referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Streda, 7. decembra 2022
Kontrolno - hospitačná činnosť na škole
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 583
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Téma: Kontrolno - hospitačná činnosť na škole

Hospitácia: Je návšteva vyučovacej hodiny, prednáška za účelom poznania stavu a úrovne výchovno - vzdelávacej práce a výmeny pedagogických skúseností. Slúži nielen kontrolným orgánom školskej správy, učiteľom a študujúcim, ale i verejnosti k bližšiemu poznaniu práce školy.
Návšteva na vyučovaní, dôležitý prostriedok na získanie informácií o práci školy, učiteľa.

Čo je hospitácia:
– Návšteva, účasť iného pedagóga alebo člena nadriadeného orgánu na vyučovaní.
– Forma získavania informácií v práci, metódach, organizácii pracovných výsledkov jednotlivých pedagógov i celých kolektívov z hľadiska potrieb pedagogického riadenia výchovno - vzdelávacej práce v škole.
– Jej základnými metódami sú pozorovanie a rozhovor.

Jednou zo základných metód pedagogického riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu školy v systéme vnútroškolskej kontroly je hospitácia. Ak hospitácie majú plniť úlohu, ktorú v systéme vnútroškolskej kontroly majú, musia splniť požiadavku, aby sa konali plánovite, a mali jasný cieľ.

Plán hospitácií riaditeľa školy a jeho zástupcu má vychádzať z celoročného plánu práce a má byť zacielený na realizovanie hlavných a vytýčených cieľov tohto plánu.
Niektorí riaditelia si vypracujú rámcový plán hospitácií na celý rok, príp. na polroka, v ktorom uvedú ciele, a tématiku hospitácií a konkretizujú ho v mesačných alebo v týždenných plánoch hospitácií.

Rámcový plán hospitácií pri dôslednom plnení zabezpečí pravidelnosť a sústavnosť v hospitačnej činnosti a v preverovaní vedomostí žiakov. Podľa nás však mal viac zvýrazniť kontrolu jednej z hlavných úloh škôl – výchovu, plnenie učebných osnov v predmetoch. Z rámcového plánu treba vychádzať pri spracovaní mesačného, príp. týždenného hospitačného plánu riaditeľa školy a jeho zástupcu, v ktorom sa už presne a konkrétne uvedie dátum, trieda, predmet, vyučujúci a cieľ hospitácie.

Cieľ hospitácie môže byť:

1. všeobecný, keď vedenie školy sleduje celkovú prácu učiteľa na vyučovacej hodine vtedy hovoríme o všeobecnej hospitácii.
2. konkrétne zacielený na istú úlohu, na istý výchovný alebo metodický problém, na predmet vtedy hovoríme o tematickej hospitácii.

Kto realizuje hospitačnú činnosť: riaditelia škôl, ich zástupcovia, vedúci predmetových komisií, pedagógovia medzi sebou navzájom, školský inšpektor, hlavný majster.

Úlohou hospitácií je: poskytovať riadiacim orgánom informácie pre systematické zdokonaľovanie výchovno-vzdelávacieho procesu i riadenie vyučovania.

Pri hospitácii sa hodnotí: realizácia cieľa, obsahu i celková realizácia a priebeh výchovno-vyučovacieho procesu a jeho výsledky.

Podľa úlohy, obsahu a rozsahu pozorovaných javov a organizácie hospitácie sa realizuje viacero druhov hospitácie:
– kontrolné a didaktické
– priebežné
– tematické
– komplexné
– individuálne
– skupinové hospitácie riadiacej správy, vzájomného hospitovania učiteľov rovnakých alebo príbuzných odborov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: KVASIL, Bohumil. et al. : 1985. Malá Československá encyklopedie. 2.svazek Praha : ACADEMIA Československá akademie věd, 1985. 969 s., HOTÁR, Vladimír. et al.: 1984 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. zväzok Bratislava : VEDA SAV, 1984. 742 s. , MILEC, Ivan. : Prednáška predmet : Seminár k pedagogickej praxi , SUMAROVÁ, Elena : 1969. Na pomoc riaditeľom škôl. Bratislava : SPN,1969. 228 s , Kontrolno-Hospitačná činnosť na škole , Časopis ŠKOLA 2/2004 , Zákon č. 596/2003 o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení, Zoznam kompetencií, ktoré už v súčasnosti zabezpečuje miestna samospráva a Zoznam kompetencií, ktoré navrhujú decentralizovať ústredné orgány štátnej správy na územnú samosprávu.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.