Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Detektívka v Medovníkovom domčeku - školská knižnica

DETEKTÍVKA V MEDOVNÍKOVOM DOMČEKU

Cieľ :
Zábavnými formami práce a zážitkovým učením podporiť u detí dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Motivácia:
Prostredníctvom slovenskej ľudovej rozprávky O perníkovej chalúpke získať deti pre prácu s textom, naučiť sa používať knihu ako zdroj informácií, cielene vyhľadávať knihy podľa obsahu, orientovať sa v školskej knižnici, poznať ponuku kníh a ich využitie. Hľadať, pátrať ako detektív.
Táto rozprávka je zaujímavá tým, že deti, ktoré boli potrestané za svoju neposlušnosť, museli sa samy zachrániť vlastným dôvtipom.

Organizácia akcie:
Trieda pri knižnici je stvárnená ako rozprávkový les, ktorým blúdia Janko a Marienka /dvaja súťažiaci podľa toho, kto s kým chce./ Na jednotlivých stanovištiach majú rôzne detektívne úlohy, za splnenie ktorých dostanú časť obrázka s motívom rozprávky. Keď získajú všetky časti, zostavia celý obrázok a nalepia si ich. Pri každom stanovišti je zodpovedná osoba, učiteľka, môže byť oblečená v primeranom rozprávkovom kostýme. Poradie stanovíšť si vyberajú ľubovoľne. Pri plnení úloh deti využívajú pripravené knihy. Posledná úloha je v knižnici, / medovníkovom domčeku /. Keď je obrázok zložený, ježibaba / Knižná Vedma / obdarí súťažiacich diplomom Knižného detektíva.
V triede sú medzi jednotlivými stanovišťami aj rôzne hry/rozprávkové, abecedové, pexeso, slabikové skladačky, jazykolamy, obrázkové hlavolamy k danej téme, bábkové divadielko... .../
Je aj pohostenie z upečených medovníčkov./ krúžok Šikovné gazdinky/

Úlohy:
Tématicky vychádzajú z rozprávky, ich náročnosť závisí od veku detí, využívajú sa možnosti školskej knižnice. Pre hravé formy sú dobre využiteľné mnohé detské časopisy. Deti, ktoré ešte nevedia čítať, riešia úlohy ústne, kreslením, vyhľadaním vhodnej knihy podľa ilustrácií, môžu sa zúčastniť hier.


1.stanovište

Janko a Marienka sú s otcom v hore. Neposlúchnu ho a zatúlajú sa.
Deti majú povedať podobný príbeh alebo rozprávku ako deti neposlúchli rodičov. Môžu využiť pripravené knihy, prečítať vetu, krátky úryvok, priamu reč nejakej postavy, komentovať ilustráciu. Prečítať dialóg, dať aj pozitívny príklad.

2.stanovište

Blúdenie po lese.
V lese žijú rôzne zvieratá. Úloha spočíva v dopĺňaní textu o zvieratách. Namiesto pripravených slov sú nápovedné obrázky. Rozvíja sa čítanie textu s pochopením a slovná zásoba. Z pripravených kníh vybrať také, ktoré poskytnú presné informácie o živočíchoch. Orientovať sa vo vyhľadávaní pomocou obsahu alebo iných systémov.

3.stanovište

Deti sú hladné
Les je prirodzeným prostredím rastlín a húb... Ktoré huby nesmú zbierať? Podľa obrázkov a textov treba určiť rôzne huby využiť encyklopédiu, atlas húb. Určiť jedlé plody z lesa. Nájsť a prečítať recept z kuchárskej knihy s využitím týchto plodov alebo iných druhov ovocia.
4.stanovište

Deti sa začínajú báť. Krátia si čas hádankami. Využijeme knižku Ondreja Nagaja: Hádanky z lesa a lúk
Jeden súťažiaci prečíta veršovanú hádanku, druhý ju musí pozorne počúvať a uhádnuť. Môžu si pomôcť pantomímou. Ak hneď uhádnu, dostanú dielik obrázka, ak nie, prečítajú inú hádanku vo vymenených rolách.

