Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Citovanie publikácií v teórii a v praxi

Téma: Citovanie publikácií v teórii a v praxi

Úvod

Cieľom tejto seminárnej práce je oboznámiť sa s formou používania odbornej literatúry, článkov sériových publikácií spôsobu odkazov, citácií podľa všeobecne – platných noriem.
Tieto platné normy je nutné dodržiavať pri písaní v každej téme, v ktorej sa používajú a uvádzajú citácie a odkazu v odbornej literatúre.
Treba poznať základné pravidlá, aby nebola narušená etika, prípadne krádež myšlienok od iných autorov. V tejto práci uvádzam normy a postupy používania citácií.
Poznáme tri druhy citovania publikácií a to: metóda prvého údaja a dátumu, metóda číselných citácií a metóda citácie v poznámkach.

Na začiatku práce sa venujem vysvetleniu základných charakteristických pojmov: ako sú citát, citácie, bibliografia, bibliografický odkaz, parafráza, odkaz a výťah.
V prvej pod kapitole uvádzam, ako citovať podľa týchto troch metód v teoretickej rovine.
V druhej pod kapitole už uvádzam konkrétne citácie, ako citovať jedného autora, príspevky v zborníku, článku v časopise, v novinách, článok o článku v inom časopise, vyhlášky, zákony a normy.
Jadro práce tvoria uvedené príklady spôsobu citácie na tieto tri metódy. V záverečnej práci sa môžu používať iba jedna z týchto troch metód citácií.

1. Charakteristika Základných Pojmov

Norma rozoznáva dva základné pojmy – bibliografický odkaz a citácia. /2/

Citát je doslovný text prebratý z nejakého zdroja. Musí sa oddeliť úvodzovkami. Ak je dlhší ako 4 riadky, treba použiť aj odlišný typ písma. Nič z pôvodného textu nemožno vynechať ani zmeniť. Citát sa používa vtedy, ak vyjadruje určitú myšlienku tak jasne, že to už jasnejšie povedať nie je možné, ak prispieva k výstižnej formulácii záverov, alebo zovšeobecneniu určitej myšlienky. /3/

Citácia: forma skráteného odkazu, ktorá umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej autor prebral alebo podľa ktorej parafrázoval myšlienku.
Označuje presné umiestnenie tejto myšlienky alebo výňatku v zdrojovej publikácií. /3/

– je skrátený odkaz umiestnený v zátvorkách vnútri textu alebo pripojený k textu ako poznámka / v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na konci textu /. Umožňuje presne identifikovať publikáciu z ktorej sa prebrala myšlienka alebo údaj a označuje jej presné umiestnenie. Citácia sa spravidla viaže na bibliografický odkaz. /2/

Citácia môže byť umiestnená:
- v zátvorkách vo vnútri textu
- pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany
- na konci kapitoly
- na samom konci textu /2/

Pod názvom bibliografia sa môže k práci pridať usporiadaný zoznam o literatúre, ktorá sa síce týka predmetu práce, ale ktorá nebola bezprostredne použitá na jej napísanie. /2/
Bibliografický odkaz: údaje, ktoré umožňujú presne identifikovať dokument, na ktorý sa odkazuje, z ktorého pochádzajú citáty, parafrázy, odkazy a výťahy. /3/
– je informácia o dokumente, ktorý sa skutočne použil pri písaní práce. Býva súčasťou zoznamu použitej literatúry. /2/
Parafráza je prerozprávanie myšlienky vlastnými slovami. Parafrázy nesmú skreslovať zmysel myšlienky. /3/

Odkazy na určitého autora či dielo sa požívajú vtedy, ak sa názory na určitý problém sa líšia, sú rozporné, ak naša téza zodpovedá alebo, naopak, protirečí niečomu, čo tvrdia iní autori. /3/
Výťah je krátke zhrnutie orginálnej pasáže. /3/
Pri každom citáte, voľnej reprodukcii myšlienky /parafrázy/, odkaze, či výťahu je potrebné uviesť prameň, pretože v opačnom prípade sa to považuje za krádež myšlienok. /3/

