referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Funkcie voľného času, ciele a úlohy výchovy mimo vyučovania
Dátum pridania: 13.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 075
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Téma : Funkcie voľného času, ciele a úlohy výchovy mimo vyučovania

„ Úlohou výchovy mimo vyučovania je teoreticky rozpracúvať otázky výchovy mimo vyučovania, aby účinne napomáhala k šestrannému rozvoju schopností a vlôh žiakov, ich spoločenskej aktivite, záujem o prácu, vedu, techniku, prírodu, umenie a šport.

Cieľom výchovy mimo vyučovania je uspokojovať a rozvíjať technické, prírodovedecké, estetické, športové a turisticko-branné záujmy mládeže. Prebúdzať v deťoch objaviteľské túžby a viesť ich k samo vzdelávaniu. Pestovať v deťoch schopnosť komplexne uplatňovať vedomosti a skúsenosti v praktických životných situáciách. „
(Špánik., 1990, s.7)

„ Pri konkretizácii cieľov vystupujú aktuálne ciele, úlohy voľného času, výchovy v čase mimo vyučovania :

- Vytvárať vhodné podmienky na relaxáciu, regeneráciu fyzických a psychických síl  (oddych cez primeranú činnosť, psychické a fyzické zdravie)

- Viesť k formovaniu zodpovedného vzťahu k voľnému času ako k osobnej a spoločenskej hodnote (rozvoj pozitívnej orientácie) „

- „ Vytvárať vhodné podmienky a poskytovať zaujímavé príležitosti, ponuky na zmysluplné využívanie voľného času (vhodná spoločnosť, prostredie, na pozitívny rozvoj vlastnej osobnosti) „

- „ Umožňovať uspokojenie a rozvoj individuálnych potrieb, záujmov, sklonov, schopností, nadania, talentu, mravných vlastností charakteru „

- „ Podporovať rozvoj primeraných sociálnych kontaktov, vzťahov, osvojiť si normy spoločenského správania, dobrého ľudského spolunažívania, viesť k sociálnej zodpovednosti, aktivite, angažovanosti. „

- „ Vytvárať vhodné podmienky pre pozitívne zážitky, pre zážitky z úspechu v záujmovej činnosti, záujmová činnosť pre všetky skupiny nadaní, talentovaní, slabší žiaci, handicapovaná mládež, nadobúdať skúsenosti z vlastnej činnosti, seba–realizácia v tvorbe “

- „ Prispievať k prehlbovaniu vedomostí a zručností získaných na vyučovaní v škole, štúdia a následne ich vedieť uplatniť v praktickom živote “

- „ Pomáhať slabším žiakom a menej úspešným ako zvládnuť požiadavky školy

- „ Pomáhať kompenzovať nedostatky sociálne prostredia vo vývine detí „

- „ Neúplné, sociálne narušené rodiny, menej podnetné a materiálne chudobné rodinné prostredie takýmto spôsobom napomáhať pozitívnemu priebehu ich socializácie a zdravému vývinu osobnosti „

- „ Predchádzať negatívnym javom v spoločnosti (hrubosť, násilie, trestná činnosť, kriminalita, protispoločenská činnosť, závislosti)

Chrániť na druhej strane deti a mládež pred týmito negatívnymi javmi cez primerané podmienky na tvorivú aktivitu, uplatnenie nápadov, sebarealizácia v rôznorodej záujmovej činnosti. Vytvárať príležitosti pre zdravý vývin osobnosti a takto zabezpečiť ozdravenie spoločnosti. “ (Kratochvílová., 2007, s. 115)

V uvedenej kapitole uvádzame pestré úlohy a ciele voľného času, a tiež výchovy mimo vyučovania.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: ŠPÁNIK, Miroslav : 1990. PEDAGOGIKA Výchova mimo vyučovania. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 77 s. ISBN 80-223-0217-1, KRATOCHVÍLOVÁ, Emília et.al : 2007. Úvod do pedagogika. Trnava : PDF TU, 167 s. ISBN 978-80-8082-145-6 , Opaschovski, H. w.: Einfiihrung in die Freizeitwissenschaft. Opladen : Leske + Budrich, 1994. In. KRATOCHVÍLOVÁ, Emília : 2004 Pedagogika voľného času Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. prvé vydanie Bratislava : Polygrafické stredisko UK Bratislava, 308 s. ISBN 80-223-1930-9, KRATOCHVILOVÁ, Emília : Výchova v čase mimo vyučovania – neformálna výchova a vzdelávanie In : Vychovávateľ, roč. 51, november 2004, č.3, s. 2-5, KRATOCHVÍLOVÁ, Emília : 2004. Pedagogika voľného času Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. prvé vydanie Bratislava : Polygrafické stredisko UK Bratislava, 308 s. ISBN 80-223-1930-9
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.