5.stanovište

Janko a Marienka objavili chalúpku.
Úlohou detí je objaviť v texte krátkej básne od Pavla Štefánika O Medovníkovom domčeku slohu, kde sa o tom domčeku píše. Povedať jeden charakteristický znak poézie, vyhľadať 3 rýmy. Pri texte je aj ilustrovaný dej. Vybrať jeden obrázok a komentovať ho.
Po splnení úloh si súťažiaci nalepia všetky získané časti obrázka a s kompletným idú do Medovníkového domčeka / knižnice/

Školská knižnica

Deti ulamujú z chalúpky perník, ježibaba ich prichytí.
Okolie dverí, aj dvere školskej knižnice sú vyzdobené papierovými medovníčkami, ktoré majú na opačnej strane napísanú úlohu. Táto sa má plniť v knižnici. Žiaci majú vyhľadať knihu podľa autora, podľa názvu, podľa obsahu. Starší žiaci môžu využiť počítačový knižničný systém CLAVIU
Po splnení všetkých úloh Knižná Vedma odovzdá súťažiacim Diplom Knižného detektíva.

Úlohy napísané na papierových medovníčkoch

Usporiadaj knihy v abecednom poradí podľa priezviska autora / 5 kníh/
Vyhľadaj knihu so slovenskými ľudovými rozprávkami
Vyhľadaj knihu s oravskými povesťami od autora Antona Habovštiaka
Nájdi knihu, v ktorej sa dočítaš niečo o zvieratách
V ktorej knihe sa dozvieš o živote svätých?
Vyhľadaj 3 knihy od autorov, ktorých priezvisko sa začína na „ H“
Nájdi knihu s poéziou Daniela Heviera, v akom vydavateľstve bola vydaná
Vyber 3 knihy s básňami, urči autorov
Vyber knihu, v ktorej sa píše o stvorení sveta
V ktorej knihe sa dozvieš informácie o rastlinách?
Vyhľadaj meno ilustrátora Slovenských ľudových rozprávok od P.Dobšinského
Nájdi knihu, ktorú ilustroval Albín Brunovský
Vyber knihu vhodnú pre prvákov alebo druhákov
Vyber knihu, ktorú by si chcel čítať cez víkend a prečo
Nájdi knihu od slovenského autora, ktorý už nežije
Nájdi knihu od súčasného slovenského autora
Ktorú knihu by si chcel dostať ako darček? Prečo?
Vyber knihu pre svojho priateľa, čo je na nej zaujímavé?
Vyber knihu, ktorá ťa zaujala svojimi ilustráciami, povedz meno ilustrátora
Nájdi 3 knihy z rôznych vydavateľstiev
Nájdi knihu, ktorá ma v názve nejaké vlastné meno
Vyber knihu, ktorá sa ti zdá byť najväčšia
Nájdi pod písmenom "Z" najtenšiu knižku
Pod ktorým písmenom je najviac kníh? Povedz názvy troch.
Pod ktorým písmenom je najmenej kníh? Povedz mená troch autorov
Ktorú knihu by si zobral so sebou na opustený ostrov? Prečo?
Ďalšie úlohy podľa možnosti knižnice

Vyhodnotenie akcie

Akcie sa zúčastnilo 84 detí, čo je 54% z celkového počtu žiakov ročníkov 1.-4.Súťažilo aj 7 párov žiakov druhého stupňa.
Na jednotlivých stanovištiach pracovali učiteľky z ročníkov 1. -4. aj 5.-9.
Akcia trvala od 14. do 16. hodiny. Deti, ktoré práve nesúťažili, boli zapojené do hravých aktivít.
Žiaci prejavili o súťaž veľký záujem, pretože aktivity mali rôznorodý charakter. Každé dieťa pri plnení úloh malo možnosť oboznámiť sa s knihami dovtedy preň neznámymi, objaviť ich krásu a zaujímavosť.
Bola to zážitková forma riešenia nápaditých úloh. Deti prejavili veľký zmysel pre spoluprácu.
Táto akcia otvorila deťom cestu do knižnice nielen za povinnou literatúrou.
Domov odchádzali s rozžiarenými očami, diplomom a sladkým medovníčkom v ruke.
Bolo to dobrou inšpiráciou a povzbudením aj pre zúčastnených pedagógov, rodičov a vedenie školy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk