Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA

Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia vyučovaného v 2. ročníku OA

Mesiac / Téma / Podtémy / Preberané učivo

September
- Upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania
- Nácvik hmatovej istoty
- Nácvik písania jednotlivých textov
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Upevniť si hmatovú istotu písania.

1. Úvodná hodina
2. Nácvik hmatovej istoty
3. Nácvik hmatovej istoty
4. Nácvik textu Zdravotná starostlivosť
5. Nácvik textu Charta práv pacientov
6. Nácvik textu Globalizácia

Október
- Nácvik písania jednotlivých textov
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Nácvikom jednotlivých textov si upevniť presnosť a zvyšovať pritom postupne rýchlosť písania.

7. Nácvik textu Sociálna komunikácia
8. Nácvik textu Archívnictvo
9. Nácvik textu IQ a inteligencia
10. Nácvik textu Elektronický podpis
11. Nácvik textu Práva pacienta
12. Textové skratky, iniciálové skratky

November
- Nácvik písania skratiek, značiek a číselných údajov
- Textové skratky
- Iniciálové skratky
- Skratky titulov a hodností
- Skratky právnych foriem obchodných spoločností
- Značky menových jednotiek, písanie peňažných súm
- Písanie číselných údajov, písanie dátumu, času, telefónnych čísel a ďalších číselných údajov
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Naučiť sa správne napísať textové a iniciálové skratky, skratky titulov a hodností, správne napísať skratky právnych foriem obchodných spoločností.

13. Skratky titulov a hodností
14. Skratky právnych foriem obchodných spoločností
15. Značky menový jednotiek, písanie peňažných súm
16. Písanie číselných údajov. Dátum a čas. Telefónne čísla a ďalšie číselné údaje. Spájanie čísel so slovom.
17. Text na opakovanie skratiek, značiek a číselných údajov
18. Nácvik textu Blesková kariéra (1)

December
- Nácvik členenia textu
- Úprava odsekov
- Nadpisy a čiastkové nadpisy
- Členenie textu na oddiely a pododdiely
- Číselné označovanie a abecedno-číselné označovanie oddielov a pododdielov
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Vedieť upraviť odseky, nadpisy, čiastkové nadpisy, vedieť rozčleniť text na oddiely a pododdiely, správne číselne označiť a abecedno-číselne označiť oddiely a pododdiely.

19. Nácvik textu Blesková kariéra (2)
20. Nácvik textu Trh s talentovanými manažérmi
21. Nácvik textu Interkulturálne tréningy (1)
22. Nácvik textu Interkulturálne tréningy (2)
23. Úprava odsekov. Nadpisy a čiastkové nadpisy.
24. Členienie textu na oddiely a pododdiely. Číselné označovanie a abecedno- číselné označovanie oddielov a pododdielov
Január
- Obsahy, prehľady
- Nácvik členenia textu
- Nácvik výpočtu bodov
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Nácvikom jednotlivých textov si upevniť presnosť a zvyšovať pritom postupne rýchlosť písania.

25. Obsahy, prehľady
26. Nácvik členenia textu
27. Nácvik výpočtu bodov
28. Nácvik textu Lízing (1)
29. Nácvik textu Lízing (2)
30. Nácvik textu Zrkadlo rozvoja výrobných odvetví

Február
- Nácvik písania podľa diktátu
- Nácvik písania podľa diktátu
- Písanie podľa priameho diktátu
- Písanie podľa diktafónového záznamu
- Prehľad normalizovaných korektorských značiek
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Vedieť písať text rytmicky správne podľa diktátu a diktafónového záznamu.

31. Nácvik písania podľa diktátu
32. Písanie podľa priameho diktátu
33. Písanie podľa diktafónového záznamu
34. Nácvik textu Faktoring (1)
35. Nácvik textu Faktoring (2)
36. Prehľad normalizovaných korektorských značiek

Marec
- Nácvik úpravy textu pomocou korektorských značiek
- Úprava textu pomocou korektorských značiek (4 hodiny)
- 8 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Poznať korektorské značky používané pri úprave textu, vedieť upraviť text použitím korektorských značiek.

37. Úprava textu pomocou korektorských značiek
38. Úprava textu pomocou korektorských značiek
39. Úprava textu pomocou korektorských značiek
40. Úprava textu pomocou korektorských značiek
41. Autorská korektúra
42. Nácvik textu Zmluva o výkone funkcie
43. Nácvik textu Informačná bezpečnosť
44. Nácvik textu Od telefónu k digitálnej televízii

Apríl
- Nácvik vyhotovovania a úpravy tabuliek
- Vyhotovovanie a úprava tabuliek vo WORD-e a v EXCEL-i
- Náležitosti tabuliek
- Praktické vyhotovovanie tabuliek (3 hodiny)
- Nácvik úpravy zložitejších tabuliek v textovom editore WORD a v tabuľkovom kalkulátore EXCEL
- 8 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Prakticky, štylisticky správne, prehľadne vedieť zhotoviť jednoduché aj zložitejšie tabuľky. Vedieť vyhotoviť tabuľku v textovom editore WORD a v tabuľkovom kalkulátore EXCEL.

45. Nácvik textu Manažment času
46. Náležitosti tabuliek
47. Praktické vyhotovovanie jednoduchých tabuliek
48. Praktické vyhotovovanie jednoduchých tabuliek
49. Praktické vyhotovovanie jednoduchých tabuliek
50. Nácvik úpravy zložitejších tabuliek v textovom editore WORD
51. Nácvik úpravy zložitejších tabuliek v tabuľkovom kalkulátore EXCEL
52. Nácvik textu Krok pred zlodejmi (1)
Máj
- Kancelárska technika
- Vybavenie kancelárie strojmi a prístrojmi
- Prostriedky organizačnej techniky – telefóny
- Prostriedky organizačnej techniky – rozmnožovacie stroje
- Prostriedky evidenčnej techniky
- 8 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Spoznať kanceláriu ako pracovné miesto, vybavenie kancelárie a oboznámiť sa s prostriedkami organizačnej techniky.

53. Nácvik textu Krok pred zlodejmi (2)
54. Vybavenie kancelárie strojmi a prístrojmi
55. Prostriedky organizačnej techniky – telefóny
56. Prostriedky organizačnej techniky – rozmnožovacie stroje
57. Prostriedky evidenčnej techniky
58. Nácvik textu Rozvoj informačnej spoločnosti
59. Nácvik textu Informatizácia služieb verejnosti
60. Nácvik textu Očista tela i duše

Jún
- Nácvik písania jednotlivých textov
- 6 hodín

Výchovno-vzdelávací cieľ: Preukázať zručnosti v zvyšovaní rýchlosti a presnosti písania na počítači.

61. Nácvik textu Aquagymnastika
62. Nácvik textu Zimné záhrady
63. Nácvik textu Mikroklíma
64. Nácvik textu Podlahy
65. Nácvik textu Expresné varenie
66. Triedna súťaž v presnosti písania na počítači

učebnica Administratíva a korešpondencia pre 2. ročník obchodných akadémií
autori: Helena ĎURIŠOVÁ, Judita SEHNALOVÁ
vydalo: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., 2008
prvé vydanie, 2008

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk