Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogická a sociálna terminológia

Téma: Pedagogická a sociálna terminológia

Metóda: / methodus / cesta za niečím, vedecká cesta, postup, ktorým sa získavajú, analyzujú, spracúvajú, klasifikujú, hodnotia a interpretujú vedecké poznatky.

Vo všeobecnej rovine je to spôsob ktorým dosiahneme cieľ na základe zámernej a organizovanej činnosti. Metódy sú nástrojom poznávania, cez ktoré prenikáme k podstate javov, a procesov a odhaľujeme zákonitosti vývoja. /1/ s. 243
Methodos – cesta k niečomu. Systematická postupnosť činností smerujúca k dosiahnutie cieľa. /2/ s. 92

Princíp / zásada / – požiadavka, norma, pravidlo
– stručne vyjadrené normy, pre výchovnú a vzdelávaciu činnosť
– vyjadrujú sa ako požiadavky
– je základné pravidlo o tom, ako má učiteľ vyučovať, aby čo najkvalitnejšie a najrýchlejšie dosiahol vyučovacie ciele vzhľadom na telesný a duševný vývin žiakov a psychologické osobitosti poznávania
– najvšeobecnejšie, najzákladnejšie požiadavky, ktoré sú v súlade s cieľmi výchovno - vzdelávacieho procesu a jeho základnými zákonitosťami a určujú jeho charakter.
/ primeranosť, názornosť, systematickosť,/ /3/ s. 95

Vzdelávanie – proces, v ktorom si žiak osvojuje poznatky a činnosti, vytvára vedomosti a zručnosti, rozvíja telesné a duševné schopnosti a záujmy.

Vzdelanie – súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania.
– rozumieme súhrn poznatkov z jednotlivých odborov vedy a spoločenskej praxe s nimi spojené intelektuálne a praktické schopnosti, jednotlivec si ich osvojuje najmä pri vyučovaní na škole rozličnými formami samo vzdelávania a živelne v praktickej činnosti. /3/ s. 31-32

Výchova – zámerné, cieľavedomé, systematické pôsobenie na osobnosť človeka, kde mu vštepujeme potrebné vlastnosti, rozvíjame telesné a psychické stránky, čím ho pripravujeme na plnenie úloh v živote, v rodinnom a spoločenskom živote.
– odovzdávame určitú sústavu vedomostí, s ktorými sú spojené intelektuálne a manuálne zručnosti, snažíme sa usmerňovať morálny, estetický a etický rozvoj. /8/ s. 5

Pedagogika / z gréckeho paidagógiké / umenie výchovy, umenie viesť dieťa, vychovávať. Súhrn vied o výchove a vzdelávaní človeka.
Pedagogické vedy zahŕňajú nielen teóriu, ale aj aplikáciu poznatkov do praxe. /1/ 320-321

Vzdelávací poukaz – podľa zákona č. 597/2003 Z. z. reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej, alebo strednej školy. Je prostriedkom na poskytovanie štátneho finančného príspevku na záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné a stredné školy a školské zariadenia / poskytovateľ / /4/ s. 7

Záujmové vzdelávanie – rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov základných a stredných škôl v rozsahu najmenej 80 hod. v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi. /4/ s. 7

Školské výchovné zariadenia – Utvárajú podmienky na hrovú, záujmovú a oddychovú činnosť detí. Pomáhajú pri ich príprave na vyučovanie a podieľajú sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti.
Výchovno-vzdelávacie zariadenia podľa zákona č. 279/1993 o školských zariadeniach § 4. odst.2 sú :

1. predškolské zariadenia,
2. školský klub detí,
3. školské stredisko záujmovej činnosti,
4. centrum voľného času,
5. domov mládeže
6. škola v prírode. /7/
Pedagogika voľného času – zaoberá sa činnosťou školských zariadení, ktoré zabezpečujú edukáciu vo voľnom čase. Zaoberá sa teóriou a výskumom toho, ako súčasná mládež trávi voľný čas, / inštitúcie, školský klub, ZUŠ, jazykové školy, strediská pre voľný čas detí a mládeže. / 8/ s. 4

Sociálny – pojem má niekoľko významov :
1, vyjadruje životné podmienky, týka sa životných istôt, označuje pomoc, spolucítenie, vyjadruje ľudskosť, hodnoty, spolucítenie
/9/ s. 10

Sociálna práca – je vedný odbor, ktorý špeciálnymi pracovnými metódami zabezpečuje sociálnu starostlivosť o človeka na profesionálnom základe.
– je nástrojom komplexnej sociálnej starostlivosti o človeka. /6/ s.59
– je profesionálna aktivita zameraná na pomáhanie jednotlivcom, skupinám či komunitám zlepšiť alebo obnoviť ich schopnosť sociálneho fungovania a na tvorbu spoločenských podmienok priaznivých pre tento cieľ.
– je vo svete v súčasnosti vnímaná ako multidisciplinárna až transdiciplinárna vedná oblasť, ktorá disponuje špeciálnymi metódami práce a teoreticky je zameraná na oblasť sociálnej starostlivosti o jednotlivca, skupinu, komunitu či spoločnosť, ako aj na prípravu odborníkov do tejto oblasti. /5/ s. 7-9

Zdroje:
BAKOŠOVÁ, Zlatica. et. al. : 2005. Sociálna pedagogika pre pedagogické a sociálne akadémie. 1 vydanie Bratislava : SPN Mladé letá, 2005. 168 s. ISBN 80-10-00485-5 -
Zákon č. 279/1993 NRSR o školských zariadeniach 8. INTERNET www.skripta.milionovybanner.cz/stahuj/zaped.pdf Základy pedagogiky, Vznik a vývoj pedagogiky s.13 -
STRIEŽENEC, Štefan : 2001. Úvod do sociálnej práce. II. vyd. Trnava : TRIPSOFT 2001. 197 s. ISBN 80-968294-6-7 -
LEVICKÁ, Jana : 2005. Základy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2005. 170 s. ISBN 80-968952-8-1 -
TÓTH, František. Et. al. : 2004. Vzdelávacie poukazy. Bratislava : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2004. 33 s. -
PETLÁK, Erich. 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 1997. 270 s. ISBN 80-88778-49-2 -
TUREK, Ivan : 1997 Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 1. vydanie Bratislava : Metodické centrum, 1997 316 s. ISBN 80-88796-49-0 -
HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9 -

Linky:
Základy pedagogiky, Vznik a vývoj pedagogiky - www.skripta.milionovybanner.cz/stahuj/zaped.pdf

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk