Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štátne sociálne dávky k 1.1.2009

Téma : Štátne sociálne dávky od 1.1.2009

Právny predpis : Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

1, Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Oprávnená osoba : Plnoleté dieťa
Podmienky nároku : NS zverenie dieťaťa inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu,
-trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
Výška príspevku : na jedno dieťa 25 100,- Sk 833,17 €
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Typ dávky : sociálna dávka jednorazová

2, Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Právny predpis : Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Oprávnená osoba : nezaopatrené dieťa zverené do NS
-inej fyzickej osoby než rodiča
-do pestúnskej starostlivosti
-do poručníctva, to neplatí, ak rodičia dieťaťa nie sú plnoletí
-dočasné zverenie
-nariadením predbežného opatrenia súdu, ak bol súdu podaný návrh na začatie konania do náhradnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodičia alebo do pestúnskej starostlivosti
Podmienky nároku : nezaopatrenosť dieťaťa maloletého a plnoletého, ktoré po dosiahnutí plnoletosti naďalej žije v domácnosti s NR a ktoré nemá príjem alebo má príjem nižší ako suma opakovaného príspevku
- Príjem zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmu sa sleduje len u plnoletého nezaopatreného dieťaťa.
Výška príspevku na každé dieťa mesačne : 3 760,- Sk 124,81 €
-ak má dieťa príjem :

Vo výške rozdielu medzi sumou opakovaného príspevku dieťaťa a príjmom dieťaťa
Poskytuje sa preddavkovo, ako sa začalo konanie o výživnom
( nie poukazovanom úradu ) o sirotskom dôchodku, pozostalostnej rente, o sirotskom výsluhovom dôchodku alebo o obdobnej dávke v cudzine.
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Typ dávky : sociálna dávka opakovaná
Poznámka : Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

3, Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Právny predpis : Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Oprávnená osoba : NR, ktorému bolo zverené dieťa do NS
Podmienky nároku : - NR zverené dieťa :
-do pestúnskej starostlivosti
-do poručníctva
-dočasne zverené právoplatným rozhodnutím súdu, alebo príslušného oránu
-osobná starostlivosť NR aspoň o jedno zverené dieťa
-trvalý pobyt NR na území SR
-NS nie je vykonávaná NR v zariadení pestúnskej starostlivosti
Nárok nevzniká : ak NR :
-má nárok na rodičovský príspevok
alebo
-zverené dieťa je jeho príbuzným v priamo rade
Výška príspevku : bez ohľadu na počet detí mesačne 4 780,- Sk 158,67 €
Tento príspevok za zvyšuje o 3 400,- Sk 112,86 €
Mesačne, ak sa NR osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci.
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Typ dávky : sociálna dávka opakovaná
Poznámka : Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

4, Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Právny predpis : Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Oprávnená osoba : NR, ktorému bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím
Podmienky nároku : -zverenie dieťaťa NR do NS na základe rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu
-osobná starostlivosť NR o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím
-trvalý pobyt NR na území SR
Nárok nevzniká : NR ak :
-sa NR poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie
-NR poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu
alebo
-dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
Výška dávky : - na každé dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím mesačne 1 970,- Sk 65,40 €
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Typ dávky : Sociálna dávka opakovaná
Poznámka : Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

5, príspevok pri narodení dieťaťa :
Právny predpis : zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu 2 rokov opakovane narodili dvojčatá.


Oprávnená osoba :
a, matka dieťaťa
alebo
b, otec dieťaťa, ak
-matka zomrela, alebo po matke bolo vyhlásené pátranie
alebo
-dieťa mladšie ako pol roka bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu
alebo
c, osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
Podmienky nároku :
a, narodenie dieťaťa
b, trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR

Nárok nevzniká oprávnenej osobe ak :
-pred uplatnením nároku dala privolenie na osvojenie dieťaťa
-dieťa bolo zverené do starostlivosti. Nahrádza starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo bolo dieťaťu nariadená Ústavná starostlivosť.
-po pôrode matka opustila dieťa v zdravotníckom zariadení bez súhlasu lekára
-sa dieťa narodilo v cudzine a obdobný príspevok bol vyplatený v cudzine
-ak sa dieťa narodí v cudzine a matka pred narodením dieťaťa nebola najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov zdravotne poistná v SR
Výška dávky : - na jedno dieťa 4 560,- Sk 151,37 €
- Ak sa súčasne narodili dve alebo viac detí a dve z nich sa dožili 28 dní, príspevok na každé dieťa sa zvyšuje o polovicu vyššie uvedenej sumy :
- o 2 280,- Sk 75,69 €

Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby
Typ dávky : štátna sociálna dávka jednorazová
Zánik nároku : uplynutím šiestych mesiacov od narodenia dieťaťa.

6, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa :
Právna norma : zákon č. 235/1998 v znení neskorších predpisov
Oprávnená osoba : a, matka, ktorá porodila prvé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní
b, otec dieťaťa, ak :

1, matka dieťaťa zomrela, alebo bolo po nej vyhlásené pátranie
alebo
2, dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku :
A, splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa
B, narodenie prvého dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní
Nárok nevzniká ak :
-maloletej matke, ktorá nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti
-ak sa dieťa narodí v cudzine a matka pred narodením dieťaťa nebola najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov zdravotne poistená
Výška dávky : - na jedno dieťa 20 440,- Sk 678,49 €
Poznámka : Ak sa matka pri prvom pôrode narodí viac detí, nárok vzniká na každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby
Typ dávky : štátna sociálna dávka jednorazová
Zánik nároku : uplynutím šiestych mesiacov od narodenia dieťaťa.
Poznámka : Príplatok k príspevku pri narodení druhého a tretieho dieťaťa sa vypláca na deti narodené od 1.1.2009.

7, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 deti, alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne
Právna norma : zákon č. 235/1998 Z. z.
Oprávnená osoba : a, rodič detí,
alebo
b, osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku : a, aspoň tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov
b., starostlivosť oprávnenej osoby o deti
c, trvalý pobyt oprávnenej osoby a detí na území SR

Nárok nevzniká ak :
1, sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne a dôvodom je výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Výška dávky : výška príspevku rodičom na jedno dieťa podľa veku detí
Do 6 rokov 2 470,- Sk 81,99 €
Od 6 do 15 rokov 3 050,- Sk 101,25 €
Vo veku 15 rokov 3 240,- Sk 107,55 €
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby
Typ dávky : štátna sociálna dávka jednorazová v každom kalendárnom roku
Prvýkrát sa nárok uplatňuje po dovŕšení jedného roku veku detí

8, príspevok na pohreb :
Právny predpis : zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb
Oprávnená osoba : plnoletá fyzická osoba
Podmienky nároku : a, zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou
b, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c, trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR
Výška príspevku : 2 400,- Sk 79,67 €
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu zomretého
Typ dávky : štátna sociálna dávka jednorazová

9, rodičovský príspevok :
Právny predpis : zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku
Oprávnená osoba : a, rodič dieťaťa
alebo
b, osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
Podmienky nároku : a, riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa
- Do troch rokov veku dieťaťa
- Do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
- Do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti
b., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) dieťaťa na území SR

výška príspevku : 4 780,- Sk 158,67 €
- Vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským, ak výška materského v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku.
Neposkytuje sa : ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské
( alebo obdobnú dávku v cudzine )
– ak sa riadna starostlivosť o dieťa zabezpečuje v školskom zariadení, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení a ktorému boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, alebo z výnosu dane z príjmov.
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ( u cudzincov ) oprávnenej osoby.
Typ dávky : štátna sociálna dávka opakovaná
Poznámka : Ak nárok na rodičovský príspevok vznikol pred 1.1.2009 podmienka nevykonávania zárobkovej činnosti rodičom neplatí, posudzuje sa podľa zákona platného do 31.12.2008
10, prídavok na dieťa :
Právny predpis : Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov z. č. 532/2007 Z. z.
Oprávnená osoba : a, rodič nezaopatreného dieťaťa
b, osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
c., plnoleté nezaopatrené dieťa :
–ak nemá rodičov
–ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, ktoré uzavrelo manželstvo alebo ktorého manželstvo zaniklo
Podmienky nároku : a, starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
b., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) nezaopatreného dieťaťa na území SR

Nárok nevzniká ak : - sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení a dôvodom takejto starostlivosti je výkon ústavnej výchovy, alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
- Oprávnená osoba nie je verejne alebo dobrovoľne zdravotne poistená v SR
Výška prídavku : 640,- Sk 21,25 €
Výška príplatku k prídavku 300,- Sk 9,96 € od 1.1.2008
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ( u cudzincov ) oprávnenej osoby
Typ dávky : Štátna sociálna dávka opakovaná

11, Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti.
Právny predpis : Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Oprávnená osoba : maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti ( NS )
Podmienky nároku – zverenie dieťaťa inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu.
- Osobná starostlivosť náhradného rodiča (NR) o zverené dieťa
- Ku dňu zverenia do NS je dieťa v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove
Príspevok možno poskytnúť aj : - dieťaťu, ktorému pred zverením do NS nebola nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania NS nemá zabezpečené základné osobné vybavenie

Výška dávky : 10 020,- Sk 332,61 €
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Typ dávky : sociálna dávka jednorazová

12, Príspevok na starostlivosť o dieťa

Právny predpis : zákon č. 561/2008
Oprávnená osoba : - rodič
- Rodič, ktorému je dieťa zverené
- Príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa do 3 rokov resp. 6 roku veku s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom
- Ak je viac oprávnených osôb ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich
Podmienky nároku : oprávnená osoba má nárok na príspevok ak :
-vykonáva zárobkovú činnosť
-študuje dennou formou na SŠ alebo VŠ
-ak poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území SR
-má trvalý pobyt na území SR
-dieťa má trvalý pobyt na území SR

Nárok na príspevok nevzniká ak : -sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské, alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok, alebo obdobný príspevok v cudzine.
- Nárok na príspevok nevzniká na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb.
Výška dávky : príspevok za kalendárny mesiac je : - v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby najviac v sume rodičovského príspevku.
-ak starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ : – 25% sumy RP ak starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ iná FO, ak nie je FO, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu a nepoberá RP.
Alebo
-rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby
Poznámky : Tento zákon nadobúda účinnosť od 1.1.2009.
V priebehu prvých troch rokov od narodenia dieťaťa môže rodič podľa potreby aj viackrát prejsť z RP na príspevok na starostlivosť o dieťa a opačne.
Vylučuje sa poskytovať rodičovi súčasne RP a príspevok na starostlivosť o dieťa

Vysvetlivka : RP – Rodičovský príspevok

Zdroje:
Prehľad sociálnych dávok od 1.1.2009 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk