referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Kontrolno - hospitačná činnosť na škole
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 583
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
2. Realizácia hospitačnej činnosti:

– prísť v stanovenom čase na hospitáciu / odporúča sa s učiteľom /
– nerušiť proces
– použitie záznamovej techniky len so súhlasom vyučujúceho

Plnenie výchovno - vzdelávacích cieľov: sledovať a hodnotiť adaptabilitu žiakov na preberané učivo, sledovať adaptabilitu žiakov na metódy a formy práce učiteľa, sledovať vzťah učiteľ- žiak.

Hospitácia by mala byť zameraná aj na žiaka. Na začiatku záznamu treba uviesť dátum, triedu, učebný predmet, meno vyučujúceho, cieľ vyučovacej hodiny a cieľ hospitácie.

Hospitačný záznam a hárok: bezpodmienečne sa vyžaduje, aby pozorované fakty a poznámky zodpovedali skutočnosti, aby boli formulované stručne, ale výstižne a presne, aby pri opätovnej hospitácii umožnili vracať sa spätne k predchádzajúcim zisteniam, lebo moment spätnej väzby je najvýraznejšou črtou pedagogického riadenia, a veľmi dôležitý pri skvalitňovaní školskej práce.
Ďalšou požiadavkou je, aby každý záznam obsahoval konkrétne závery a opatrenia pre prácu vyučujúceho pri zovšeobecnení aj pre celý učiteľský kolektív.

Predovšetkým sledujeme, ako sa darí učiteľovi realizovať ciele a úlohy, ktoré si vytýčil, pričom pozorne analyzujeme obsah preberaného učiva, a to so zreteľom na poslanie predmetu, hodnotíme aj prínos preberanej témy pre rozumový a mravný vývin žiaka, starostlivo sledujeme správny výber zásad, metód, foriem a prostriedkov vyučovania. Ide predovšetkým o metódy sprístupňovania nových poznatkov, o metódy upevňovania vedomostí žiakov a o metódy ich preverovania.

Pri preberaní nového učiva osobitne sledujeme vedeckosť výkladu, výchovné využívanie učebnej látky, funkčné prežívanie názorových pomôcok a nakoniec, či sa náležitá pozornosť venuje precvičovaniu, upevňovaniu a zhrnutiu učiva.
Cez celú vyučovaciu hodinu sledujeme aj správanie učiteľa, jeho vystupovanie, úroveň vyjadrovania, celkovú kultúru prejavu, pripravenosť na vyučovanie po každej stránke, jeho vplyv na formovanie vedeckého svetonázoru a utváranie povahových vlastností žiakov, vzťah k žiakom. Vymenovali sme tu niekoľko faktorov, ktoré samozrejme, upresňujeme podľa cieľa hospitácie.

Správne je robiť si súčasne poznámky pre vlastnú prácu, pre prácu vedenia školy, na čo bude treba upozorniť predmetové komisie, čo bude treba zdôrazniť pri rozbore hospitácií na pedagogickej rade, prípadne na čo zamerať najbližšie hospitácie.
Po vyučovacej hodine si hospitujúci znovu pozorne preštuduje svoje pozorovania zachytené v zázname, premyslí si a napíše konkrétne závery a opatrenia. Treba poznamenať, že je výhodné, ak vedenie školy má pre každého vyučujúceho osobitný zošit, do ktorého svoje postrehy z hospitácií zapisuje riaditeľ školy i zástupca riaditeľa.

Každý riaditeľ i zástupca, by si mali uvedomiť, že hospitačný záznam nie je len úradný dokument, ale je súčasne obrazom ich práce. Po hospitácii nasleduje konkrétny rozbor vyučovacej hodiny s príslušným učiteľom. / najťažšia a najzodpovednejšia časť hospitačnej činnosti /

3. Pohospitačný rozhovor:

Poznámky k technike rozhovoru:
– miesto rozhovoru voliť tak, aby nebol rušený
– vytvoriť dobrú atmosféru vzájomnej dôvery – odstrániť napätie
– v úvode vysvetliť ciele, predmet rozhovoru, uviesť hlavnú tematiku
– spôsob kladenia otázok je zameraný na podporu rozhovoru, pochvala na začiatku, námietky až na koniec.
– Na začiatku pohovoru treba vyzvať vyučujúceho, aby sa najskôr sám pokúsil zhodnotiť svoju prácu – či sa podarilo dosiahnuť vytýčený cieľ a spôsob jeho dosiahnutia.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: KVASIL, Bohumil. et al. : 1985. Malá Československá encyklopedie. 2.svazek Praha : ACADEMIA Československá akademie věd, 1985. 969 s., HOTÁR, Vladimír. et al.: 1984 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. zväzok Bratislava : VEDA SAV, 1984. 742 s. , MILEC, Ivan. : Prednáška predmet : Seminár k pedagogickej praxi , SUMAROVÁ, Elena : 1969. Na pomoc riaditeľom škôl. Bratislava : SPN,1969. 228 s , Kontrolno-Hospitačná činnosť na škole , Časopis ŠKOLA 2/2004 , Zákon č. 596/2003 o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení, Zoznam kompetencií, ktoré už v súčasnosti zabezpečuje miestna samospráva a Zoznam kompetencií, ktoré navrhujú decentralizovať ústredné orgány štátnej správy na územnú samosprávu.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.