referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurélia
Sobota, 31. októbra 2020
Štátne sociálne dávky k 1.1.2009
Dátum pridania: 26.01.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 875
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 
10, prídavok na dieťa :
Právny predpis : Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov z. č. 532/2007 Z. z.
Oprávnená osoba : a, rodič nezaopatreného dieťaťa
b, osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
c., plnoleté nezaopatrené dieťa :
–ak nemá rodičov
–ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, ktoré uzavrelo manželstvo alebo ktorého manželstvo zaniklo
Podmienky nároku : a, starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
b., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) nezaopatreného dieťaťa na území SR

Nárok nevzniká ak : - sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení a dôvodom takejto starostlivosti je výkon ústavnej výchovy, alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
- Oprávnená osoba nie je verejne alebo dobrovoľne zdravotne poistená v SR
Výška prídavku : 640,- Sk 21,25 €
Výška príplatku k prídavku 300,- Sk 9,96 € od 1.1.2008
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ( u cudzincov ) oprávnenej osoby
Typ dávky : Štátna sociálna dávka opakovaná

11, Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti.
Právny predpis : Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Oprávnená osoba : maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti ( NS )
Podmienky nároku – zverenie dieťaťa inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu.
- Osobná starostlivosť náhradného rodiča (NR) o zverené dieťa
- Ku dňu zverenia do NS je dieťa v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove
Príspevok možno poskytnúť aj : - dieťaťu, ktorému pred zverením do NS nebola nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania NS nemá zabezpečené základné osobné vybavenie

Výška dávky : 10 020,- Sk 332,61 €
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Typ dávky : sociálna dávka jednorazová

12, Príspevok na starostlivosť o dieťa

Právny predpis : zákon č. 561/2008
Oprávnená osoba : - rodič
- Rodič, ktorému je dieťa zverené
- Príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa do 3 rokov resp. 6 roku veku s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom
- Ak je viac oprávnených osôb ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich
Podmienky nároku : oprávnená osoba má nárok na príspevok ak :
-vykonáva zárobkovú činnosť
-študuje dennou formou na SŠ alebo VŠ
-ak poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území SR
-má trvalý pobyt na území SR
-dieťa má trvalý pobyt na území SR

Nárok na príspevok nevzniká ak : -sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské, alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok, alebo obdobný príspevok v cudzine.
- Nárok na príspevok nevzniká na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb.
Výška dávky : príspevok za kalendárny mesiac je : - v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby najviac v sume rodičovského príspevku.
-ak starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ : – 25% sumy RP ak starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ iná FO, ak nie je FO, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu a nepoberá RP.
Alebo
-rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby
Poznámky : Tento zákon nadobúda účinnosť od 1.1.2009.
V priebehu prvých troch rokov od narodenia dieťaťa môže rodič podľa potreby aj viackrát prejsť z RP na príspevok na starostlivosť o dieťa a opačne.
Vylučuje sa poskytovať rodičovi súčasne RP a príspevok na starostlivosť o dieťa

Vysvetlivka : RP – Rodičovský príspevok
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: Prehľad sociálnych dávok od 1.1.2009
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.