referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Kontrolno - hospitačná činnosť na škole
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 583
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Analyzuje nielen činnosť žiakov, ale uskutočňuje aj seba hodnotenie vlastnej výchovno-vzdelávacej činnosti.
– Potom pristupuje riaditeľ k vlastnému hodnoteniu - začne kladmi, príp. bude konštatovať zlepšenie práce v porovnaní s predchádzajúcimi hospitáciami.
– Pri hodnotení je správne prebrať všetky klady a nedostatky tak, ako sa objavili v priebehu vyučovacej hodiny – ako ich hospitujúci zachytil vo svojom zázname.

Pohospitačný pohovor: je neoddeliteľnou súčasťou ukončenia kontrolnej činnosti vedenia školy. Mal by sa uskutočniť v priateľskej, ale pracovnej atmosfére.
Na základe získaných skúseností, vhodnejšie je ho uskutočniť najneskôr do 3 dní odo dňa vykonanie hospitácie, nikdy nie neskôr. Uvedený čas by mali hospitujúci a hospitovaný využiť na triedenie myšlienok, získaných poznatkov. Bude plniť nielen funkciu kontrolnú ale aj vzdelávaciu. Zákonite tiež dochádza k vzájomnej výmene skúseností.
Pohospitačný rozhovor umožňuje dokončiť zber požadovaných informácií

4. Vyhodnotenie, analýza údajov a poznatkov:

Hospitant vecne a štatisticky spracuje základné údaje, ktoré budú slúžiť ako podklad na stanovenie záverečnej správy. Výsledky hospitačnej činnosti majú slúžiť i ako spätná väzba.

Zhrnutie:

Riaditeľ kontroluje:
– pedagogickú a odbornú úroveň práce školy v zhode s pracovným a organizačným poriadkom.
– riadi výchovnú a vzdelávaciu činnosť učiteľov na škole.
– zodpovedá aj za výsledky výchovnej práce vychovávateľov.

Zástupca riaditeľa školy:
– zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy, na hospitáciách, pohovoroch a iných formách kontroly.
– riadi a kontroluje činnosť správnych zamestnancov
– zabezpečuje a kontroluje zachovávanie predpisov o bezpečnosti práce.

Riaditelia škôl spolu so svojimi zástupcami by mali pravidelne a systematicky hospitovať.

Ministerstvo vykonáva následnú finančnú kontrolu:
Na úseku dodržiavania všeobecne záväzných platných predpisov, následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva a zo všeobecného rozpočtu EÚ obciam, samosprávnym krajom, krajským školským úradom, Štátnej školskej inšpekcie, ministerstvom zriadeným organizáciám na úseku hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu, ktorý majú krajské školské úrady, Štátna školská inšpekcia, Ministerstvom zriadené organizácie v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.

Krajský školský úrad kontroluje:
– dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.
– vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva.
– Efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam.
– Hospodárenie a využívanie pridelených finančných prostriedkov v školách v školských zariadeniach v súčinnosti s ministerstvom.

Vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: KVASIL, Bohumil. et al. : 1985. Malá Československá encyklopedie. 2.svazek Praha : ACADEMIA Československá akademie věd, 1985. 969 s., HOTÁR, Vladimír. et al.: 1984 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. zväzok Bratislava : VEDA SAV, 1984. 742 s. , MILEC, Ivan. : Prednáška predmet : Seminár k pedagogickej praxi , SUMAROVÁ, Elena : 1969. Na pomoc riaditeľom škôl. Bratislava : SPN,1969. 228 s , Kontrolno-Hospitačná činnosť na škole , Časopis ŠKOLA 2/2004 , Zákon č. 596/2003 o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení, Zoznam kompetencií, ktoré už v súčasnosti zabezpečuje miestna samospráva a Zoznam kompetencií, ktoré navrhujú decentralizovať ústredné orgány štátnej správy na územnú samosprávu.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.