Metódy citovania publikácií:

1. Metóda prvého údaja a dátumu / metóda meno – dátum /

V texte sa uvedie prvý údaj / autor alebo názov dokumentu / a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj nachádza v rámci textu, rok sa uvedie za ním v zátvorkách.
Ak sa nenachádza, prvý údaj a rok sa uvedú v zátvorkách spolu. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla strán.
Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami / a, b, c / a pod. /2/

2. Metóda číselných citácií:

Čísla, ktoré sa uvádzajú ako horné indexy alebo v zátvorkách v texte odkazujú na dokumenty v takom poradí v akom sa citujú prvýkrát. Nasledujúce citácie dostávajú také isté číslo, ako má prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti dokumentu, môže sa za číslom citácie uviesť čísla strán.
Poradiu citácií v texte sa potom prispôsobí aj číslovanie odkazov v zozname literatúry. /2/

3. Metóda citácie v poznámkach: / poznámka pod čiarou, na konci kapitoly, na konci práce /

V zátvorkách alebo v hornom indexe za citátmi v texte sa uvedú čísla, ktoré odkazujú na poznámky. Tieto poznámky môžu obsahovať citácie, ktoré sú usporiadané v takom poradí ako sa citácie uvádzajú v texte. Každá citácia alebo každá skupina citácií má svoje číslo. Príslušná poznámka môže obsahovať viac ako jednu citáciu dokumentu. Aj keď sa jeden dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla.

Pri uvádzaní citácií v poznámkach musí prvá citácia v dokumente / príp. aj každá prvá citácia v kapitole / obsahovať nevyhnutné údaje, ktoré spoja citáciu s príslušným odkazom v zozname literatúry. Prvá citácia musí obsahovať minimálne meno / mená / autora a úplný názov tak, ako je to uvedené v odkaze v zozname literatúry. Za nimi sa podľa potreby uvedie číslo / čísla / citovaných strán. /2/

Realizácia citovania publikácií:

1. Monografia – jeden autor

TUREK, Ivan : Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 3. nezmenené vydanie. Bratislava : Metodické centrum, 2002. 326. ISBN 80-8052-136-0 /1/

Bibliografický odkaz obsahujúci len povinné údaje : /3/
ZELINA, Miron : Ako sa stať tvorivým. 1. vyd. 1997. ISBN 80-85701-09-X

PASCH, Marvin et al. : Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 1. vyd. 1998. ISBN 80-7178-127-4

Úplný bibliografický odkaz :

ZELINA, Miron : Ako sa stať tvorivým : Metódy a formy tvorivého riešenia problémov. 1. vyd. Šamorín : Fontana, 1997. 187. Okno do duše. ISBN 80-85701-09-X /3/

2. Príspevok v zborníku: /1/

BRODŇAN, Ignác : Špecializačné pomaturitné štúdium ako príprava vyšších odborných škôl. In : Odborné vzdelávanie v 21. storočí : Zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie, Budmerice 2.-3. októbra 2000. Bratislava, Metodické centrum 2000. s. 53-71

3. Články sériových publikácií / časopis, ročenky, revue, noviny /

1. článok v časopise:
BRODŇAN, Ignác : Vzdelávanie v mechatronike na stredných odborných školách. In : Technológia vzdelávania, roč. VII, 1999, č. 6 s. 11 /1/

2. článok v novinách:
BRODŇAN, Ignác : Nový štúdijný odbor mechatronika na stredných odborných školách. In : Učiteľské noviny. 25. nov. 1997, č. 31, s. 9-10
/1/

3. článok o článku v inom časopise: referát, recenzie
BALÁŽ, O. : Vaňová, M. : Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998, 91 s. In : Pedagogická revue. Roč. 51, 1999, č.1, s. 99-100. /3/

4. vyhlášky, zákony, normy:
vyhláška č. 131/1997 Zb. Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 7. mája 1997 o doktorandskom štúdiu.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Úplné znenie č. 30/1997 Z. z.
Norma STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia, Bibliografické odkazy. Obsah, forma, a štruktúra/3/

Spôsoby uvádzania citátov:

1. Metóda prvého údaja a dátumu: metóda meno – dátum
- príklady citácií metódou prvého údaja a dátumu: Pojem tvorivo – humanistické vyučovanie zaviedol Miron Zelina / 1997 /.
Je možné, ako tvrdí Švec / 1988 a, s. 263 / ...
...., ako tvrdí Švec / 1998 b, s. 200 / ...

