referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Kontrolno - hospitačná činnosť na škole
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 583
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Informácie získava riaditeľ rozličnými cestami:

1. z vlastného pracoviska pozorovaním, rozhovorom, s učiteľmi a žiakmi, písomnými i ústnymi správami a kontrolnou činnosťou, ktorá je základným zdrojom informácií, a to:

a) hospitáciami
b) previerkami vedomostí žiakov / ústne a písomné /
c) kontrolu
– triednych výkazov
– triednych kníh
– klasifikačných hárkov
– písomných prác a zošitov žiakov
– práce predmetových komisií a metodických združení

2. z písomných a ústnych prameňov mimo vlastného pracoviska štúdiom:
– učebných osnov, učebníc, ako aj odbornej a metodickej literatúry a časopisov pre jednotlivé predmety
- Výnosov a smerníc MŠK / Vestník / a pokynov riadiacich orgánov školskej správy

Základné metódy hospitácie:
– pozorovanie
– rozhovor
– rozbor školskej dokumentácie
– rozbor výsledkov učebnej práce žiakov

Podmienky úspešnosti hospitácie: je hlboká znalosť obsahu, dôkladné premyslenie cieľov, prostriedkov a celého priebehu hospitácie v jej troch základných fázach: 
- prípravnej / stanovenie cieľa časového rozvrhu, metód t.j. projekt hospitácie. /
- realizačnej / samotný priebeh hospitácie /
- záverečnej / zhrnutie opatrenia pre ďalšiu prácu podľa cieľa /

1. Základné etapy hospitačnej činnosti:

1. príprava zostavenia projektu
a) stanoviť ciele a úlohy hospitácie
b) štúdium odborných požiadaviek na vyučovanie daného predmetu – učebné osnovy, vyhlášky, smernice, metodické pokyny a príručky.
c) pripraviť konkrétnu metodiku hospitačnej činnosti:
– výber vzorky
– pripraviť potrebné pomôcky k metodike pozorovania / hospitačný záznam, pozorovací hárok /
– osnovu pohospitačného pohovoru
stanoviť metodiku spracovania získaných údajov.
d) informovať, požiadať príslušného pedagóga o možnosť hospitovať a stanoviť ciele.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: KVASIL, Bohumil. et al. : 1985. Malá Československá encyklopedie. 2.svazek Praha : ACADEMIA Československá akademie věd, 1985. 969 s., HOTÁR, Vladimír. et al.: 1984 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. zväzok Bratislava : VEDA SAV, 1984. 742 s. , MILEC, Ivan. : Prednáška predmet : Seminár k pedagogickej praxi , SUMAROVÁ, Elena : 1969. Na pomoc riaditeľom škôl. Bratislava : SPN,1969. 228 s , Kontrolno-Hospitačná činnosť na škole , Časopis ŠKOLA 2/2004 , Zákon č. 596/2003 o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení, Zoznam kompetencií, ktoré už v súčasnosti zabezpečuje miestna samospráva a Zoznam kompetencií, ktoré navrhujú decentralizovať ústredné orgány štátnej správy na územnú samosprávu.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.