referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Kontrolno - hospitačná činnosť na škole
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 583
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Štátna školská inšpekcia kontroluje:
– zabezpečenie priestorov, materiálno-technického zabezpečenia, ako aj zabezpečenie didaktickej techniky používanej vo výchovno-vzdelávacom procese.

Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach.

Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení vstupovať do priestorov kontrolovaných subjektov, kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, nazerať do dokumentácie škôl a školských zariadení, vyžadovať od orgánov školskej samosprávy v školstve informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh.

Samosprávny kraj kontroluje:
– dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania, v oblasti výchovy a vzdelávania.

Samosprávny kraj vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo ŠR, zo všeobecného rozpočtu EU s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.

VÚC kontroluje:
– prideľuje cirkevným a súkromným školám a školským zariadeniam finančné prostriedky–vykonáva kontrolu hospodárenia
– zabezpečuje organizáciu, prevádzku, ekonomiku a kontrolu v hospodárskej činnosti zariadení školského stravovania
– vykonáva komplexnú kontrolu činnosti na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými a materiálnymi prostriedkami, vnútornej vybavenosti škôl a školských zariadení.

Obec kontroluje:
– vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
– dodržiavanie všeobecno-záväzných platných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
– prideľuje cirkevným a súkromným školám a školským zariadeniam finančné prostriedky – vykonáva kontrolu hospodárenia.
– zabezpečuje organizáciu, prevádzku, ekonomiku a kontrolu v hospodárskej činnosti zariadení školského stravovania.
– vykonáva komplexnú kontrolu činnosti na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými a materiálnymi prostriedkami, vnútornej vybavenosti škôl a školských zariadení.
– vytvára podmienky pre zápis do I. roč. ZŠ, rieši a vydáva opatrenia pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky a starostlivosti rodičov o dieťa.

Obec vykonáva:
Následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo ŠR, zo všeobecného rozpočtu EU s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: KVASIL, Bohumil. et al. : 1985. Malá Československá encyklopedie. 2.svazek Praha : ACADEMIA Československá akademie věd, 1985. 969 s., HOTÁR, Vladimír. et al.: 1984 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. zväzok Bratislava : VEDA SAV, 1984. 742 s. , MILEC, Ivan. : Prednáška predmet : Seminár k pedagogickej praxi , SUMAROVÁ, Elena : 1969. Na pomoc riaditeľom škôl. Bratislava : SPN,1969. 228 s , Kontrolno-Hospitačná činnosť na škole , Časopis ŠKOLA 2/2004 , Zákon č. 596/2003 o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení, Zoznam kompetencií, ktoré už v súčasnosti zabezpečuje miestna samospráva a Zoznam kompetencií, ktoré navrhujú decentralizovať ústredné orgány štátnej správy na územnú samosprávu.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.