V zozname bibliografických odkazov sa musia pri tejto metóde dokumenty uvádzať v abecednom poradí a takto:
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
ŠVEC, Štefan. 1998 a. Vyučovacie metódy. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1998. 315 s. ISBN 80-85697-69-6
ŠVEC, Štefan. 1985 b. Didaktika. Bratislava : SPN, 1985. 269 s.
ZELINA, Miron. 1997. Humanizácia školstva. Bratislava : Psychodiagnostika, 1997. 241 s. ISBN 0-8097-020-3 /3/
Ak sa používa citačná metóda prvého údaja a dátumu, za údajom o autorovi sa dvojbodka nepoužíva. Za rok sa uvedie bodka. /2/

2. Metóda číselných citácií
- príklady číselných citácií :
Pojem tvorivo – humanistické vyučovanie zaviedol Miron Zelina / 6 /
Je možné, ako tvrdí Švec / 2, s. 263 / .....

V zozname bibliografických odkazov sa musia pri tejto metóde dokumenty číslovať.
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
1.
2. ŠVEC, Štefan. : Vyučovacie metódy. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1998. 315 s. ISBN 80-85697-69-6
3.
4.
5.
6. ZELINA, Miron. : Humanizácia školstva. Bratislava : Psychodiagnostika, 1997. 241 s. ISBN 80-8097-020-3 /3/

3. Metóda citácií v poznámkach
- príklady:
Pojem tvorivo – humanistické vyučovanie zaviedol Miron Zelina 1...
Je možné, ako tvrdí Švec 2...
Podobný názor zastáva aj M. Zelina 3...
Podľa Zelinu 4 ....
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 ( ZELINA, Miron. : Humanizácia školstva. Bratislava : Psychodiagnostika, 1997. 241 s. ISBN 80-8097-020-3
2 (5. ŠVEC, Štefan. : Vyučovacie metódy. 2. vyd. Bratislava, SPN, 1998. 315 s., 263. ISBN 80-85697-69-6
3 ( ZELINA, Miron. : Humanizácia školstva. s. 26.
4 ( ZELINA, ref 1, s. 56.

Ak sa odkaz urobí cez sprostredkujúci prameň, t.j. orginálny zdroj nie je k dispozícii, vyhotoví sa odkaz na orginálny zdroj, za ktorý nasleduje slovo
Podľa : / Zdroj : alebo Prameň : / a údaje o sekundárnom zdroji. Napríklad : Stračár definuje vyučovaciu metódu takto „ ........“5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 ( STRAČÁR, Emil : Systém a metódy riadenia učebného procesu. Bratislava : SPN, 1973. 361 s., s. 58. Podľa TUREK, Ivan : Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 2. dopl. Vyd. Bratislava : Edukácia, 1998. 326 s.

V záverečnej práci sa môže používať iba jedna z vyššie uvedených metód citácií ! /3/

Záver

V tejto práci sú uvedené tri druhy spôsobu citácie z odbornej literatúry. Záleží od typu záverečnej práce, ktorý spôsob je najvhodnejší použiť. V mojej záverečnej práci som sa rozhodla použiť metódu číselnej citácie, ktorá je presná, jednoduchá a prehľadná.

Zdroje:
1. BRODŇAN, Ignác. 2004. Semestrálne prednášky. Levice -
2. NORMA STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia, Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra -
3. TUREK, Ivan : 1999. Ako písať záverečnú prácu. Bratislava : Metodické centrum, 1999. 28 s. ISBN 80-8052-045-3 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk