referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Materiálne didaktické pomôcky
Dátum pridania: 16.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: merymery
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 126
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 

Materiálne didaktické pomôcky

MDP: materiálne didaktické prostriedky (pojem, znaky, cieľ, členenie)

Sú také DP (didakt. prostriedky), ktoré majú materiálny charakter. Je to súbor predmetov, slúžiaci k didaktickým účelom, to znamená, že pôsobia v spojení s obsahom alebo metódami a formami k dosiahnutiu stanovených cieľov vyuč. procesu priamo, alebo vytvárajú vhodné podmienky.

V užšom poňatí sem patria učebné pomôcky a didaktická technika
V širšom zmysle sem patrí: školská budova, výukové, účelové priestory, vybavenie školy.

Cieľom MDP je napomáhať k dosiahnutiu cieľov vyuč. procesu vytvorením vhodných podmienok pre optimálne osvojovanie stanoveného učiva. Pomocou MDP môže učiteľ dávkovať učebné informácie, organizovať ich vnímanie a spracovanie, riadiť priebeh a sled učebných činností, získavať spätné inf.
Materiálne didaktické prostriedky sú predmety hmotného charakteru používané na sprostredkovanie istého poznania žiakom.

Materiálne didaktické prostriedky sa členia na:

a) učebné pomôcky textové v tlačenej alebo v elektronickej podobe (učebnice, učebné texty, pracovné zošity, literárne a iné texty),
b) učebné pomôcky predmetné (reálne), obrazové (ikonické) a zvukové (fonické), audiovizuálne,
c) technické prostriedky (zariadenia učební, stroje a prístroje, nástroje a technické pomôcky, materiál).

MDP napomáhajú pri kvalitatívnom i kvantitatívnom rozvoji poznania žiaka pri vytváraní podmienok pre optimálny priebeh individuálneho poznávacieho procesu s ohľadom na psychický vývoj, skúsenosti, schopnosti a individuálne zvláštnosti žiaka. MDP učivo prezentujú, konkretizujú a znázorňujú, čím plnia funkciu pri rozvoji predstáv a vytváraní pojmov. Prostredníctvom MDP sa rozvíja žiakova aktivita, samostatnosť, tvorivosť, prispieva sa k vytváraniu postojov, návykov schopností a celkovému formovaniu žiaka.

Materiálne didaktické prostriedky spolu s prostriedkami nemateriálnymi, imateriálnymi, nehmotnými predstavujú vyučovacie – didaktické prostriedky.
Medzi imateriálne prostriedky zaraďujeme všetky organizačné vyučovacie formy, vyučovacie metódy, poznatky učiteľa, ale aj pedagogické, psychologické poznatky a skúsenosti učiteľa, základné poznatky žiakov všeobecného charakteru, vstupné poznatky žiakov daného vyučovacieho predmetu, prípadne poznatky ďalších predmetov predstavujúce potvrdenie už získaného poznatku alebo jeho rozšírenie. Podľa vzťahu k výučbe materiálne didaktické prostriedky delíme na učebné pomôcky a technické prostriedky.

Učebnou pomôckou (médiom) je každý materiálny prostriedok, ktorý informuje o predmetoch, javoch, skutočnej, originálnej forme, alebo didakticky upravenej, ak pre priestorovú komplikovanosť, časovú náročnosť sa nedá predmet použiť v skutočnej reálnej podobe, jav a proces realizovať v skutočných podmienkach. Pomôcky majú teda vždy bezprostredný vzťah k učivu ako zdroj informácie, sú vždy obsahom priamo determinované.

Technické prostriedky sú všetky tie predmety, prístroje a zariadenia, pomocou ktorých sa niektoré učebné pomôcky realizujú. Nemajú bezprostredný vzťah k učivu. Sú prostriedkami, ktoré majú vo vyučovacom procese pomocnú úlohu.
Medzi technické prostriedky patrí tzv. didaktická technika. Sú to tie technické prostriedky, ktoré umožňujú prezentáciu obrazových médií alebo sú prostriedkami riadenia a kontroly učebných postupov. Optimalizujú použitie obrazových pomôcok. Vzhľadom na vyučovacie metódy majú určujúci význam v tom aká obrazová pomôcka sa prostredníctvom didaktickej techniky vo výučbe použije.

Súčasťou didaktickej techniky sú tzv. audiovizuálne pomôcky sú to tie technické prostriedky, u ktorých sa synchrónne využíva obraz a zvuk. Tento typ didaktickej techniky umožňuje reprodukciu vizuálno-auditívnych pomôcok, ako je zvukový film, televízny film, ozvučené diafilmy, spätnoväzebné zariadenia a pod.
Materiálne didaktické prostriedky splnia účinne pedagogicko-didaktickú funkciu len správnym a vhodným začlenením do vyučovacieho procesu. Spojením slovného vysvetlenia s názornou demonštráciou alebo priamym narábaním s predmetom vzniká u žiaka spojenie obrazu, predstavy o predmete a myšlienky o predmete – pojmu.

Podľa Bohonya (1999) MDP delíme na:

Učebné pomôcky - vo vyučovacom procese učebné pomôcky väčšinou zastávajú funkciu znázorňovania učiva. V podstate ide o nosiče informácií súvisiacich s učivom. Pod informáciou sa tu chápe dôležitý poznatok (učivo) alebo oznam (pokyny na spracovanie). Skupiny učebných pomôcok určených pre audiovizuálnu komunikáciu a zvlášť pre programovanú výučbu sú nasledovné:

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.