referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcel
Utorok, 20. apríla 2021
Drogy
Dátum pridania: 10.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikinaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 057
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 
Je zameraný na prípravu učiteľov – koordinátorov prevenčnej práce, školám ho odporúča Ministerstvo školstva SR. Hlavné myšlienky a stratégie tohto projektu významne prispeli k mobilizácií komunity v prospech životného štýlu bez fajčenia, alkoholu a iných drog. Projekt je rozšírený na základných a stredných školách, kde v súčasnosti pracujú koordinátori prevencie drogových závislosti, ktorý zabezpečujú úlohy primárnej prevencie na školách, odbornú prípravu koordinátorov, zabezpečujú pracovníci pedagogicko-psychologických poradní a pracovníci Centier poradensko-psychologických služieb.

Projekt: Škola bez alkoholu, drog a cigariet
Tzv. ADC program MUDr. I. Novotného garantujú pracoviská AT, sanatórium a Ústav zdravotnej výchovy v Bratislave. Do programu je možné kedykoľvek vstúpiť, nie je časovo ohraničený – je ponukou pre pedagogických pracovníkov. Hlavným cieľom programu je vytvorenie protidrogovej klímy v škole v štyroch časovo neohraničených obdobiach rokov:

1. Naučiť sa žiť v drogovom prostredí (oboznámenie sa s programom ADC, motivácia k jeho realizácii, ponuka nového pohľadu na užívateľov drog, ľudí, ktorí potrebujú pomoc).
2. Pochopiť kto som, kam idem a za koho som zodpovedný.
3. Čas pracuje proti nám – nerobiť nič, znamená pracovať pre drogy (skupina Zóny M pomáha rovesníkom, ktorý potrebujú radu, spolu s koordinátorom zapája do programu aj ostatných učiteľov, ochotných, aktívnych, abstinujúcich rodičov).
4. Ochranné správanie alebo nová alternatíva (hľadanie cesty na vznik nových tradícií školy - škola ako čisté nedrogové zariadenie).

Realizácia vyžaduje od rovesníkov ako aj koordinátorov programu ADC spoluprácu so špecializovanými odborníkmi a pracoviskami, získavanie informácií o školskej klíme, organizovanie aktivít a stretnutí mladých ľudí (pod supervíziou pedagogického pracovníka), nadväzovanie spolupráce s podobnými skupinami a organizovanie spoločenských aktivít. Vo všetkých kontrolovaných stredných školách a školských zariadeniach sú úlohy vyplývajúce z Národného programu boja proti drogám a kriminality zahrnuté v plánovaných úlohách a to:

a) v plánoch práce školy
b) v plánoch predmetových komisií
c) v plánoch práce triednych učiteľov
d) v plánoch práce výchovných poradcov
e) v plánoch práce koordinátorov protidrogovej prevencie
f) v stredných odborných učilištiach sú súčasťou plánu práce úseku výchovy mimo vyučovania a v pláne metodického združenia majstrov odbornej výchovy

Vnútorný (školský) poriadok obsahuje opatrenia proti fajčeniu, užívaniu drog a iných zdraviu škodlivých látok v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. Vo väčšine škôl sa kontrola plnenia týchto úloh uskutočňuje pri kontrolnej a hospitačnej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov.
Koordinátori prevencie drogových závislostí spolupracujú s vedením škôl, výchovnými poradcami, školským psychológom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a rodičmi žiakov.
Väčšina stredných škôl má vypracované vlastné preventívne protidrogové programy alebo sa programy realizujú v spolupráci s regionálnymi a celoštátnymi inštitúciami.

Medzi najznámejšie školské programy patria:
- školský plán boja proti drogám
- drogy, ohrozenie mladej generácie v 21. storočí
- opatrenia proti šíreniu drog
- naučiť sa žiť s drogou a sám zostať živý
- zdravý životný štýl
- vlak bez staníc
- stop drogám
- školy podporujúce zdravie
- školy bez alkoholu a iných drog
- kým nie je neskoro
- tabak a nezávislosť
- užitočné alternatívy trávenia voľného času
- týždeň boja proti drogám
- cesta
- deň boja proti AIDS
- ďalšie

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: NOVOMESKÝ, František: 1996. Drogy, história - medicína - právo. Martin: Advent Orion, 1996. 120 s. ISBN 80-88719-49-6, KOLIBÁŠ, Eduard, NOVOTNÝ, Vladimír: 1996. Alkoholizmus a drogové závislosti, Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 120 s. ISBN 80-223-1078-6, HELLER, Jiří, PECINOVSKÁ, Olga a kol.: 1996. Závislost známa neznáma. Praha: Grada Publishing, 1996. 162 s. ISBN: 80-7169-277-8/8071692778, DIMOFF, Timothy, CARPER, Steve: 1994. Berie vaše dieťa drogy? Bratislava: Obzor, 1994. 186 s. ISBN: 80-215-0274-6, ONDRUŠ, Dalibor: 1990. Toxikománia strašiak, či hrozba? Martin: Osveta, 1990, 88 s. ISBN 80-217-0141-2
Podobné referáty
Drogy SOŠ 2.9118 936 slov
Drogy SOŠ 2.9462 940 slov
Drogy SOŠ 2.9446 593 slov
Drogy SOŠ 2.9640 1325 slov
Drogy SOŠ 2.9230 6729 slov
Drogy SOŠ 2.9564 3943 slov
Drogy SOŠ 2.9347 9058 slov
Drogy SOŠ 2.9536 6178 slov
Drogy SOŠ 2.9608 327 slov
Drogy SOŠ 2.9529 6971 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.