Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychologické a pedagogické aspekty záujmov a záujmových činností

Téma: Psychologické a pedagogické aspekty záujmov a záujmových činností

Záujem: špecifická zameranosť osobnosti, sústredená pozornosť na určitú vec, činnosť.

Záujmová činnosť: dobrovoľná, na základe vnútorného vzťahu človeka realizovaná činnosť v oblasti poznávania, vedy, techniky, kultúry, športu, zberateľstva uskutočňuje sa v záujmových kolektívoch (súbor, krúžok, skupina tím) alebo individuálnou formou a sebavzdelávaním (Ďurič., Hotár., et.al 2000, s. 512-513)

„Psychológia sleduje záujem ako individuálny osobnostný jav, pedagogika sa zaoberá záujmom z hľadiska ich usmerňovania a formovania v procese výchovy. Venuje sa nielen záujmom existujúcim, ale i ovplyvňovanie a vytváranie podmienok pre vznik nových záujmov.
Záujmy patria medzi vlastnosti aktivačno-motivačné – vedú osobnosť k činnosti k aktivite a vyvolávajú pohnútku motív k činnosti zameraný určitým smerom.

Záujmy majú tesnú väzbu na vlohy a schopnosti človeka, ktoré podmieňujú úspešné vykonanie nejakej činnosti. Výskumy dokazujú, že jedinec rozvíja záujmy najmä v tých oblastiach, v ktorých je úspešný dosahuje uspokojenie z činnosti. Pre záujem je charakteristické výberový vzťah k predmetu alebo k činnosti. Záujem vzbudzuje snahu po aktivite s predmetom záujmu, po poznanie i zvládnutie a vyvoláva silné citové prežívanie činnosti. „

Záujmy môžeme deliť podľa:
A. úrovne činnosti
B. časového trvania
C. koncentrácie
D. spoločenskej hodnoty
E. podľa obsahu

Intenzitou záujmu sa určuje jeho kvalita.

Rozlišujeme záujmy:
– hlboké
– povrchné

Časové trvanie záujmov:
– krátkodobé
– dočasné
– prechodné
– trvalé

Z hľadiska spoločenských noriem:
– záujmy žiaduce (hodnotné) záujmová činnosť vedie k spoločensky žiaducemu rozvoju osobnosti, talentu, aktívnemu životnému štýlu
– záujmy nežiaduce (príčina patologických javov)
Podľa stupňov koncentrácie:
– jednostranné
– mnohostranné

Tradične je zaužívané delenie podľa obsahu na záujmové činnosti:
– spoločenskovedná
– pracovno-technické
– prírodno-ekologické
– esteticko-výchovné
– telovýchovné
– športové a turistické

Dôležitá úloha v záujmovej činnosti sa spája s výpočtovou technikou. ( Pávková., et.al 2002, s. 92-94 )

Pedagogicko-psychologické hľadisko zohráva dôležitú úlohu pri výbere záujmovej činnosti žiakov hlavne na ZŠ, t.j. v strednom školskom veku od 11-do 15 roka, keď záujmy väčšiny týchto žiakov nie sú vyšpecifikované, zvyčajne sú povrchné, krátkodobé, mnohostranné.

Cieľom výberu vhodnej záujmovej činnosti je, aby sa záujem prehĺbil, upevnil a zúžil na obsah tej záujmovej činnosti, kde bude jednotlivec úspešný a prehĺbi svoj záujem a poznatky.
Triedni učitelia a výchovní pracovníci hlavne na základných školách by mali úzko spolupracovať s deťmi aj s rodičmi a tak byť nápomocní pri výbere vhodne zvolenej činnosti pre voľný čas.

Ideálny stav by nastal vtedy, ak by si každé dieťa vybralo takú formu trávenia voľného času, kde by objavilo svoje kvality, aj keď vo vyučovacom procese dosahuje len priemerné, alebo podpriemerné výsledky.
K tejto možnosti pomáhajú práve vzdelávacie poukazy, ktoré umožňujú každému dieťaťu zapojiť sa do záujmovej činnosti, ktorá je pokrytá aj finančne. Pre vhodný výber záujmovej činnosti je dôležité zapojiť aj rodičov, pedagógov a výchovných pracovníkov a odborníkov pre voľný čas.

Zdroje:
PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 2002. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektívy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 3. aktualizované vydanie Praha : PORTÁL Praha : s. 231 ISBN 80-7178-711-6 -
ĎURIČ, Ladislav HOTAR, Viliam et. al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vyd. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 547 s. ISBN 80-08-02814-9 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk