referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Možnosti detekcie syndrómu CAN
Dátum pridania: 20.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mamat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 30 621
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 82.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 137m 50s
Pomalé čítanie: 206m 45s
 
Dieťa, ktoré postupne dozrieva, sa stáva osobnosťou, spoločenskou a kultúrnou bytosťou. Na tejto životnej ceste k autonómii a pochopenej sociálnej konformite neustále premeriava, porovnáva a vlastne sa poučuje o tom, že nie je ľahké byť dieťaťom, najmä keď vidí , že limity, ktoré mu niekto stanovil, nie sú limity pre toho druhého. Keď O. Wild odchádzal od mamičky, často mu pripomínala: „Maj sa dobre a správaj sa slušne.“ On rozoberal matkino ponaučenie, prichádzal k záverom, že nie vždy sa človek má dobre, keď sa správa slušne, taktiež môže byť šťastný a pritom nenarušiť šťastie iných.

Deti majú právo a chcú byť informované o svojich právach, predovšetkým prostredníctvom rodičov a učiteľov. Majú záujem o to, aby sa vyučovalo o právach detí na školách. Chcú, aby im ich práva boli priznané. Prajú si, aby ich práva boli súčasťou školských poriadkov.

Ak sa nedodržiavajú a nerešpektujú ich práva, tak upozorňujú na to tým, že majú právo:
a)na vlastný názor,
b)na slobodnú voľbu, nediskrimináciu,
c)na ochranu pred násilím,
d)na ochranu súkromia,
e)na voľný čas.

Ďalej upozorňujú nielen na predošlé práva, ale aj na tieto ostatné :
a)právo na vzdelanie,
b)právo na jedlo a oblečenie,
c)právo na sociálne zabezpečenie,
d)právo na lekársku starostlivosť,
e)právo na život,
f)právo na slobodu.

Žiaci základných a stredných škôl majú isté osobné skúsenosti, poprípade sa stretli s týmito sociálno-patologickými javmi:
a)šikana,
b)konzumovanie alkoholu a fajčenie,
c)ubližovanie alebo výsmech zdravotne postihnutým deťom a deťom s inou farbou pleti,
d)predaj alkoholu a iných drog deťom,
e)hranie na výherných hracích automatoch,
f)užívanie drog,
g)týranie dospelou osobou,
h)sexuálne zneužívanie,
i)detská prostitúcia,

Deťom nestačí práva dať, deklarovať ich, ale je potrebné prakticky vytvárať spoločenstvo k zodpovednosti za ich uplatnenie.


2.1 Dohovor o právach dieťaťa

Tento dokument hovorí o právach dieťaťa, t.j. že každé dieťa má právo niesť po svojom narodení meno a štátnu príslušnosť. Zahrňuje aj to, že dieťa nemá byť odlúčené od svojich rodičov, okrem prípadov, ktoré si vyžadujú súdne rozhodnutie príslušných orgánov. Musí to byť však v súlade s platným právom a v najlepšom záujme dieťaťa, napríklad ak ide o týranie, zanedbávanie a zneužívanie dieťaťa. Dieťa má taktiež právo na vyjadrenie svojho názoru a slobodu prejavu, je to však obmedzené zákonom. Taktiež sem spadá hlavne oblasť, ktorá sa týka týrania, zanedbávania a zneužívania dieťaťa. Táto časť dohovoru sa týka štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dokumentu. Povinnosťou týchto štátov, podľa tohto dokumentu je zabezpečiť všetky potrebné zákonodarné, sociálne a výchovné opatrenia na ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním vrátane sexuálneho zneužívania počas obdobia, keď sú v starostlivosti jedného z rodičov alebo oboch rodičov, zákonných zástupcov (starých rodičov,....) alebo akýchkoľvek iných osôb. Vzťahuje sa to najmä na ochranné opatrenia zahŕňajúce účinné postupy na vytváranie sociálnych programov poskytujúcich potrebnú podporu dieťaťa a tým, ktorí sa o dieťa starajú. Týka sa to najmä tých foriem prevencie a zisťovania, oznamovania, upozorňovania, vyšetrovania, liečenia a následných opatrení, vzťahujúcich sa na prípady zlého zaobchádzania s deťmi tak, ako je uvedené vyššie, a tiež, v prípade nutnosti uplatnenie súdnych prostriedkov. Nemožno tu taktiež vylúčiť aj sexuálne zneužívanie, kde sa hovorí o tom, že by sa malo dieťa chrániť pred všetkými formami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania. Na túto ochranu je potrebné prijať opatrenie, ktoré zabraňujú zneužívaniu.

Je teda potrebné zabrániť:
a)zvádzaniu a zneužívaniu detí k akejkoľvek nezákonnej sexuálnej činnosti,
b)vykorisťovaniu a zneužívaniu detí na prostitúciu alebo na iné nezákonné sexuálne praktiky,
c)vykorisťovaniu a zneužívaniu detí pre pornografiu a pornografické materiály.


2.2 Monitoring práv dieťaťa

Dodržiavaním práv dieťaťa sa zaoberá aj Projekt monitoringu práv dieťaťa. Ten sleduje aj to, ako sú dodržiavané práva dieťaťa
 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Bužek, A. 2002. Dieťa Zodpovedný užívateľ práv. In Vychovávateľ, č. 1, s. 9, Vlčková , M. 2005. Úloha sociálneho pracovníka. In Vychovávateľ, č. 3, s. 7-10, Vlčková, M. 2005. Úloha pedagóga pri identifikácii týraného dieťaťa. In Vychovávateľ, č. 10, s9 – 14, Henželová, M. 2000. analýza niektorých vybraných psychologických charakteristík detí, školiteľ: Natišová, E, Tranva: Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra psychológie, Slovák, P. 2000. Analýza klinických rodín z pohľadu sociálneho pracovníka so zameraním na vybrané rodiny okresu Hlohovec, školiteľ: Magulicová, Z, Tranva: Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce , Dunovský, J.: 1986, Dítě a poruchy rodiny, Praha, Avicenum, Dunovský, J. – Dytrych, Z. – Matějček, Z. a kolektív: 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha, Avicenum, Leitman, I. – Leitmanová, M.: 2004. Náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, Žilina – Zádubnie, Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze, Konárik, E.: 1998. Pedagogika emocionálne a sociálne narušených, Bratislava, UK Bratislava, Pedagogická Fakulta, Šoltés, L.: 1999 – 2000. Sociálna práca v zdravotníctve, vysokoškolské skriptá pre 2. ročník, Trnava, Trnavská Univerzita., Mečíř, M.: 1971. Péče o malé dítě, Praha, Štátne Pedagogické Nakladatelství , Brímusová, V. : 2003. Syndróm CAN (absolventská práca), konzultant: Mgr. Jančušková, D., Trnava: Stredná Odborná Škola blahoslavenej Laury, Hroncová, M. – Hrnčiarová, J. – Papp, E.: 2005. Syndróm CAN, Dostupné na internete http://www.mia.sk/DE_TL/SKOL/DT_200102/09-02_16htm, Domáce násilie voči ženám a deťom: 2002. Zhodnotenie využívanie prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám a deťom, Pikusová, I.:2007, Arteterapia, Algayrová, M: 2005, Arteterapia a mentálny postih, Capová, M. –Mráz, M. – Lovášová, D.: 2004. Syndróm CAN, in Sestra, Pediatrické ošetrovateľstvo, tematický zošit č. 62, s. 26, 27
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.