Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tematický plán predmetu Telesná výchova, 1. SOŠ

Tematický plán učiva predmetu Telesná výchova pre 1. ročník SOŠ

Mesiac / Téma / Podtémy / Preberané učivo

September
- Atletika
- Úvodná hodina, organizačné pokyny, pohybový režim žiaka so zdravotným postihnutím
- Atletické disciplíny – hody kriketovou loptičkou, granátom, oštepom, vrh guľou a strelba z luku
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Poznať význam telesnej výchovy vzhľadom k svojmu zdravotnému postihnutiu. Preukázať osvojenú techniku atletických disciplín. Vedieť aplikovať poznatky a skúsenosti v atletickej súťaži ako pretekár a pomocný rozhodca.

1. Úvodná hodina
2. Hod kriketovou loptičkou
3. Hod granátom
4. Hod oštepom
5. Vrh guľou
6. Vrh guľou

Október
- Špeciálne učivo
- Jazda na vozíku – jazda vpred, vzad, slalomová dráha
- Rozvoj svalovej funkcie
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Posúdiť svoj celkový pohybový rozvoj, možnosti pohybovej aktivizácie a stav motoriky.

7. Streľba z luku
8. Beh, jazda na krátku vzdialenosť
9. Vytrvalostný beh, jazda
10. Štafetové hry
11. Jazda na vozíku – rytmus záberu, jazda vpred, vzad
12. Slalomová dráha, otáčanie, cvičenia na vozíku

November
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Vedieť modifikovane uplatniť preberané činnosti špeciálneho učiva. Dosiahnuť pozitívnu zmenu adaptability organizmu na rôzne zaťaženie.

13. Rozvoj svalovej funkcie – posilňovanie svalov horných končatín
14. Rozvoj svalovej funkcie – posilňovanie svalov dolných končatín
15. Rozvoj svalovej funkcie – posilňovanie brušných svalov, sedacích svalov, svalov chrbta
16. Rozvoj svalovej funkcie – posilňovanie s prekonávaním vlastnej hmotnosti a s doplňujúcou záťažou
17. Cvičenia na fit lopte
18. Cvičenie z DVD podľa cvičiteľky

December
- Basketbal
- Nácvik hracej činnosti jednotlivca – držanie lopty, prihrávky na mieste, v pohybe, steľba na kôš z miesta, po dvojtakte
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať a formovať svoje pozitívne osobnostné vlastnosti.

19. Nácvik HČJ – držanie lopty
20. Prihrávky na mieste
21. Vedenie lopty
22. Prihrávky v pohybe
23. Streľba na kôš z miesta
24. Nácvik dvojtaktu
Január
- Pravidlá basketbalu
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Dosiahnuť optimálnu úroveň osvojenia herných činností jednotlivca a herných kombinácií.

25. Streľba na kôš po dvojtakte
26. Streľba na kôš
27. Pravidlá basketbalu
28. Pravidlá basketbalu
29. Zdokonaľovanie HČJ
30. Zdokonaľovanie HČJ

Február
- Nácvik a zdokonaľovanie útočných kombinácií
- Riadená hra
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Preukázať osvojené pravidlá, techniku a taktiku basketbalu v hre.

31. Nácvik a zdokonaľovanie – útočných kombinácií (kombinácia „hoď a bež“)
32. Nácvik obranného osobného systému
33. Nácvik rýchleho protiútoku
34. Zdokonaľovanie útočných kombinácií
35. Riadená hra
36. Riadená hra

Marec
- Špeciálne učivo
- Rozvoj kĺbovej pohyblivosti, Rozvoj statickej a dynamickej rovnováhovej schopnosti
- Nácvik správneho držania tela
- Cvičenia na uvoľnenie panvy
- Posilňovanie s ľahkou záťažou, Rozvoj hrudného dýchania
- Koordinácia dýchania a pohybu
- Zdokonaľovanie jazdy na vozíku
- 8 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností na rôzne zdravotné postihnutia a vytvárať si predpoklad na skvalitnenie funkcií jednotlivých telesných orgánov. Dosiahnuť rozvoj zachovaných funkcií telesných orgánov, zvýšenie funkčnej zdatnosti a optimálny pohybový rozvoj.

37. Rozvoj kĺbovej pohyblivosti
38. Rozvoj kĺbovej pohyblivosti
39. Rozvoj statickej a dynamickej rovnováhovej schopnosti
40. Rozvoj statickej a dynamickej rovnováhovej schopnosti
41. Nácvik správneho držania tela – vertikalizácia osi tela, chôdza
42. Cvičenia na uvoľnenie panvy
43. Posilňovanie s ľahkou záťažou
44. Posilňovanie s ľahkou záťažou

Apríl
- Futbal
- Futbal - nácvik hracej činnosti jednotlivca, pohyb hráča na ihrisku, vedenie lopty
- 8 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Dosiahnuť optimálnu úroveň herných činností a hernej výkonnosti. Preukázať osvojenú techniku herných činností.

45. Rozvoj hrudného dýchania
46. Rozvoj hrudného dýchania
47. Koordinácia dýchania a pohybu
48. Koordinácia dýchania a pohybu
49. Zdokonaľovanie jazdy na vozíku
50. Zdokonaľovanie jazdy na vozíku
51. Nácvik HČJ – pohyb hráča na ihrisku
52. Vedenie lopty
Máj
- Prihrávky, streľba na bránku
- Herné systémy, postupný útok, obranné zásahy
- Pravidlá a taktika hry
- Hra podľa upravených pravidiel
- 8 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Osvojené pravidlá aplikovať v hre. Rozvíjať pozitívne osobnostné vlastnosti hráča. Získané zručnosti a osvojené pravidlá aplikovať v hre.

53. Prihrávky, streľba na bránku
54. Herné systémy
55. Postupný útok
56. Obranné zásahy
57. Pravidlá a taktika hry
58. Hra podľa upravených pravidiel
59. Hra podľa upravených pravidiel
60. Hra podľa upravených pravidiel

Jún
- Ochrana človeka, prírody
- Význam hygieny
- Negatívny vplyv drog na fyzickú zdatnosť
- Odhad vzialenosti
- Streľba zo vzduchovky
- Zásady PP pri úrazoch v športe
- Stavba stanového tábora
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Poznať význam hygieny a prípadné následky jej zanedbania, účinok drog na ľudský organizmus a výkonnosť človeka. Demonštrovať schopnosť orientovať sa v teréne, zručnosť pri poskytnutí prvej pomoci a stavbe stanového tábora.

61. Hra podľa upravených pravidiel
62. Význam hygieny
63. Negatívny vply drog na fyzickú zdatnosť
64. Odhad vzdialenosti – hody, streľba zo vzduchovyk
65. Zásady PP pri úrazoch v športe
66. Stavba stanového tábora

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk