fakulta, Šoltés, L.: 1999 – 2000. Sociálna práca v zdravotníctve, vysokoškolské skriptá pre 2. ročník, Trnava, Trnavská Univerzita., Mečíř, M.: 1971. Péče o malé dítě, Praha, Štátne Pedagogické Nakladatelství , Brímusová, V. : 2003. Syndróm CAN (absolventská práca), konzultant: Mgr. Jančušková, D., Trnava: Stredná Odborná Škola blahoslavenej Laury, Hroncová, M. – Hrnčiarová, J. – Papp, E.: 2005. Syndróm CAN, Dostupné na internete http://www.mia.sk/DE_TL/SKOL/DT_200102/09-02_16htm, Domáce násilie voči ženám a deťom: 2002. Zhodnotenie využívanie prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám a deťom, Pikusová, I.:2007, Arteterapia, Algayrová, M: 2005, Arteterapia a mentálny postih, Capová, M. –Mráz, M. – Lovášová, D.: 2004. Syndróm CAN, in Sestra, Pediatrické ošetrovateľstvo, tematický zošit č. 62, s. 26, 27
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.