Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogické a psychologické osobitosti stredného školského veku

Téma: Pedagogické a psychologické osobitosti stredného školského veku

V strednom školskom veku začína obdobie dospievania jednotlivcov. Toto obdobie je špecifické pre každého jednotlivca.

„Dieťa stredného školského veku je realista. Spôsob uvažovania jednoznačne potvrdzuje väzbu na skutočnosť. Je to obdobie, kedy má dieťa tendenciu mať vo všetkom jasno, najlepšie na základe jednoznačných a konkrétnych dôkazov. Dieťa stredného školského veku je optimista, má sklon interpretovať všetko dianie skôr pozitívnym spôsobom. " (Vagnerová., 2000, s. 188)

V odbornej literatúre je stredný školský vek uvádzaný rôzne z dôvodu individuality jednotlivcov, ktorý vstupuje do obdobia dospievania (jeden skôr, druhý neskôr)

„Obdobie dospievania charakterizuje biologické pretváranie, ktoré má odraz telesnej psycho–sociálnej oblasti, predovšetkým zmenou vzťahu k okoliu, a vývin spoločenského vedomia.“

– „Individuálny ráz tohto obdobia spočíva vo výraznom rozdiely medzi chlapcom a dievčaťom, ale aj v rozdiely medzi príslušníkmi toho istého pohlavia a istého veku. – Disproporcie a disharmónia prejavuje sa vo všetkých oblastiach (duševná, telesná, sociálna) je typický znak puberty. Nevyrovnané výkony sa objavujú v telesnej a duševnej činnosti. Usilovnosť sa strieda s lenivosťou.

– orientácia na dospelosť ide o nové chápanie seba. (už nie je dieťa) Toto nové seba chápanie sa prejavuje vo všetkých vývinových aspektoch (telesný, intelektuálny, estetický, sociálny)" (Drlíková., Ďurič., et.al 1992, s.139)

–„ problém voľby povolania riešenie tohto naliehavého problému, vzhľadom na vek, skúsenosť pre dospievajúceho žiaka je ťažko riešiteľné. Správne riešenie je podmienené množstvom objektívnych (spoločenská požiadavka) a subjektívnych faktorov (schopnosti). Druhá časť problémov vyplýva z charakteristiky tohto obdobia (nevyváženosť a nepripravenosť na zvýšenú požiadavku)

Dospievanie je citlivé obdobie na pôsobenie negatívnych javov. 
„V priebehu dospievania väčšina autorov rozlišuje 2 etapy, ktoré majú svoje osobitosti vo fyzickom a psychickom vývine:

– pred puberta časové ohraničenie u chlapcov od 11 do 13 rokov, u dievčat od 10-12 rokov.
– obdobie puberty u chlapcov od 14 do 17/18 rokov, u dievčat od 13 do 16/17 rokov.“ ( Taxová 1987, )

„Puberta 11/12–14/16 rok je obdobie pre ktoré sa používa pojem stredný školský vek, dospievanie.
V telesnej a psychickej oblasti u pubescenta nastávajú významné zmeny. Mení sa celková stavba tela, rýchly rast končatín spôsobuje zmenu proporcií. Pre tento vek je typický telesný a duševný nepokoj, plný protirečení.

Pubescent začína uvažovať o zmysle života, o svojom budúcom povolaní. Odpútava sa od sveta dospelých a vyhľadáva viac spoločnosť vrstovníkov. „
„V tomto období sa vyskytujú viaceré výchovné problémy, jedinec prestáva jednoznačne uznávať autoritu dospelých, voči ktorým je kritický. Objavujú sa také nepriaznivé vlastnosti vzdorovitosť, neposlušnosť.“
( Flešková., Kačáni., Kačániová., et.al 1999, s. 106-107 )
„V predpuberte sa záujmy začínajú rozrastať, špecializovať a diferencovať. To podmieňuje a a utvára sa záujem o budúce povolanie.
Tu je zvýraznený interpohlavné a individuálne rozdiely v záujmoch. „

„Chlapci uprednostňujú čitateľské záujmy v tomto období stúpa záujem o realistické technické príbehy, kde hrdina uskutočňuje imponujúce činy. V obľube je hrdina silný, šikovný, ktorý má zmysel pre spravodlivosť, vyhľadávané sú sci-fi príbehy. „

„Zintenzívňujú sa zberateľské záujmy a zbierky predpubescentov sa rozrastajú. Záujem s spoločné pohybové hry z predchádzajúceho obdobia sa postupne nahrádza záľubou v kolektívnom športe. Rozvíjajú sa záujmy o konštruovanie praktických vecí a modelárstvo.

Dievčatá záujmy sa uberajú na čítanie, ručné práce a hudbu. Z čitateľských záujmov prevládajú robinsonky, poviedky, a romány o deťoch a ľudskom osude. V tomto období sa u dievčat zintenzívňuje záujem o umenie. Zo športových záujmov je v popredí najmä džezgymnastika. „
( Drlíková., Ďurič., et. al. 1992, s. 142 )

„Psychické premeny v období dospievania ovplyvňuje aj formovanie ich záujmov, ktoré sa obohacujú, pretvárajú a stávajú sa kvalitatívne dokonalejšími. I keď ešte nie sú trvalé, môžeme u niektorých žiakov pozorovať zvýšený záujem o niektoré vyučovacie hodiny, obľúbené predmety, ktoré si však vyžadujú špeciálne schopnosti.
Záujmy pubescentov postupne vplývajú na voľbu budúceho povolania. „( Flešková., Kačáni., Kačányiová., et.al. 1999, s. 123 )

Zdroje:
VAGNEROVÁ, Marie 2000 : Vývojová psychologie : dětsví, dospělosť, stáří. Praha : Portál, 1. vydanie, s.521 ISBN 80-7178-308-0 -
DRLÍKOVÁ, Eva Ďurič Ladislav et. al. : 1992. Učiteľská psychológia. Bratislava : SPN Bratislava, s. 374 ISBN 80-08-00433-9 -
TAXOVÁ, J. : 1987. Pedagogicko-psychologické zvláštnosti dospívaní. Praha In. DRLÍKOVÁ, Eva Ďurič Ladislav et. al. : 1992. Učiteľská psychológia. Bratislava : SPN Bratislava, s. 374 ISBN 80-08-00433-9 -
FLEŠKOVÁ, Marta, KAČÁNI, Vladislav, KAČÁNYIOVÁ, Jarmila et.al. : 1999. Základy učiteľskej psychológie. 1. vydanie Bratislava : MEDIA TRADE SPN Bratislava : s. 214 ISBN 80-08-02830-0 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk