Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociálna patológia

Téma : Sociálna patológia

Sociálna patológia je sociologická disciplína, ktorá sa zaoberá negatívnymi a škodlivými javmi v spoločnosti, t.j. jej predmetom je skúmať patologické javy v spoločnosti.

Na vyjadrenie týchto javov sa používa terminológia :

Deviácia ( záškoláctvo )
Patologické správanie ( ublíženie na zdraví, trestná činnosť )

Deviácia je menej závažný negatívny spoločenský jav ako patológia

Patologické javy sú :

1, patológia rodiny ( rodinné prostredie )
2, kriminalita alebo zločinnosť
3, drogová závislosť
4, závislosť na hrách ( hráčstvo, gambling )
5, násilie v rodine
6, násilie v škole
7, prostitúcia, alebo predaj tela
8, samovražednosť

Sociálna patológia :
súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiaducich spoločenských javov je najčastejšie sociálna patológia

–Francúz E. Durkheim považoval sociálnu patológiu za vedu o chorobách a nepriaznivých skutočnostiach , činoch a správaní, ktoré sa odchyľujú od stanovených noriem, ale súčasne sú organickou súčasťou, komponentom života sociálnych celkove.
-termín sociálna patológia ako predmet pozornosti sociológie používal významný český sociológ medzivojnového obdobia

I. A. Bláha, ktorý zdôrazňoval poruchy sociálnych procesov a sociálnych zariadení. Vo funkcii determinantov individuálnych i hromadných porúch.

Na prelome 20 st. boli považované za sociálno-patologické také javy, ako samovražednosť, alkoholizmus, homosexualita, prostitúcia, rozvodovosť, nezamestnanosť a vojna.
Neskôr sa k nim pridali narkománia, drogové závislosti, násilie a agresivita, ktoré dnes predstavujú jedno z najväčších nebezpečenstiev. Najefektívnejším spôsobom boja proti týmto sociálno- patologickým javom je prevencia.
Otázky sociálnej patológie sú predmetom pozornosti viacerých vedných disciplín ( sociálna psychológia, sociálna práca, sociálna pedagogika, sociológia, kriminológia a právne vedy )

Poznáme rôzne prístupy k vysvetľovaniu sociálno-patologických javov.

-prístupy

A, biologický ( napr. dedičnosť )
B, psychoanalytické
C, sociologické ( teória socializácie )

LAMNEK uvádza, že pojem sociálna patológia sa často používa vo význame patologizácie sociálnych javov, v rozpore z ich charakterom, analogicky ako v prípade niektorých prejavov deviantného správania. O patologizácii hovoríme, keď istému deviantnému správaniu alebo niektorým znakom takéhoto správania budeme pripisovať charakter chorobnej poruchy. Sprievodným negatívnym javom patologizácie odňatie kompetencie sociálnej pedagogike a sociálnej práci, príp. i sociológie, v prospech medicíny najčastejšie psychiatrie alebo patopsychológie.

-S termínom sociálna patológia v osobitnom význame sa stretávame od čias Ericha Fromma ( Frankfurská škola ). Podľa tejto teórie sociálna patológia prestavuje problém nielen duševného jednotlivca uprostred spoločnosti, ktorej sa nevie prispôsobiť, ale aj patologický stav celej spoločnosti.

-Talcot Parsons interpretuje sociálnu patológiu: ( je zdrojom je moderna a modernizácia ) ako nerovnovážne stavy s dočasným charakterom, ktoré sú vlastne banálnymi momentami regulačnej poruchy subsystémov a v podstate sú schopné samé obnovovať svoj rovnovážny stav bez sociálnej patológie.

-Dnes všeobecne chápeme pod sociálnou patológiou ako vednou disciplínou odvetvovú sociologickú disciplínu, ktorá skúma negatívne javy vyskytujúce sa v spoločnosti a v prevažnej miere je predmetom sociálnej práce.

-Podľa Dobrotku osobitosťou pojmu sociálna patológia je paradox, že obsahuje nepatologické prejavy a formy spoločensky nežiaduceho správania, ktoré sa patologizáciou a medecinalizáciou a tým i preventívnej viktimológie-ochrany potenciálnych obetí.
-V súvislosti s problematikou sociálnej patológie pokladáme nevyhnuté zmieniť sa ešte o istej analógii s pojmom sociálny problém. Podľa Spectora a Kitsuseho je sociálna patológia iba druhým názvom pre sociálny problém, deviáciu a konflikt hodnôt.

Zdroje:
Ondrejkovič Peter et. al. Sociálna patológia , Bratislava 2001, vyd. VEDA SAV ISBN 80-224-0685 s.310 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk