referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Drogy
Dátum pridania: 10.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikinaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 057
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 
V dnešnej dobe milióny ľudí na celom svete užívajú omamné drogy a iné látky, ktoré vyvolávajú drogovú závislosť. Ľudstvo sa však neuspokojuje len s doterajšími drogami, ale hľadá stále nové a nové látky, ktorými by svoju toxikomanickú túžbu uspokojilo. Napriek tomu, že sa v súčasnosti neúprosne bojuje proti omamným drogám a ďalším nebezpečným toxikomániám, nie je to boj dostačujúci. Celé štáby ľudí sledujú pohyb a obchod s omamnými látkami a usilujú sa nájsť spôsob, ako túto pliagu ľudstva odstrániť.
Drogová závislosť je vážnym spoločenským problémom a jej riešenie je veľmi zložité a v nedohľadne. Ideálna bezdrogová spoločnosť totiž neexistuje a legislatívnymi opatreniami sa asi ťažko dosiahne.

Nový spoločenský poriadok do našej krajiny priniesol slobodu, demokraciu, nezávislosť, no nezmazal obtiažne sociálne problémy, ba v niektorých oblastiach života ich ešte prehĺbil. Pocit beznádeje, bezradnosti a apatie sú stavy nedostatočnej odolnosti voči vplyvom prostredia.
V týchto podmienkach sa objavuje "priateľský" dealer – obchodník so smrťou, ktorý ponúka vyriešenie problémov, víziu slobody a pocit šťastia. Je stále viac prítomný v našom živote.
Mládež z konca 20. storočia a začiatku 21. storočia je generáciou, ktorá ignoruje pochybné vzory systému hodnôt svojich rodičov a často sa obracia k tým, čo jej sľubujú svet umelého raja. Šancu katastrofálne nepoblúdiť v tomto svete, má len informovaný človek, pripravený a schopný čeliť stretnutiu s drogou.

Experimentovanie s drogou sa u mladej generácie, stáva módnym trendom a spektrum aktuálnych návykových látok sa neustále rozširuje. I napriek tomu mnohých rodičov rozčúli, vyvedie z miery, alebo dokonca urazí otázka: Berie vaše dieťa drogy? Mnohí sú totiž presvedčení, že ich sa to netýka. Neveria, že práve ich dieťa môže s drogami experimentovať a môže sa stať obeťou. Názory na drogy ako spoločenský jav sa veľmi rôznia, faktom však zostáva, že drogy tu boli, sú a budú a záleží len na mobilite spoločnosti, ako tento fakt dokáže vstrebať a súčasne ho aspoň čiastočne eliminovať.
Preto najvýznamnejšou cestou v boji proti drogám je prevencia. Aktívne pôsobiť proti drogám môže iba jednotný front - rodina, škola a iné výchovno-vzdelávacie inštitúcie, masmédiá, cirkev, zdravotníctvo, polícia, justícia a aj všetci tí, ktorí problém drogovej závislosti vidia v reálnej podobe. Prevencia, aby bola efektívna, mala by sa realizovať cyklicky, systematicky a celoplošne. Na Slovensku exitujú špecifické prevenčné programy pre materské školy, základné školy a stredné školy.
V oblasti školstva sa primárna prevencia drogových závislostí môže realizovať prostredníctvom projektov:

C. Raynerová: Nenič svoje múdre telo

Kniha je určená základným školám, pomáha pri realizácii zdravotnej výchovy a vo vytváraní pozitívnych postojov žiakov k zdravému životnému štýlu. Žiaci s knihou pracujú pod vedením učiteľa, je pre nich podnetná, inšpirujúca - má bohaté a účelné ilustrácie, dáva odpovede na mnohé otázky, vysvetľuje riziká užívania drog. Je dvojjazyčná – v slovenčine a zároveň v každom jazyku národnostnej menšiny.

Americký projekt S. Shapiro a C. Flaherty - Zonis: Zdravý životný štýl
Cieľom projektu Nadácie otvorenej spoločnosti – open society foundaution (Soros fomdations regional health education projekt) pre základné školy je príprava učiteľov pre ZŠ na prevenčnú prácu v oblasti zdravého životného štýlu. Osnova tohto projektu pozostáva z piatich samostatných častí: Správna výživa, Alkohol a drogy, Tabak a fajčenie, Sexualita človeka, HIV/AIDS. Osnova metodiky je spracovaná tak, aby ju učiteľ mohol uplatniť pri výučbe rôznych predmetov ako aj v mimo školskej prevenčnej činnosti.

Preventívny skupinový poradenský program: Cesta k emocionálnej zrelosti

Projekt je zameraný na prevenciu formou posilňovania osobnosti a pomoci pri emocionálnom dozrievaní. Pomocou cvičení a modelových situácií prispieva k postupnému sebauvedomovaniu a prežívaniu znakov emocionálnej zrelosti, medzi ktoré patrí – vývin od bezmocnosti k sebapomoci, od závislosti k nezávislosti, vzrastajúca kapacita znášať tlak a bolesť, schopnosť sympatie a súcitu a pod. Cieľom projektu je, aby sa u dieťaťa rozvinula schopnosť prijímať slobodné a zodpovedné rozhodnutia aj v takých oblastiach ako konzumácia alkoholu, fajčenie a užívanie drog. Je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ, realizuje sa pod supervíziou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Realizujú ho pracovníci Centier výchovnej a psychologickej prevencie.

Belgický projekt E. Servaisa: Kým nie je príliš neskoro
Projekt vychádza z modelu celospoločenského nasadenia v prevencii, ktorý v praxi znamená:
- spojenie všetkých síl do aktivít a riešení špecifických miestnych potrieb komunity v oblasti drogovej problematiky,
- zameranie na predchádzanie prevencie,
- spolupráca laikov a profesionálov,
- preventívne opatrenia musia byť dostupné všetkým ľuďom, prinášať im konkrétne výhody, napr. pri zdravotnej starostlivosti atď.,
- úspech celospoločenského nasadenia na lokálnej úrovni závisí aj od jeho spojenia, kontaktov, podpory na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: NOVOMESKÝ, František: 1996. Drogy, história - medicína - právo. Martin: Advent Orion, 1996. 120 s. ISBN 80-88719-49-6, KOLIBÁŠ, Eduard, NOVOTNÝ, Vladimír: 1996. Alkoholizmus a drogové závislosti, Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 120 s. ISBN 80-223-1078-6, HELLER, Jiří, PECINOVSKÁ, Olga a kol.: 1996. Závislost známa neznáma. Praha: Grada Publishing, 1996. 162 s. ISBN: 80-7169-277-8/8071692778, DIMOFF, Timothy, CARPER, Steve: 1994. Berie vaše dieťa drogy? Bratislava: Obzor, 1994. 186 s. ISBN: 80-215-0274-6, ONDRUŠ, Dalibor: 1990. Toxikománia strašiak, či hrozba? Martin: Osveta, 1990, 88 s. ISBN 80-217-0141-2
Podobné referáty
Drogy SOŠ 2.9118 936 slov
Drogy SOŠ 2.9462 940 slov
Drogy SOŠ 2.9446 593 slov
Drogy SOŠ 2.9640 1325 slov
Drogy SOŠ 2.9230 6729 slov
Drogy SOŠ 2.9564 3943 slov
Drogy SOŠ 2.9347 9058 slov
Drogy SOŠ 2.9536 6178 slov
Drogy SOŠ 2.9608 327 slov
Drogy SOŠ 2.9529 6971 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.