Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Drogy

V dnešnej dobe milióny ľudí na celom svete užívajú omamné drogy a iné látky, ktoré vyvolávajú drogovú závislosť. Ľudstvo sa však neuspokojuje len s doterajšími drogami, ale hľadá stále nové a nové látky, ktorými by svoju toxikomanickú túžbu uspokojilo. Napriek tomu, že sa v súčasnosti neúprosne bojuje proti omamným drogám a ďalším nebezpečným toxikomániám, nie je to boj dostačujúci. Celé štáby ľudí sledujú pohyb a obchod s omamnými látkami a usilujú sa nájsť spôsob, ako túto pliagu ľudstva odstrániť.
Drogová závislosť je vážnym spoločenským problémom a jej riešenie je veľmi zložité a v nedohľadne. Ideálna bezdrogová spoločnosť totiž neexistuje a legislatívnymi opatreniami sa asi ťažko dosiahne.

Nový spoločenský poriadok do našej krajiny priniesol slobodu, demokraciu, nezávislosť, no nezmazal obtiažne sociálne problémy, ba v niektorých oblastiach života ich ešte prehĺbil. Pocit beznádeje, bezradnosti a apatie sú stavy nedostatočnej odolnosti voči vplyvom prostredia.
V týchto podmienkach sa objavuje "priateľský" dealer – obchodník so smrťou, ktorý ponúka vyriešenie problémov, víziu slobody a pocit šťastia. Je stále viac prítomný v našom živote.
Mládež z konca 20. storočia a začiatku 21. storočia je generáciou, ktorá ignoruje pochybné vzory systému hodnôt svojich rodičov a často sa obracia k tým, čo jej sľubujú svet umelého raja. Šancu katastrofálne nepoblúdiť v tomto svete, má len informovaný človek, pripravený a schopný čeliť stretnutiu s drogou.

Experimentovanie s drogou sa u mladej generácie, stáva módnym trendom a spektrum aktuálnych návykových látok sa neustále rozširuje. I napriek tomu mnohých rodičov rozčúli, vyvedie z miery, alebo dokonca urazí otázka: Berie vaše dieťa drogy? Mnohí sú totiž presvedčení, že ich sa to netýka. Neveria, že práve ich dieťa môže s drogami experimentovať a môže sa stať obeťou. Názory na drogy ako spoločenský jav sa veľmi rôznia, faktom však zostáva, že drogy tu boli, sú a budú a záleží len na mobilite spoločnosti, ako tento fakt dokáže vstrebať a súčasne ho aspoň čiastočne eliminovať.
Preto najvýznamnejšou cestou v boji proti drogám je prevencia. Aktívne pôsobiť proti drogám môže iba jednotný front - rodina, škola a iné výchovno-vzdelávacie inštitúcie, masmédiá, cirkev, zdravotníctvo, polícia, justícia a aj všetci tí, ktorí problém drogovej závislosti vidia v reálnej podobe. Prevencia, aby bola efektívna, mala by sa realizovať cyklicky, systematicky a celoplošne. Na Slovensku exitujú špecifické prevenčné programy pre materské školy, základné školy a stredné školy.
V oblasti školstva sa primárna prevencia drogových závislostí môže realizovať prostredníctvom projektov:

C. Raynerová: Nenič svoje múdre telo

Kniha je určená základným školám, pomáha pri realizácii zdravotnej výchovy a vo vytváraní pozitívnych postojov žiakov k zdravému životnému štýlu. Žiaci s knihou pracujú pod vedením učiteľa, je pre nich podnetná, inšpirujúca - má bohaté a účelné ilustrácie, dáva odpovede na mnohé otázky, vysvetľuje riziká užívania drog. Je dvojjazyčná – v slovenčine a zároveň v každom jazyku národnostnej menšiny.

Americký projekt S. Shapiro a C. Flaherty - Zonis: Zdravý životný štýl
Cieľom projektu Nadácie otvorenej spoločnosti – open society foundaution (Soros fomdations regional health education projekt) pre základné školy je príprava učiteľov pre ZŠ na prevenčnú prácu v oblasti zdravého životného štýlu. Osnova tohto projektu pozostáva z piatich samostatných častí: Správna výživa, Alkohol a drogy, Tabak a fajčenie, Sexualita človeka, HIV/AIDS. Osnova metodiky je spracovaná tak, aby ju učiteľ mohol uplatniť pri výučbe rôznych predmetov ako aj v mimo školskej prevenčnej činnosti.

Preventívny skupinový poradenský program: Cesta k emocionálnej zrelosti

Projekt je zameraný na prevenciu formou posilňovania osobnosti a pomoci pri emocionálnom dozrievaní. Pomocou cvičení a modelových situácií prispieva k postupnému sebauvedomovaniu a prežívaniu znakov emocionálnej zrelosti, medzi ktoré patrí – vývin od bezmocnosti k sebapomoci, od závislosti k nezávislosti, vzrastajúca kapacita znášať tlak a bolesť, schopnosť sympatie a súcitu a pod. Cieľom projektu je, aby sa u dieťaťa rozvinula schopnosť prijímať slobodné a zodpovedné rozhodnutia aj v takých oblastiach ako konzumácia alkoholu, fajčenie a užívanie drog. Je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ, realizuje sa pod supervíziou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Realizujú ho pracovníci Centier výchovnej a psychologickej prevencie.

Belgický projekt E. Servaisa: Kým nie je príliš neskoro
Projekt vychádza z modelu celospoločenského nasadenia v prevencii, ktorý v praxi znamená:
- spojenie všetkých síl do aktivít a riešení špecifických miestnych potrieb komunity v oblasti drogovej problematiky,
- zameranie na predchádzanie prevencie,
- spolupráca laikov a profesionálov,
- preventívne opatrenia musia byť dostupné všetkým ľuďom, prinášať im konkrétne výhody, napr. pri zdravotnej starostlivosti atď.,
- úspech celospoločenského nasadenia na lokálnej úrovni závisí aj od jeho spojenia, kontaktov, podpory na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Je zameraný na prípravu učiteľov – koordinátorov prevenčnej práce, školám ho odporúča Ministerstvo školstva SR. Hlavné myšlienky a stratégie tohto projektu významne prispeli k mobilizácií komunity v prospech životného štýlu bez fajčenia, alkoholu a iných drog. Projekt je rozšírený na základných a stredných školách, kde v súčasnosti pracujú koordinátori prevencie drogových závislosti, ktorý zabezpečujú úlohy primárnej prevencie na školách, odbornú prípravu koordinátorov, zabezpečujú pracovníci pedagogicko-psychologických poradní a pracovníci Centier poradensko-psychologických služieb.

Projekt: Škola bez alkoholu, drog a cigariet
Tzv. ADC program MUDr. I. Novotného garantujú pracoviská AT, sanatórium a Ústav zdravotnej výchovy v Bratislave. Do programu je možné kedykoľvek vstúpiť, nie je časovo ohraničený – je ponukou pre pedagogických pracovníkov. Hlavným cieľom programu je vytvorenie protidrogovej klímy v škole v štyroch časovo neohraničených obdobiach rokov:

1. Naučiť sa žiť v drogovom prostredí (oboznámenie sa s programom ADC, motivácia k jeho realizácii, ponuka nového pohľadu na užívateľov drog, ľudí, ktorí potrebujú pomoc).
2. Pochopiť kto som, kam idem a za koho som zodpovedný.
3. Čas pracuje proti nám – nerobiť nič, znamená pracovať pre drogy (skupina Zóny M pomáha rovesníkom, ktorý potrebujú radu, spolu s koordinátorom zapája do programu aj ostatných učiteľov, ochotných, aktívnych, abstinujúcich rodičov).
4. Ochranné správanie alebo nová alternatíva (hľadanie cesty na vznik nových tradícií školy - škola ako čisté nedrogové zariadenie).

Realizácia vyžaduje od rovesníkov ako aj koordinátorov programu ADC spoluprácu so špecializovanými odborníkmi a pracoviskami, získavanie informácií o školskej klíme, organizovanie aktivít a stretnutí mladých ľudí (pod supervíziou pedagogického pracovníka), nadväzovanie spolupráce s podobnými skupinami a organizovanie spoločenských aktivít. Vo všetkých kontrolovaných stredných školách a školských zariadeniach sú úlohy vyplývajúce z Národného programu boja proti drogám a kriminality zahrnuté v plánovaných úlohách a to:

a) v plánoch práce školy
b) v plánoch predmetových komisií
c) v plánoch práce triednych učiteľov
d) v plánoch práce výchovných poradcov
e) v plánoch práce koordinátorov protidrogovej prevencie
f) v stredných odborných učilištiach sú súčasťou plánu práce úseku výchovy mimo vyučovania a v pláne metodického združenia majstrov odbornej výchovy

Vnútorný (školský) poriadok obsahuje opatrenia proti fajčeniu, užívaniu drog a iných zdraviu škodlivých látok v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. Vo väčšine škôl sa kontrola plnenia týchto úloh uskutočňuje pri kontrolnej a hospitačnej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov.
Koordinátori prevencie drogových závislostí spolupracujú s vedením škôl, výchovnými poradcami, školským psychológom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a rodičmi žiakov.
Väčšina stredných škôl má vypracované vlastné preventívne protidrogové programy alebo sa programy realizujú v spolupráci s regionálnymi a celoštátnymi inštitúciami.

Medzi najznámejšie školské programy patria:
- školský plán boja proti drogám
- drogy, ohrozenie mladej generácie v 21. storočí
- opatrenia proti šíreniu drog
- naučiť sa žiť s drogou a sám zostať živý
- zdravý životný štýl
- vlak bez staníc
- stop drogám
- školy podporujúce zdravie
- školy bez alkoholu a iných drog
- kým nie je neskoro
- tabak a nezávislosť
- užitočné alternatívy trávenia voľného času
- týždeň boja proti drogám
- cesta
- deň boja proti AIDS
- ďalšie

Školy realizujú programy v spolupráci s regionálnymi kultúrnymi strediskami, centrami voľného času, Národným centrom podpory zdravia, miestnymi úradmi, okresnými a krajskými veliteľstvami policajného zboru, metodickými centrami, zdravotníckymi zariadeniami, centrami pre liečenie drogových závislostí, atď.

Koordinátori prevencie drogových závislostí spolupracujú s vedením školy pri plánovaní a zabezpečovaní toku informácii, v odstraňovaní frustračných faktorov, pri príprave učiteľov na prácu so žiakmi. Aktivizujú učiteľov pri vytváraní pestrého spoločenského života v škole, spolupracujú pri riešení záškoláctva. Na pracovných poradách pravidelne informujú pedagogických zamestnancov o platných právnych predpisoch, ktoré sa týkajú plnenia úloh o ochrane detí a mládeže. Oboznamujú s prípravou a realizáciou aktivít zameraných na prevenciu proti drogám a kriminalite. Na celoškolských a triednych aktívoch na začiatku školského roku koordinátori s výchovnými poradcami oboznamujú rodičov so základnými prejavmi drogovej závislosti, o poskytnutí prvej pomoci, a o možnosti riešiť problémy svojich detí so psychológom, liečebným pedagógom alebo odborným lekárom. Štátna školská inšpekcia kladne hodnotí špecifickú spoluprácu s rodičmi rómskych detí.

Ľudstvo začalo odpočítavať prvé roky tretieho tisícročia svojej historickej pamäte. Roky, v ktorých by si, malo intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým uvedomovať tri globálne hrozby na našej planéte: ekologickú krízu, nekontrolovateľnú migráciu národov a drogy.
Problematika konzumácie psychoaktívnych látok sa stáva v poslednom období veľmi častou témou diskusií, populárnych článkov, odborných a populárno-náučných kníh. Tejto citlivej problematike sa venuje veľká pozornosť. Je to zákerná a nebezpečná celosvetová „choroba", ktorá zlákala na svoju stranu už veľa ľudí. A predsa mladí ľudia na celom svete tieto látky konzumujú naďalej. Človek súčasnej doby, hrdo sa hlásiaci k svojej jedinečnosti, má teda právo voľby - aj tej, ako naložiť so svojím zdravím. Ak teda dnes siaha po droge, má právo poznať pravdu. Pravdu o droge, pravdu o sebe pod jej vplyvom, aj pravdu o možnom konci seba samého...
Droga nie je východisko, droga je cesta do ničoty!


Zdroje:
NOVOMESKÝ, František: 1996. Drogy, história - medicína - právo. Martin: Advent Orion, 1996. 120 s. ISBN 80-88719-49-6 -
KOLIBÁŠ, Eduard, NOVOTNÝ, Vladimír: 1996. Alkoholizmus a drogové závislosti, Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 120 s. ISBN 80-223-1078-6 -
HELLER, Jiří, PECINOVSKÁ, Olga a kol.: 1996. Závislost známa neznáma. Praha: Grada Publishing, 1996. 162 s. ISBN: 80-7169-277-8/8071692778 -
DIMOFF, Timothy, CARPER, Steve: 1994. Berie vaše dieťa drogy? Bratislava: Obzor, 1994. 186 s. ISBN: 80-215-0274-6 -
ONDRUŠ, Dalibor: 1990. Toxikománia strašiak, či hrozba? Martin: Osveta, 1990, 88 s. ISBN 80-217-0141-2 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk