Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obsah výchovy vo voľnom čase

Téma : Obsah výchovy vo voľnom čase

Obsah výchovy vo voľnom čase tvorí nasledovné činnosti :

„Odpočinkové činnosti :
- psychicky a fyzicky nenáročne, slúžia k odstráneniu únavy.
Do režimu dňa sa zaraďujú najčastejšie po obede, alebo podľa potreby. Majú nasledovný charakter (pokojný pohyb, prechádzky). Vhodné sú tiež drobné individuálne záujmové aktivity (čítanie, zberateľstvo, ručné práce) „

„Rekreačná činnosti :
- odreagovanie a odstránenie únavy z vyučovania, obsah tvoria náročnejšie aktivity telovýchovné, športové, turistické zameranie.“

„Sebe–obslužné činnosti :
- sú zamerané na vedenie detí k samostatnosti o starostlivosť o svoju osobu a majetok. Podstata spočíva v pestovaní návykov, ako osobná hygiena, vkusné obliekanie, starostlivosť o poriadok a čistotu, spoločenské správanie. „

„Záujmové činnosti :
- tvoria najdôležitejšiu súčasť obsahu výchovy mimo vyučovania. Uspokojovanie, rozvíjanie a kultivácia záujmov, uspokojovanie potrieb a rozvoj špecifických schopností. Základné oblasti zahŕňajú nasledovne záujmové činnosti : spoločensko-vedné, prírodovedné, pracovno-technické, telovýchovné, športové esteticko-výchovné. „

„Verejnoprospešné činnosti :
- spočívajú k vedeniu detí k dobrovoľnej práci, pre iných ľudí.
Tieto aktivity sa výrazne podieľajú na formovaní kladných charakterových vlastnostiach, a podpore žiaducich sociálnych vzťahov.“ ( Pávková., et.al. 1999, s. 52 )

„Príprava na vyučovanie tvorí okruh činností, ktoré súvisia s plnením školských povinností. Vypracovanie písomných a iných zadaných úloh, patria do tejto oblasti, rozširovanie a prehlbovanie poznatkov z vyučovania, ich konkretizácia a praktické využitie.“
( Pávková., et. al. 1999, s. 52-53 )

„Plní úlohy vzdelávacie a výchovné. Medzi vzdelávacie úlohy patrí : vypracovanie písomných a ústnych zadaní príkladov, prehlbovanie poznatkov, získaných v škole a ich overovanie v konkrétnej činnosti ako je vychádzka, exkurzia, výlet, pozorovanie prírody.

Upevňovanie vedomostí a znalostí zábavnou formou. (súťaže, kvízy)

Medzi výchovné úlohy zaraďujeme : oblasť sebavzdelávania (ako pracovať s encyklopédiou, odbornou literatúrou, počítačom).
Pri príprave na vyučovanie môžeme využívať spontánne a organizované záujmové činnosti ako didaktické hry, verejnoprospešnú prácu, hry, zábavu, čítanie.

Aby sa príprava na vyučovanie stala pre deti zaujímavou, musí sa odlišovať od vyučovania.“ ( Pávková., et. al. 1999, s. 104-105 )

Deti a mládež v čase mimo vyučovania, majú pestrú možnosť vo výbere obsahu výchovy vo voľnom čase, ktorú tvoria už spomenuté činnosti. Dôležité je zosúladiť výchovné a vzdelávacie činnosti, zaujať, pritiahnuť žiakov zaujímavou a príťažlivou a odlišnou formou výchovy vo voľnom čase oproti vyučovania v škole.

Zdroje:
PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 1999. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. vyd. 1. Praha : PORTÁL Praha : s. 232 ISBN 80-7178-295-5 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk