Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kompetencie sociálneho pedagóga

Téma: Kompetencie sociálneho pedagóga

Kompetencia - rozsah pôsobnosti, právomoc, súhrn práv a povinností, ktoré sú zverené právnou normou určitému orgánu, organizácii alebo jednotlivcovi.

- schopnosť, predpoklady jednotlivca, alebo inštitúcie zvládnuť činnosť, situáciu, alebo posudzovať javy s vedomím širších súvislostí, alebo z odborného hľadiska. /1/ s. 204

Kompetencie sociálneho pedagóga

1. výchovno-vzdelávacia : /sebavýchova, sebavzdelávanie /

2. kompetencia poradenstva,

3. prevencie,

4. manažmentu,

5. prevýchovy. /2/ s. 191

A, výchovno-vzdelávacia kompetencia :

– riešiteľ výskumných projektov, tvorca pedagogickej terminológie. Sociálny pedagóg v praxi plánuje, organizuje a metodicky usmerňuje činnosť zariadení.

– rieši úlohy v súlade so sociálnou politikou štátu v oblasti školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra, spravodlivosti a zdravotníctva.

– oblasť výchovy detí a mládeže popri rodine a škole je vychovávateľ a pomocník pri rozvíjaní : prosociálnosti, ľudskosti, spolucítenia, solidarity, úcty, všímavosti, a iných osobnostných vlastností.

– oblasť sebavýchovy v procese sebavýchovy vedie osobnosť k uvedomeniu si seba, k trpezlivosti, a vytrvalosti.

Sám je príklad, ako zvládnuť nedostatky, vonkajšie a vnútorné podnety, ktoré tvoria prekážku sebavýchovy.

– oblasť sebavzdelávania cítiť vnútornú potrebu po vzdelávaní sa interdisciplinárne a špecificky, nadobúdanie nových poznatkov je najvyššia priorita, ktorú sociálny pedagóg môže dosiahnuť.

Sociálny pedagóg motivuje seba, riadi a kontroluje sa pri stanovení vlastných seba vzdelávacích cieľov.

B, Kompetencia prevýchovy : Sociálny pedagóg je vybavený vychovávateľskou kompetenciou, ľahko diagnostikuje odklon od normy. Napr. sociálna, mravná a emocionálna narušenosť, delikventné správanie, kriminálne činy, drogová závislosť.

Prevýchova je náročný proces. Komárik, 1999, s. 130 v súvislosti s deťmi a mládežou sociálne a emocionálne narušenou uvádza :

prevýchova pomocou sociálnej opory, prostredníctvo rekonštrukcie osobnosti, prostredníctvom preúčania.

C, Kompetencia poradenstva : Poradenstvo je odborná činnosť, pri ktorej sa pomáha ľuďom v dôležitej oblasti života.

Podľa Drapelu a Hrabala 1995, s.7 hlavným cieľom je umožniť klientom, aby dospeli k lepšiemu sebapoznaniu, aby si uvedomili svoje prednosti a slabiny, aby si ujasnili svoje životné ciele, aby spoznali, v čom je ich problém a ako ho možno realisticky vyriešiť.

– úlohy sociálno – pedagogického poradenstva podľa Matulčíkovej uvádza vlastnú klasifikáciu sociálneho pedagóga vo vzťahu k deťom, učiteľom a rodičom v podmienkach školského prostredia :

a, sociálny pedagóg plní poradenskú kompetenciu vo vzťahu k deťom v škole :

– pomoc deťom začleniť sa do kolektívu

– v sociálnom správaní sa detí, najmä pri emocionálnej, mravnej a sociálnej poruche

– v situácii, keď je narušené rodinné prostredie a rodinná výchova detí, príp. sa vyskytuje syndróm CAN

– v situácii zdravotného oslabenia stavu detí dbá o ich psychohygienu v zmysle zabezpečenia zdravého životného štýlu.

– v situácii násilia v škole chráni práva detí a mládeže pracuje s týmom odborníkov na zlepšenie sociálneho správania sa aktérov šikanovania,

v situácii záškoláctva, závislosti od tabaku, drog, alkoholu.

b, sociálny pedagóg vo vzťahu k učiteľom v škole :

– pomáha riešiť pedagogické situácie začínajúcim učiteľom/

– citlivo reaguje na potreby učiteľa v oblasti relaxácie, psychohygieny, predchádza vyhoreniu

– podnecovateľ v ďalšom vzdelávaní učiteľov, upozorňuje na knižné novinky, organizuje kurzy

c, sociálny pedagóg vo vzťahu k rodičom detí v škole : realizuje poradenskú kompetenciu

– v situácii, kde je narušené rodinné prostredie, disharmónia vzťahov a nevhodná rodičovská výchova citlivo ponúka pomoc

– poskytuje rodičom rady o výchovnom procese spojené s vývinom ich dieťaťa

– poskytuje rady a individuálne konzultácie, resp. iné druhy aktivity o sociálno-patologických javov a možné riziká pre ich deti

D, Preventívna kompetencia : Prevenciu chápeme podľa Š Matulu 2000, ktorý ju člení na :

1, univerzálnu / primárnu, ktorá je zameraná na celú populáciu,

2, sekundárnu / selektívnu / zameranú na rizikové skupiny detí,

3, terciálnu, ktorá sa orientuje na jednotlivcov s konkrétnym prejavom závislosti. –

E, Manažérska kompetencia:

– spolupráca s inými odborníkmi v interdisciplinárnom prístupe riešenia problémov si vyžaduje manažovať prácu a zabezpečovať účinnú pomoc tomu, kto ju potrebuje, a to v rôznych inštitúciách.

Nové možnosti na činnosť sociálneho pedagóga sa črtajú v samospráve miest a obcí.

Tých , ktorí potrebujú pomoc je v každom územnom celku dosť :

- nezamestnaní, bezdomovci, sociálne odkázané deti a ich rodiny, mravne a sociálne narušená mládež, deti ulice, zdravotne ohrozené deti a mládež, starí ľudia. /3/ s. 25-29


Zdroje:
2. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6 -
1. HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9 -
. Sociálny pedagóg Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava 24.9.2004. Univerzita Komenského Bratislava 2006, ISBN 80-223-2205-9 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk